English icon English
Hannah Blythyn-2

Lansio ymgynghoriad ar Fil newydd i wella arferion gwaith a chreu Cymru deg

Consultation on a new Bill to put partnership working on a formal footing to improve work in Wales launched

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad 8 wythnos o hyd sy’n gofyn i bobl am eu barn am fil newydd i wella arferion gwaith teg a gwasanaethau cyhoeddus, lleihau anghydraddoldebau ac i greu’r amodau economaidd cywir ar gyfer economi a gweithlu mwy llewyrchus.

Mae pandemig y Coronafeirws wedi gwaethygu’r heriau sy’n wynebu pobl yn eu gwaith a chadarnhau gwerth partneriaethau cymdeithasol i’w trechu.  Bydd y Bil yn helpu Cymru i ymadfer o effeithiau’r pandemig ac adeiladu dyfodol tecach.

Bydd y Bil Partneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus drafft yn:

  • Creu Cyngor Partneriaethau Cymdeithasol;
  • Hybu gwaith teg trwy drefniadau caffael cymdeithasol-gyfrifol;
  • Ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus weithio mewn partneriaeth gymdeithasol
  • Hyrwyddo swyddi da a diogel yng Nghymru a;
  • Gwella canlyniadau economaidd-gymdeithasol ac arferion cyflogi moesegol.

Trwy ddod â Llywodraeth Cymru, cyflogwyr ac undebau llafur ynghyd, bydd partneriaethau cymdeithasol yn helpu i gael hyd i ffyrdd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn well, gwella lles cymdeithasol ac economaidd a chreu Cymru decach a mwy cynhwysol.

Mae partneriaethau cymdeithasol yn ffordd o weithio sydd eisoes wedi ennill ei phlwyf yng Nghymru, yn fwyaf diweddar trwy’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol Cysgodol a’r Fforwm Iechyd a Diogelwch Cenedlaethol.  Mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn bwysig iawn trwy’r pandemig o ran cefnogi’r cynllun cymorth hunanynysu, rhoi dyletswydd hunanynysu ar gyflogwyr ac unigolion a helpu i gryfhau asesiadau risg a mesurau amddiffyn yn y gweithle.

Mae cryfhau trefniadau partneriaeth gymdeithasol yn adlewyrchu prif argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg.

Meddai’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn:

 “Fuodd yna erioed amser pwysicach i weithio gyda’n gilydd dros Gymru decach a mwy cyfartal a chyfiawn.  Er bod partneriaethau cymdeithasol wedi hen ennill eu plwyf yng Nghymru, mae pandemig COVID-19 wedi cryfhau ein hymrwymiad i bartneriaethau cymdeithasol ac wedi profi eu gwerth wrth wneud penderfyniadau er lles cyffredinol pobl Cymru.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i wneud gwahaniaeth i bobl, i’r gweithle ac i Gymru.  Mae’r Bil hwn yn gam pwysig at wireddu’r weledigaeth honno a gwneud Cymru’n wlad a chanddi economi fywiog sy’n trysori ac yn diogelu ein gweithlu.  Rwy’n disgwyl ymlaen at barhau i weithio gyda’n gilydd i helpu i lunio dyfodol ein gweithlu a phartneriaethau cymdeithasol yng Nghymru.”

Dywedodd Ruth Brady, Llywydd TUC Cymru ac Ysgrifennydd Rhanbarthol GMB Cymru a De-orllewin Lloegr:

“Mae’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol yn gam dewr a radical fydd yn rhoi mwy o lais i weithwyr ynghylch y ffordd y mae’n gwlad yn cael ei rhedeg.

“Gyda’n gilydd, mewn partneriaeth, byddwn yn gwneud newidiadau go iawn fydd yn gwneud cydraddoldeb a thecwch yn rhan annatod o bob gweithle yng Nghymru.

“Mae’r undebau llafur a’r mudiad llafur wastad wedi credu mai’r ffordd orau o gael hyd i ateb teg i’r heriau sy’n wynebu Cymru yn yr 21ain ganrif yw trwy ymwneud yn ddemocrataidd â’r gweithwyr.

“O gofio’r ansicrwydd yn sgil Covid a Brexit, y gwir yw na fu erioed yn bwysicach i ymuno ag undeb, felly rydym yn annog pawb i gofrestru, cymryd rhan a bod yn ganolog i newid Cymru er gwell.”

Dywedodd y Cyng Philippa Marsden (Llefarydd CLlLC dros Gyflogaeth):

“Mae CLlLC yn croesawu’r Bil. Mae gan awdurdodau lleol Cymru hanes o weithio mewn partneriaeth gymdeithasol ag undebau llafur.  Mae hyn yn gweithio’n dda ar lefel pob awdurdod lleol yn ogystal ag ar lefel genedlaethol. Rydym yn ymroi’n ddiflino i greu diwylliant sy’n osgoi’r annisgwyl ond lle ceir ymgynghori buan ac ystyrlon a chymaint o benderfynu ar y cyd â phosibl.  Mae hyn wedi’n helpu i ddatblygu arferion gwaith gwell, trechu anghydraddoldeb a gwella canlyniadau cymdeithasol.  Mae hi ond yn deg bod y rheini sy’n darparu’n gwasanaethau yn cael cyfrannu at y canlyniadau rydym am eu gweld. Mae’r pandemig yn dangos yr hyn y gall y gwasanaethau cyhoeddus ei wneud o gael pawb i weithio mewn partneriaeth; rydym wedi ymrwymo i barhau i wneud hynny yn y dyfodol.”

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 23 Ebrill.  Gallwch ymateb yma.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

Case Studies

The Shadow Social Partnership Council

The Shadow Social Partnership Council (SSPC) provides a unique opportunity to engage with Welsh Government on a range of strategic issues. Most recently this has been in response to the pandemic and has allowed social partners to advise Ministers and influence decisions as they are being made. This means partners have played a vital role in shaping the type of preventative measures put in place by the Welsh Government to restrict the transmission of Covid19. As the vaccinations programme continues to build momentum social partners have also offered essential advice on how the roll-out is designed and implemented. This has included advising on how the programme is tailored and delivered in the workplace taking account of the full range of complex ethical issues this raises. Moving forward, the SSPC will continue to be an important forum through which social partners can contribute to the more detailed planning which needs to take place in recovering from the long-term impact of Covid19.

National Health and Safety Forum

Considerations around workplace health and safety have been radically altered by coronavirus and we established the National Health and Safety Forum to provide a way for trade unions, the main employer bodies from the private and public sector and the relevant enforcement agencies to come together to share their collective experience and work together to enhance workplace health and safety in Wales. 

The Forum is demonstrating a shared commitment to maximising safety in the workplace both in the immediate context of the pandemic and in building foundations for longer term collaboration.  Recent progress on Covid workplace protections, including the changes we have made to regulations to strengthen the approach to workplace risk assessments has been enabled and informed by the valuable input of the Forum.  In addition, the Forum has helped to shape our recently published workplace testing framework which sets out the ground rules we have developed in consultation with the Forum.