English icon English

Newyddion

Canfuwyd 762 eitem, yn dangos tudalen 1 o 64

Senedd outside-2

"Rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig parchu datganoli” – Cymru a'r Alban

Heddiw, mae Gweinidogion o Gymru a'r Alban wedi mynnu bod rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig wneud y peth iawn, parchu datganoli a chadw at ei hymrwymiad i ddarparu union yr un faint o gyllid yn lle cyllid yr UE.

Welsh Government logo

Crisialu dyfodol cymorth gwledig i’r gwledydd datganoledig ar ôl Brexit

Cyn Adolygiad Gwariant y DU, mae’r gweinyddiaethau datganoledig wedi ysgrifennu unwaith eto gyda’i gilydd at Lywodraeth y DU yn gofyn am addewid y byddai holl arian yr UE a gollir yn cael ei dalu yn ôl er mwyn rhoi sicrwydd i’r economi wledig.

Welsh Government logo

Newidiadau i’r polisi ar orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Bydd disgwyl i ddisgyblion a staff mewn ysgolion uwchradd a cholegau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man y tu allan i’r ystafell dosbarth ac ar gludiant i’r ysgol.

Welsh Government logo

Cymorth i gymunedau a sefydliadau wrth i Gymru geisio mynd i’r afael â’r argyfwng bioamrywiaeth

Wrth i arbenigwyr a’r rhai sy’n gweithredu ledled Cymru i adfer natur ymgynnull yng Nghynhadledd Partneriaethau Bioamrywiaeth Cymru, heddiw mae y cynllun newydd, Cynllun Meithrin Capasiti yr Adferiad Gwyrdd yn agor ar gyfer y sector amgylcheddol. 

Welsh Government logo

Rhaid i’r adolygiad o drafnidiaeth y DU gyfan roi sylw i’r dros £2.4bn o danfuddsoddi yn rheilffyrdd Cymru

Mae Ken Skates wedi dweud y dylai’r ‘Union Connectivity Review’ a gyhoeddwyd yn ddiweddar gael ei ddefnyddio’n gyfle i unioni esgeulustod Llywodraeth y DU mewn perthynas â rheilffyrdd Cymru.

man in living room-2

Gosod unedau bach dros dro i gynnal ymweliadau mewn cartrefi gofal

Heddiw [ddydd Llun 23], cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y byddai unedau bach dros dro yn cael eu gosod ar gyfer ymwelwyr â chartrefi gofal ledled Cymru i’w gwneud yn haws iddynt ymweld â’u hanwyliaid dros y Nadolig a misoedd y gaeaf.

Welsh Government logo

Adolygiad o Wariant y DU – Llywodraeth Cymru yn galw am degwch i Gymru a’i gweithwyr rheng flaen

Cyn datganiad Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU, mae Llywodraeth Cymru yn annog y Canghellor i beidio â rhewi cyflogau’r sector cyhoeddus ac i ddarparu’r cyllid sydd ei angen ar Gymru i ddiogelu ein hiechyd, ein swyddi a chefnogi adferiad teg.

woman on laptop

Rhagor o gymorth i weithwyr gofal cymdeithasol gyda’u llesiant yn ystod y pandemig

Bydd gweithwyr gofal cymdeithasol yn y sector annibynnol yng Nghymru yn cael mwy o gymorth i ddiogelu eu llesiant yn ystod y pandemig.

Welsh Government logo

Cyfle i blant ysgol ddylunio cerdyn Nadolig y Prif Weinidog

Bydd y cerdyn buddugol yn cael ei anfon at y Frenhines ac Arlywydd Etholedig yr Unol Daleithiau, Joe Biden

Welsh Government logo

Ailddechrau cyhoeddi data perfformiad GIG Cymru – ymateb y Gweinidog

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething am ailddechrau cyhoeddi data perfformiad GIG Cymru

Welsh Government logo

Rhoi mesurau newydd arbrofol ar brawf mewn adrannau argyfwng yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi set newydd o fesurau arbrofol ar gyfer adrannau damweiniau ac achosion brys.

Business Wales support-2

Cymorth ariannol hanfodol i bobl ddi-waith sy'n wynebu rhwystrau cudd i ddechrau eu busnes eu hunain

Bydd menter newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at helpu pobl ddi-waith sy’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain i oresgyn rhwystrau cudd yn agor yr wythnos hon.