English icon English

Newyddion

Canfuwyd 687 eitem, yn dangos tudalen 1 o 58

Food bank-2

“Wirfoddolwyr, mae ar eich cymunedau eich angen chi arnon ni nawr fwy nag erioed” meddai Gweinidog Llywodraeth Cymru

Wrth i Gymru symud tuag at gyfnod atal byr ar y feirws y penwythnos hwn, galwodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, ar gymunedau i ddod ynghyd mewn ffordd ddiogel i gefnogi’r rheini sydd fwyaf agored i niwed, gan ddweud:

Welsh Government logo

£10m ychwanegol i helpu i ddiogelu swyddi a’r bobl sy’n cael anawsterau ariannol

Heddiw, galwodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans ar gyflogwyr i ddefnyddio cyllid ychwanegol Llywodraeth Cymru i ddiogelu gweithwyr sydd mewn perygl o fod yn anghymwys ar gyfer cynlluniau cymorth cyflogau Llywodraeth y DU.

man at sewage plant-2

Dŵr gwastraff yn dangos a yw’r Covid ar gynnydd yn lleol

Mae rhaglen beilot sy’n monitro’r coronafeirws yn systemau carthffosiaeth Cymru yn profi bod dŵr gwastraff yn gallu dangos a yw’r feirws ar gynnydd yn y gymuned.

Welsh Government logo

Codi lefel y risg o Ffliw Adar o isel i ganolig cyn tymor mudo'r gaeaf

Heddiw, mae Prif Filfeddygon Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi codi lefel y risg y bydd ffliw adar yn dod i mewn i'r DU o 'isel' i 'ganolig' ar ôl i ddau achos o'r clefyd gael eu cadarnhau mewn dau alarch yn yr Iseldiroedd.

Welsh Government logo

Datganiad gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford

Datganiad gan y Prif Weinidog - ynghylch Penalun

Welsh Government logo

Y Gweinidog Cyllid yn dweud nad yw datganiad y Canghellor yn mynd yn ddigon pell

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn dweud bod y mesurau cefnogi swyddi a gafodd eu hamlinellu gan y Canghellor heddiw yn ‘gam yn y cyfeiriad cywir’. Fodd bynnag, rhybuddiodd hefyd nad yw lefel y cymorth yn mynd yn ddigon pell i sicrhau incwm priodol i weithwyr.

Welsh Government logo

Logos newydd ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod gwarchodedig yn cael eu datgelu

Mae logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws Enw Bwyd Gwarchodedig o dan Gynllun yr UE yn cael eu datgelu heddiw.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru i ddod â masnachfraint y rheilffyrdd o dan reolaeth gyhoeddus

Yn wyneb y cwymp aruthrol a fu yn nifer y teithwyr ar y rheilffyrdd, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dod â masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau o dan reolaeth gyhoeddus.

Prince Charles Hospital-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi £220m o gyllid i adnewyddu Ysbyty’r Tywysog Siarl

Heddiw (dydd Iau 22 Hydref), mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £220m o gyllid yn cael ei roi i Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful.

Welsh Government logo

£10 miliwn i gefnogi myfyrwyr prifysgol drwy’r pandemig

  • Mwy o gymorth iechyd meddwl a chronfeydd caledi myfyrwyr
  • Cymorth i fyfyrwyr sy’n hunanynysu
  • Cymorth wedi'i dargedu ar gyfer myfyrwyr sy'n agored i niwed
Welsh Government logo

Cynlluniau Metro’r Gogledd yn elwa ar ragor na £11m

  Fel rhan o Fetro’r Gogledd, bydd dros £11m yn cael ei neilltuo ar gyfer cynlluniau ledled y rhanbarth i gefnogi ffyrdd cynaliadwy o deithio, i wneud y ffyrdd yn fwy diogel ac i leihau allyriadau carbon, cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

Domestic abuse -4

Anogir goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol i geisio cymorth yn ystod y cyfnod o gloi mewn argyfwng

Heddiw, mewn apêl uniongyrchol ar drothwy’r cyfnod atal byr, gofynnodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, i ffrindiau a chymdogion gadw llygad am arwyddion o gam-drin domestig, ac anogodd ddioddefwyr a goroeswyr i geisio cymorth a dianc o'u cartrefi os oes angen.