English icon English

Newyddion

Canfuwyd 610 eitem, yn dangos tudalen 1 o 51

Welsh Government logo

Safle profi galw i mewn newydd yn agor ym Mhontypridd

Heddiw croesawodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething y cyhoeddiad y bydd cyfleuster galw i mewn newydd a fydd yn cynnig profion y coronafeirws yn agor ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd.

Welsh Government logo

Gweinidogion yn croesawu Cynllun Cefnogi Swyddi newydd y Canghellor, ond yn rhybuddio bod diffyg cefnogaeth i ddiwydiannau mawr Cymru

Mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi croesawu y mesurau a amlinellwyd heddiw gan y Canghellor am Gynllun Cefnogi Swyddi newydd, ond mae’n rhybuddio nad oes digon o fuddsoddi mewn hyfforddiant yn y cynllun, a bod angen mawr amdano, a mesurau i helpu i greu swyddi.   

Welsh Government logo

Dweud eich dweud am lunio dyfodol economïau’r Canolbarth a’r De-orllewin

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, yn annog pawb yn y Canolbarth a’r De-orllewin i fynd ati i ddweud eu dweud am sut y dylid datblygu economïau'r ddau ranbarth yn y dyfodol.

Time for change pic-2

Nawr yw’r amser i weithredu yn erbyn anghydraddoldeb hiliol: Llywodraeth Cymru yn gosod llwybr ar gyfer newid systemig a chynaliadwy i Gymru

Lansiodd y Prif Weinidog ymchwiliad brys ym mis Ebrill i ddeall y rhesymau dros y risg uwch yn sgil y coronafeirws ymhlith cymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad manwl mewn ymateb i adroddiad Is-grŵp Economaidd-gymdeithasol Grŵp Cynghorol BAME Cymru ar COVID-19 o dan arweiniad yr Athro Ogbonna, a oedd yn gwneud dros 30 o argymhellion i fynd i’r afael â’r effeithiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol a brofwyd gan y cymunedau BAME. 

Welsh Government logo

£84.6m yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau bysiau er mwyn wynebu heriau’r coronafeirws

Bydd teithwyr ar draws Cymru yn elwa ar £84.6m yn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant bysiau. Bydd y cyllid hwn yn helpu cwmnïau i wynebu heriau’r coronafeirws a chynnal rhagor o wasanaethau.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Ap COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr

Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu.

Welsh Government logo

Siarter newydd yn rhoi lle canolog i leoedd yn y broses gynllunio

Mae siarter newydd sy’n rhoi lle canolog yn y broses gynllunio i ansawdd, cynaliadwyedd a chymuned wedi cael ei lansio heddiw gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James.

FM Presser Camera 1

Busnesau lletygarwch yng Nghymru i gau am 10pm i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn rhaid i fusnesau  lletygarwch yng Nghymru gau am 10pm. Daw hyn wrth i fesurau newydd gael eu cyflwyno yng Nghymru i atal argyfwng newydd oherwydd y coronafeirws.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i ddiogelu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan tan ddiwedd y flwyddyn

Mae Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i ddiogelu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan tan ddiwedd 2020, mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Gosod cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli brigiadau o achosion yn y De

Heddiw, mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd rheolau'r coronafeirws yn cael eu tynhau mewn pedwar awdurdod lleol arall yng Nghymru – Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Chasnewydd – yn dilyn cynnydd sydyn yn nifer yr achosion.

father and child 1-2

Lansiad yr ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Awtistiaeth

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething heddiw [dydd Llun 21] wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer drafft statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, a oedd wedi’i ohirio ers mis Ebrill yn sgil y pandemig coronafeirws.