English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 2 o 129

Welsh Government logo

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol brys

Gall busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

£1 filiwn ar gael i gynorthwyo diwydiant pysgota Cymru

Mae cymuned bysgota Cymru yn cael ei gwahodd i gyflwyno ceisiadau i gronfa gwerth £1 filiwn a fwriedir yn bennaf i helpu i liniaru'r effaith y mae Covid yn parhau i’w chael ar y diwydiant, a’i helpu i addasu yn wyneb y newidiadau i amodau'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bwyd môr

Welsh Government logo

Chwe mis tan y newid mwyaf yn y gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau

“Eleni, bydd y ffordd rydyn ni’n rhentu yng Nghymru yn dod yn symlach ac yn fwy tryloyw.”

Dyna addewid y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, ar Orffennaf 15 wrth iddi gyhoeddi ei bwriad i weithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

Welsh Government logo

Cyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dau

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun heddiw ar gyfer mynd â Chymru yn ôl i fesurau lefel rhybudd sero.

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn bwriadu amlinellu cynlluniau i lacio’r cyfyngiadau

Yfory (dydd Gwener), bydd y Prif Weinidog yn nodi sut y mae Cymru yn bwriadu symud yn ôl i lefel rhybudd sero os bydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn parhau i wella.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru i helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion i dalu eu rhent

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn annog unrhyw un sydd wedi syrthio i ddyled gyda’u taliadau rhent oherwydd y pandemig i gysylltu â'u hawdurdod lleol i gael gwybod a allant gael cymorth ariannol i osgoi cael eu troi allan.

Welsh Government logo

Cyllid newydd o £65 miliwn i helpu colegau a phrifysgolion i gyrraedd sero net

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd o £65 miliwn i gefnogi'r sectorau addysg bellach, addysg uwch a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Welsh Government logo

Gweinidogion Cyllid yn galw am hyblygrwydd gyda chyllid COVID

Heddiw, ar ôl iddynt gyfarfod â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, mae Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi galw ar y cyd i’r Trysorlys roi sicrwydd y bydd yr arian sy’n cael ei neilltuo i gefnogi’r ymateb i COVID yn cael ei ddarparu'n llawn.

Welsh Government logo

Gwarchod eich adar rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi pwysleisio pwysigrwydd pobl yn parhau i gymryd camau i warchod eu hadar rhag ffliw adar.

Welsh Government logo

Mynegi pryderon am ddiwygio’r Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi “pryderon gwirioneddol” am gynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau.

Money-5

£15.4m i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £15.4m ar gael i gefnogi'r sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru yn ystod pandemig parhaus Covid19, mae'r Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw.

Eluned Morgan Headshot-2

“Helpwch ni i’ch helpu chi y gaeaf hwn” – y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn annog pawb i'n ‘helpu ni, i’ch helpu chi’ wrth iddi gyhoeddi rhagor o gyllid i liniaru’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gofal cymdeithasol a’u helpu y gaeaf hwn.