English icon English

Newyddion

Canfuwyd 615 eitem, yn dangos tudalen 2 o 52

FM Presser Camera 1

Busnesau lletygarwch yng Nghymru i gau am 10pm i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn rhaid i fusnesau  lletygarwch yng Nghymru gau am 10pm. Daw hyn wrth i fesurau newydd gael eu cyflwyno yng Nghymru i atal argyfwng newydd oherwydd y coronafeirws.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i ddiogelu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan tan ddiwedd y flwyddyn

Mae Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i ddiogelu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan tan ddiwedd 2020, mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Gosod cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli brigiadau o achosion yn y De

Heddiw, mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd rheolau'r coronafeirws yn cael eu tynhau mewn pedwar awdurdod lleol arall yng Nghymru – Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Chasnewydd – yn dilyn cynnydd sydyn yn nifer yr achosion.

father and child 1-2

Lansiad yr ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Awtistiaeth

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething heddiw [dydd Llun 21] wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer drafft statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, a oedd wedi’i ohirio ers mis Ebrill yn sgil y pandemig coronafeirws.

VG press conference-2

Nodyn i'r dyddiadur - Cynhadledd i'r Wasg Coronaferiws - Dydd Llun 21 o Fedi 2020

Dyddiad: Dydd Llun 21 o Fedi 2020

Amser: 12:30  

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Llawr cyntaf, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ 

Welsh Government logo

Dweud eich dweud ar ddyfodol gweithgynhyrchu yng Nghymru

Bydd Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn lansio trafodaeth genedlaethol heddiw ar gynllun newydd i helpu i sicrhau dyfodol gweithgynhyrchu yng Nghymru.

HJ-Mighty-411A6117-2

Cogydd enwog yn cefnogi’r ymgyrch ‘Bydd Wych, Ailgylcha’ mewn cais i arwain ar ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ymgyrch newydd i gael pobl yng Nghymru i ailgylchu mwy mewn cais i arwain y byd ar ailgylchu. 

KW visit-2

£420,000 i sicrhau prydau ysgol am ddim i ddysgwyr sy’n hunanwarchod neu’n hunanynysu

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pob disgybl sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn parhau i’w derbyn os ydynt yn hunanwarchod neu’n gorfod hunanynysu, diolch i £420,000 a gadarnhawyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

Welsh Government logo

Wrth siopa, rhaid gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol er mwyn Cadw Cymru’n Ddiogel – meddai Lesley Griffiths

Mewn siopau ac archfarchnadoedd yng Nghymru, rhaid gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr er mwyn helpu i rwystro’r Coronafeirws rhag lledaenu, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government logo

Gwobrau Dewi Sant 2021: Gwobr newydd ar gyfer arwyr y pandemig

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn galw ar bobl Cymru i helpu i ddod o hyd i bobl fwyaf hynod y wlad, drwy eu henwebu ar gyfer un o Wobrau Dewi Sant.

Welsh Government logo

Estyn cymorth i brynwyr cartrefi

Mae Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd cynllun Cymorth i Brynu Cymru yn cael ei estyn am drydydd cam.