English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1007 eitem, yn dangos tudalen 2 o 84

Welsh Government logo

Cymru'n anelu at ddod yn ailgylchwr orau'r byd wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi ei strategaeth Economi Gylchol

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi strategaeth uchelgeisiol i ategu adferiad gwyrdd yng Nghymru drwy symud i 'Economi Gylchol', wrth inni ymdrin â her driphlyg y pandemig, y newid yn yr hinsawdd a Brexit.

Welsh Government logo

Hwb ariannol o £680m ar gyfer ymdrechion COVID Cymru

Bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn cael hwb ariannol o fwy na £682m i gefnogi eu hymdrechion COVID dros y misoedd nesaf, dyna gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw.

FM SDD STILL 2021-2

Neges Dydd Gŵyl Dewi gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges dywedodd Mark Drakeford:

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo'r cymorth pwysig sydd ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â phwysau parhaus coronafeirws, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus.

WG and Irish Gov-2

Iwerddon a Chymru yn lansio Cyd-ddatganiad a Chynllun Gweithredu ar y Cyd 2021-25, 1 Mawrth 2021

  • Cyd-ddatganiad a Chynllun Gweithredu ar y Cyd 2021-2025 yn nodi’r uchelgais a’r cynlluniau ar gyfer y berthynas rhwng Iwerddon a Chymru yn y blynyddoedd nesaf.
Smoke Free Officer with new signage 2-2

Gwaharddiad ar ysmygu ar dir ysbytai yn dod i rym yng Nghymru

Heddiw (1 Mawrth), daw deddfwriaeth ddi-fwg i rym sy’n gwahardd ysmygu ar dir ysbytai yng Nghymru.

Welsh Government logo

£50 miliwn yn ychwanegol ar gyfer gwelliannau i ysgolion

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £50m yn ychwanegol tuag at welliannau i adeiladau ysgolion ledled Cymru.

Welsh Government logo

Rhaid i Gyllideb y DU gymryd camau hanfodol i gynorthwyo adferiad

Mae Llywodraeth Cymru yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gymryd y camau hanfodol i ddechrau adferiad a sicrhau ffyniant ar draws holl rannau’r DU.

nurse and vaccine

Un miliwn dôs o’r brechlyn wedi’u rhoi yng Nghymru

Mae un miliwn dôs o frechlyn y coronafeirws wedi’u rhoi yng Nghymru, ac mae mwy nag un o bob tri o holl oedolion Cymru wedi cael o leiaf un dôs.

Welsh Government logo

Dirprwyaeth fasnach rithwir Gymreig yn ceisio cysylltiadau agosach â Gwlad y Basg

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi deg busnes o bob rhan o Gymru i feithrin cysylltiadau masnach newydd a chryfhau'r cysylltiadau presennol â Gwlad y Basg drwy genhadaeth fasnach rithwir.

Welsh Government logo

Cefnogi 750 o entrepreneuriaid i ddechrau busnes yn ystod argyfwng y coronafeirws

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi datgelu bod gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 750 o entrepreneuriaid i ddechrau busnes neu i ddod yn hunangyflogedig yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Welsh Government logo

Targedau cynharach ar gyfer brechu yn erbyn COVID a blaenoriaethau newydd yn cael eu cadarnhau i Gymru

Mae strategaeth frechu i Gymru ddiwygiedig wedi cael ei chyhoeddi, sy’n cadarnhau bod dyddiadau targed allweddol cynharach wedi’u pennu a bod cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu mewn perthynas â blaenoriaethu ar gyfer y cam nesaf yn y broses frechu yn cael ei fabwysiadu.