English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2670 eitem, yn dangos tudalen 2 o 223

Welsh Government

Disgwyliadau newydd ar fyrddau iechyd i wella perfformiad adrannau achosion brys

Heddiw, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi safonau ansawdd newydd ar gyfer gwella perfformiad adrannau achosion brys. Ymhlith rhai o'r ffyrdd a fydd yn cael eu defnyddio i wella perfformiad mae dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth o gyflymu amseroedd asesu a lleihau'r amser y mae cleifion yn aros i gael eu derbyn i'r ysbyty, yn ogystal â dull sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Science 2-5

Llywodraeth Cymru yn ymdrechu i ddenu athrawon STEM i Gymru - "Bob dydd, efallai mai chi fydd yr un peth cadarnhaol sydd ei angen ar blentyn

Wrth i Wythnos Wyddoniaeth Prydain ddirwyn i ben mae darpar athrawon STEM yn cael eu hannog i edrych ar amrywiaeth o gynlluniau cymhelliant sydd ar gael yng Nghymru gan fod y broses ymgeisio bellach yn agored.

Welsh Government

Hwb o £39m i deithwyr bysiau yng Nghymru

Heddiw (dydd Gwener, 15 Mawrth) mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi y bydd y gefnogaeth i'r diwydiant bysiau yng Nghymru yn parhau, gan gadarnhau £39m ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Welsh Government

Enwi enillwyr Her Morlyn Llanw Llywodraeth Cymru, gwerth £750,000

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, newydd gyhoeddi enwau'r sefydliadau sydd wedi ymgeisio’n llwyddiannus am her Llywodraeth Cymru gwerth £750,000 ar gyfer datblygu Morlynnoedd Llanw.

Welsh Government

Timau Lles Anifeiliaid yn cyflawni ledled Cymru

Mae timau arobryn o swyddogion trwyddedu a gorfodi anifeiliaid yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru, fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw.

Welsh Government

Hyd at 2,500 o fusnesau i elwa ar Gronfa Paratoi at y Dyfodol Llywodraeth Cymru

Cyn bo hir, bydd cannoedd o fusnesau micro, bach a chanolig yng Nghymru yn gallu gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i gynllunio i'w helpu i leihau eu costau rhedeg.

Jeremy Miles Betsan Moses cropped-2

£500,000 i helpu teuluoedd incwm is i fynychu’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o hanner miliwn o bunnoedd i’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, er mwyn gwneud yr eisteddfodau eleni yn hygyrch i deuluoedd incwm is.

Barmouth-3

Mae mesurau 'digyffelyb' ac 'arloesol' yn mynd i'r afael ag ail gartrefi a fforddiadwyedd yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 12 Mawrth) mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyflwyno datganiad ar ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion a achosir gan berchnogaeth ail gartrefi a ddisgrifiodd fel rhai 'digyffelyb yng nghyd-destun y DU'.

Welsh Government

Cydnabod yn swyddogol safle sy'n coffáu'r miloedd o fywydau a gollwyd, fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru

Mae gardd goffa yn Senghennydd, sy'n coffáu'r rhai a fu farw yn y trychineb gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain, wedi cael y "gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu" ac wedi ei chydnabod yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru.

Senedd outside-2

Cyhoeddi cynigion i wella'r cydbwysedd o ran rhywedd yn y Senedd

Heddiw (11 Mawrth), rydym yn cyhoeddi cynigion cyfreithiol pwysig i gynyddu cyfran y menywod sy'n sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol.

Welsh Government

Hwb o £1m gan Lywodraeth Cymru i rwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig

Mae'r Dirprwy Weinidog Hinsawdd Lee Waters wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru buddsoddi £1m i greu rhwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig.

Daw'r cam fel rhan o gynlluniau i gyrraedd targedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau carbon gyda'r nod o sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040.

Mae cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar gamau y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi'u cymryd i wella hygyrchedd o fewn cymunedau gwledig, fel y gwasanaeth bws Fflecsi . sy'n ymateb i'r galw.

Bydd y cynlluniau ar gyfer clybiau ceir, sy'n darparu ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu manteision defnyddio car, heb y gost o fod yn berchen ar un, yn cael eu gweithredu mewn cymunedau gwledig ledled Cymru gan gynnwys y Drenewydd, Llanidloes, Y Trallwng, Machynlleth, Crymych, Cwmllynfell, Cilgeti, Llanymddyfri a Llandrindod.

Wrth siarad ar ymweliad ag un o'r clybiau ceir sydd newydd ei ariannu yn Llandeilo, dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters:

Er mwyn cyrraedd ein targedau o ran allyriadau carbon cyfreithiol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040 (i fyny o 32% yn 2021).

Bydd cyflawni hyn mewn ardaloedd gwledig yn gofyn am ddull gwahanol i'r hyn a fydd yn cael ei wneud yn y rhan fwyaf o ardaloedd trefol.

Mae clybiau ceir yn ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu'r defnydd o gar heb y costau sydd ynghlwm wrth fod yn berchen ar un.

"Bydd y cyllid a gyhoeddir heddiw yn creu rhwydwaith o glybiau ceir mewn cymunedau gwledig ledled Cymru ac edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth gwirioneddol y bydd yn ei wneud o ran ehangu opsiynau trafnidiaeth a lleihau ein hallyriadau carbon dros amser."

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i dalu am holl waith atgyweirio RAAC mewn ysgolion

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi dros £12.5m o gyllid cyfalaf newydd i wella adeiladau ysgolion a cholegau trwy Gymru.