English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1120 eitem, yn dangos tudalen 2 o 94

nurse and vaccine

Cysylltiadau aelwydydd oedolion gyda imiwnedd ataliedig i gael cynnig brechiad COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JVCI) y dylai pobl dros 16 oed sy'n byw gydag unigolion sydd â systemau imiwnedd sydd wedi gwanhau'n ddifrifol gael cynnig brechiad COVID-19 fel blaenoriaeth.

Welsh Government logo

Yn dilyn cyhoeddiad Palas Buckingham heddiw am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, dyma deyrnged gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi mynegi ei dristwch o glywed am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin ac wedi cydymdeimlo â’i Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II a’r teulu Brenhinol ar ran Llywodraeth Cymru.

FM Presser Camera 2

Llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru yn gynt

Mae’r Prif Weinidog wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflymu elfennau o'i rhaglen i lacio’r cyfyngiadau Covid-19, wrth i’r gostyngiad mewn heintiadau newydd barhau ledled Cymru.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Y trydydd brechlyn Covid-19 yn cyrraedd Cymru

Mae’r trydydd brechlyn Covid-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o heddiw (dydd Mercher 7 Ebrill) ymlaen, a chleifion yn Sir Gaerfyrddin fydd y rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig i'w dderbyn.

Welsh Government logo

Annog ceidwaid dofednod i gynnal y safonau bioddiogelwch uchaf posibl wrth i fesurau cadw adar dan do gael eu codi

  • Mae’r gorchymyn gorfodol i gadw adar dan do yn cael ei godi
  • Mae safonau uchel o ran bioddiogelwch yn parhau’n hanfodol gan fod risg ffliw adar yn parhau.
  • Mae mesurau bioddiogelwch gorfodol newydd wedi cael eu cyflwyno ar gyfer unrhyw adar a gedwir y tu allan
Welsh Government logo

Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn nodi cyfres o fesurau a fydd yn symud Cymru i Lefel Rhybudd 3 yn llawn erbyn 17 Mai, os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol.

FM Presser Camera 2

Sector twristiaeth Cymru yn dechrau ailagor wrth i gyfyngiadau gael eu llacio

Bydd sector twristiaeth Cymru yn gallu dechrau ailagor dydd Sadwrn 27 Mawrth wrth i'r rheol aros yn lleol gael ei chodi, yn ôl cyhoeddiad gan Mark Drakeford, y Prif Weinidog.

St David Award-5

Cyhoeddi enillwyr sy’n ‘ysbrydoliaeth wirioneddol’ yng Ngwobrau Dewi Sant 2021

Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi cael eu datgelu yn ystod seremoni rithwir.

Welsh Government logo

Diwygiadau nodedig i roi hwb i ailgylchu a brwydro yn erbyn llygredd plastig

  • Newidiadau i drawsnewid y sector gwastraff ac adnoddau yn symud gam yn nes.
  • Bydd y Cynllun Dychwelyd Ernes yn rhoi hwb i ailgylchu biliynau o gynwysyddion diodydd untro a chynyddu’r frwydr yn erbyn llygredd plastig. 
  • Drwy bwerau newydd, bydd cwmnïau’n talu costau llawn rheoli eu gwastraff deunydd pacio i gymell mwy o ddeunydd pacio y gellir ei ailgylchu.
Welsh Government logo

Miliynau i Gasnewydd gyflawni argymhellion adroddiad Burns

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei haddewidion i wella trafnidiaeth yng Nghasnewydd a'r ardal o amgylch.

Welsh Government logo

Cynlluniau ar gyfer clwstwr technoleg newydd yng Nglynebwy yn mynd rhagddynt

Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i greu clwstwr technoleg newydd cyffrous yng Nglynebwy yn symud ymlaen yn sgil buddsoddiad mewn technoleg 5G, campws newydd ar gyfer profion seiber a llety newydd ac arloesol ar gyfer busnesau.

Welsh Government logo

Partneriaeth newydd i wella gwasanaethau bysiau er lles y cyhoedd

Mae cynrychiolwyr blaenllaw’r sector cyhoeddus a’r diwydiant bysiau wedi arwyddo cytundeb newydd fydd yn gwella gwasanaethau bysiau ac yn helpu i wireddu’r nod o integreiddio’r system drafnidiaeth.