English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 2 o 171

Wales stands with Ukraine WELSH

Mwy na 500 o bobl o Wcráin yn dod o hyd i’w lle eu hunain yng Nghymru

Mae mwy na 500 o bobl o Wcráin wedi symud i lety mwy hirdymor ar ôl cael cymorth drwy gynllun uwch-noddwr Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Blwyddyn gyntaf y Cytundeb Cydweithio yn sicrhau newid parhaol

Mae prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd ledled Cymru a chamau newydd i helpu pobl i fyw yn eu cymunedau lleol ymysg rhai o'r ymrwymiadau a ddarparwyd ym mlwyddyn gyntaf y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cyfraith uchelgeisiol newydd sy’n ‘trawsnewid y sector rhentu yng Nghymru’ yn dod i rym

Mae’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau yn dod i rym heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr), gan sicrhau rhagor o dryloywder a chysondeb wrth rentu cartref.

Welsh Government

Cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer pobl y mae’r penderfyniad i gau Pont Menai wedi effeithio arnynt

Heddiw (dydd Mercher, 30 Tachwedd), bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Lee Waters yn ymweld â Phont Menai lle y bydd yn cyhoeddi pecyn cymorth i leddfu’r pwysau trafnidiaeth ar bobl sy’n teithio i Ynys Môn ac oddi yno.

WILLOW Digital KeyArt Payoff v2 lg-2

Cymru yw seren y sgrin y gaeaf hwn wrth i economi greadigol Cymru ffynnu

Bydd y ffilm ddilyniannol gan LucasFilm i Willow y bu cymaint o ddisgwyl amdani yn taro’n sgriniau ar 30 Tachwedd. Mae’n un o’r gyfres o gynyrchiadau sydd wedi’u ffilmio yng Nghymru gyda chefnogaeth Cymru Greadigol.

Welsh Government

Cyhoeddi mwy o gymelliadau i ymuno â'r proffesiwn addysgu

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi sawl newid i gefnogi ac annog rhagor o bobl i ymuno â'r proffesiwn addysgu.

Welsh Government

Coffáu Cyhoeddus yng Nghymru – canllaw newydd i greu perthynas fwy deallus â’n hanes

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar ganllaw newydd fydd yn helpu cyrff cyhoeddus i gyflwyno’r Gymru gyfoes yn well trwy goffadwriaethau cyhoeddus.

Welsh Government

Cennin Cymru yn cael eu gwarchod

Mae planhigyn a symbol cenedlaethol Cymru, y Genhinen Gymreig, bellach wedi'i gwarchod yn swyddogol wrth iddo ennill statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y DU.

Welsh Government

Dewch i’n gweld yn y Ffair Aeaf, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig

Wrth i un o brif ddigwyddiadau calendr cefn gwlad Cymru gael ei gynnal, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn annog ymwelwyr â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i alw heibio stondin Llywodraeth Cymru.

Ty Pawb-4

Cyhoeddi arian ar gyfer prosiectau diwylliant, treftadaeth a chwaraeon yng Nghynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi £4.5m dros y tair blynedd nesaf i gynnal amcanion a gweithgareddau diwylliant, treftadaeth a chwaraeon Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru.

Welsh Government

Mesurau Cadw Dan Do a Bioddiogelwch Gorfodol newydd i ddiogelu rhag Ffliw’r Adar

 Mae mesurau cadw dan do a bioddiogelwch gorfodol newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer dofednod ac adar caeth yng Nghymru, gan fod y dystiolaeth o sefyllfa’r ffliw adar yn awgrymu y bydd risg y clefyd yng Nghymru yn cynyddu dros fisoedd y gaeaf

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.