English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 2 o 66

Welsh Government logo

£2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Mae cynghorau lleol ym mhob rhan o Gymru yn mynd i gael £2.6m ychwanegol i’w helpu i ddiwallu’r cynnydd yn y galw am gymorth o dan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.   

Person using laptop-2

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid o gymunedau BAME i roi sylw i anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu 25 o grantiau gwerth cyfanswm o £115,580 i grwpiau cymunedol ar draws Cymru er mwyn helpu sicrhau bod lleisiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn cael eu clywed wrth ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru.

IHP Llanbedr DC WilliamsHomesBala-23-2

Buddsoddi £35 miliwn yng nghartrefi Cymru ar gyfer y dyfodol

Bydd tai carbon isel, ôl-osod elfennau i wella effeithlonrwydd ynni, a chyfleoedd hyfforddi i garcharorion yn rhai o nodweddion prosiectau a fydd yn cael cyllid i greu cartrefi fforddiadwy ar gyfer y dyfodol.

Welsh Government logo

Y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed i Gymru ar ôl rhagori ar ei tharged ailgylchu o 64%

Mae'r gyfradd ailgylchu ar gyfer Cymru wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, gyda'r wlad yn ei chyfanrwydd yn rhagori ar y targed ailgylchu diweddaraf, ac yn ailgylchu 65.14% o wastraff yn 2019/20, yn ôl ystadegau a gyhoeddwyd heddiw.

Gaynor Legall-2

Dros 200 o gerfluniau, strydoedd ac adeiladau yng Nghymru sy’n gysylltiedig â'r fasnach mewn caethweision yn cael eu rhestri mewn archwiliad cenedlaethol

Ym mis Gorffennaf, yn dilyn marwolaeth George Floyd a mis o weithredu gan fudiad Mae Bywydau Du o Bwys, gofynnwyd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, am archwiliad brys o gerfluniau, adeiladau ac enwau strydoedd i fynd i'r afael â chysylltiadau Cymru â chaethwasiaeth a'r fasnach mewn caethweision.

Welsh Government logo

“Mae’r Canghellor wedi gwneud y penderfyniadau anghywir ac wedi torri addewidion”– ymateb y Gweinidog Cyllid i Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, wedi ymateb i Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU heddiw drwy fynegi ei phryder a’i siom aruthrol bod addewidion wedi cael eu torri a’r penderfyniadau anghywir wedi cael eu gwneud.

Welsh Government logo

Dweud eich dweud am Lwybrau Cerdded a Beicio lleol

Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â'i huchelgais i wneud teithio llesol yn ddewis amgen realistig drwy ei gwneud yn haws i bobl ddweud wrth eu cynghorau lleol lle y mae angen gwella'r llwybrau presennol ac adeiladu llwybrau newydd.

WRD twitterheaderwhite-2

Lansio cynllun Cynghorwyr Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod Llywodraeth Cymru ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn, mae Cynghorwyr Cenedlaethol Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) yn rhyddhau eu cynllun blynyddol sy’n amlinellu eu hamcanion a’u blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2021.

Health Minister flu vaccine short-2

Brechiad ffliw am ddim ar gael i bobl dros 50 oed ar draws Cymru

O’r wythnos nesaf ymlaen [Dydd Mawrth 1 Rhagfyr] bydd brechiad rhag y ffliw gan GIG Cymru ar gael am ddim i unrhyw un 50 oed a throsodd.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Pedair gwlad y DU yn cytuno ar reolau newydd ar gyfer cyfnod yr ŵyl

Mae llywodraethau pedair gwlad y DU wedi cytuno ar gyfres eang o fesurau ar gyfer y DU gyfan i helpu pobl i ddod at ei gilydd gyda'u hanwyliaid yn ystod cyfnod yr ŵyl, mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl.

Welsh Government logo

Codi’r mesurau arbennig sydd ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cadarnhau heddiw (dydd Mawrth 24 Tachwedd) na fydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bellach o dan fesurau arbennig.

Senedd outside-2

"Rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig parchu datganoli” – Cymru a'r Alban

Heddiw, mae Gweinidogion o Gymru a'r Alban wedi mynnu bod rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig wneud y peth iawn, parchu datganoli a chadw at ei hymrwymiad i ddarparu union yr un faint o gyllid yn lle cyllid yr UE.