English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 10 o 129

Welsh Government logo

Hwb i ddiogelwch plant ar-lein wrth i Lywodraeth Cymru ymuno â’r IWF - y llywodraeth gyntaf i wneud hynny

Bydd adnoddau Cymraeg yn helpu plant i adnabod yr arwyddion o fagu perthynas amhriodol a cham-drin ar-lein.

Welsh Government logo

Cymru’n lansio’r cynllun gweithredu cenedlaethol cyntaf i gefnogi a thrin niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD)

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, fframwaith cenedlaethol, y cyntaf o’i fath, ar gyfer atal, diagnosis, triniaeth a chymorth ar gyfer niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD).

Welsh Government logo

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw (18 Tachwedd).

Welsh Government logo

Ystadegau newydd yn dangos bod Cymru yn cynnal cyfraddau ailgylchu o safon byd, er gwaetha’r pandemig

Llwyddoddd Cymru - sydd yn drydydd yn y byd ar hyn o bryd am ailgylchu – i gynnal ei chyfraddau ailgylchu rhagorol y llynedd er gwaethaf y pandemig, yn ôl ystadegau newydd ar gyfer 2020-21 sydd wedi’u datgelu heddiw.

Welsh Government logo

Buddsoddi dros £51m mewn offer diagnostig newydd i sicrhau bod cyfleusterau GIG Cymru “yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif”

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy na £51m yn cael ei fuddsoddi i ddarparu offer newydd yn lle hen offer delweddu diagnostig ar draws GIG Cymru, ac i wella amseroedd aros.

FM SDD STILL 2021-2

Dim newidiadau i’r rheolau COVID wrth i'r Prif Weinidog ddiolch i bobl Cymru am eu help i dorri cyfraddau achosion

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi diolch i bobl ym mhob cwr o Gymru am eu gwaith caled i helpu i leihau cyfraddau achosion o’r coronafeirws – cyfraddau a oedd wedi cyrraedd lefelau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen – dros y tair wythnos ddiwethaf.

Welsh Government logo

Hwb ariannol o £3m i helpu adferiad gwasanaethau deintyddol yng Nghymru ar ôl y pandemig

Bydd gwasanaethau deintyddol yng Nghymru yn cael £3m ychwanegol o gyllid newydd eleni i gefnogi eu hadferiad o effeithiau’r pandemig a rhoi mynediad ychwanegol i gleifion.

Welsh Government logo

Llyfr i bob plentyn yng Nghymru i helpu i “ysgogi cariad at ddarllen”

Bydd cyllid newydd yn darparu miloedd yn rhagor o lyfrau i blant ysgol ledled Cymru, i helpu i wella sgiliau darllen a siarad allweddol plant ifanc.

Welsh Government logo

“Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed yng Nghymru” – Y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths

Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed eisoes yng Nghymru sydd wedi arwain at ostyngiad o 48% mewn achosion newydd o TB ers 2009.

Welsh Government logo

Penodi Aelodau’r Comisiwn Cyfansoddiadol

Mae’r bobl a fydd yn gwasanaethu ar gomisiwn annibynnol sydd â chyfrifoldeb am wneud argymhellion ynghylch dyfodol cyfansoddiadol Cymru wedi cael eu cyhoeddi.

Money-5

Cronfa gymorth gwerth £51m i helpu teuluoedd sy’n dioddef waethaf o ganlyniad i’r argyfwng costau byw

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru heddiw y bydd pecyn cymorth newydd gwerth £51m yn helpu teuluoedd sy'n wynebu'r argyfwng costau byw i dalu eu biliau'r gaeaf hwn.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhyddhau arian ychwanegol o'i chronfeydd wrth gefn i helpu aelwydydd incwm is, gan ddarparu cymorth ar unwaith i bobl sy'n wynebu costau byw cynyddol y gaeaf hwn. 

Bydd cam cyntaf y Gronfa Gymorth i Aelwydydd yn targedu gwresogi a bwyta – gan roi cymorth ychwanegol i deuluoedd dalu eu biliau ynni dros y gaeaf a rhoi arian ychwanegol i fanciau bwyd a chynlluniau bwyd cymunedol.

Daw hyn wrth i Lywodraeth y DU wrthod gwrthdroi'r penderfyniad i dynnu’r cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol sydd wedi bod yn allweddol i ddegau o filoedd o deuluoedd, ac mae Banc Lloegr yn rhybuddio y bydd chwyddiant yn codi i 5% erbyn y gwanwyn, gan wthio prisiau hyd yn oed yn uwch.

Welsh Government logo

Lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn swyddogol

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – sy’n cynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed.