English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 10 o 66

Welsh Government logo

Cynlluniau Metro’r Gogledd yn elwa ar ragor na £11m

  Fel rhan o Fetro’r Gogledd, bydd dros £11m yn cael ei neilltuo ar gyfer cynlluniau ledled y rhanbarth i gefnogi ffyrdd cynaliadwy o deithio, i wneud y ffyrdd yn fwy diogel ac i leihau allyriadau carbon, cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

Domestic abuse -4

Anogir goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol i geisio cymorth yn ystod y cyfnod o gloi mewn argyfwng

Heddiw, mewn apêl uniongyrchol ar drothwy’r cyfnod atal byr, gofynnodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, i ffrindiau a chymdogion gadw llygad am arwyddion o gam-drin domestig, ac anogodd ddioddefwyr a goroeswyr i geisio cymorth a dianc o'u cartrefi os oes angen.

Welsh Government logo

£300m i fusnesau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn dyblu trydydd cam ei Chronfa Cadernid Economaidd i bron £300m er mwyn helpu busnesau sy’n dal i deimlo effeithiau Covid-19.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn lansio ei Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Mae Strategaeth newydd Cymru sy'n ymdrin â llifogydd ac erydu arfordirol yn nodi'r ffordd y byddwn yn helpu i leihau'r risgiau i gymunedau a busnesau ledled Cymru ac yn addasu i'r newid yn ein hinsawdd.

Welsh Government logo

Cynllun i ddenu rhagor o feddygon teulu i’r Canolbarth a’r Gorllewin i barhau am ddwy flynedd arall

Heddiw, (ddydd Mawrth 20 Hydref) cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd y cynllun llwyddiannus i ddenu meddygon teulu i’r Canolbarth a’r Gorllewin yn parhau.

Welsh Government logo

Cronfa gwerth £1 filiwn i ofalwyr i nodi lansiad ymgynghoriad cyhoeddus

Mae cronfa newydd gwerth dros £1m i helpu gofalwyr di-dâl i ymdopi â phwysau ariannol COVID-19 wedi’i chyhoeddi gan y Dirprwy Weinidog Iechyd heddiw [Dydd Mawrth 20 Hydref].

FM Presser Camera 2

Cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi £300m i gefnogi busnesau a fydd yn cael eu heffeithio

Summer Sorted programme-2

Rhaglen sgiliau hanfodol Llywodraeth Cymru yn helpu pobl ifanci gyrraedd eu potensial

Mae rhaglen Haf Hwylus Llywodraeth Cymru wedi helpu cannoedd o bobl ifanc ledled Cymru i gyrraedd eu potensial a gwella eu cyflogadwyedd a’u sgiliau hanfodol, meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru. 

FM Presser Camera 1

Cymru’n cyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu

Bydd rheoliadau newydd i atal pobl sy’n byw mewn ardaloedd yn y Deyrnas Unedig lle mae lefelau’r coronafeirws yn uchel rhag teithio i Gymru yn dod i rym yn nes ymlaen heddiw. Cadarnhawyd hynny gan y Prif Weinidog Mark Drakeford.

Welsh Government logo

Gwaith wedi dechrau ar gynllun £30 miliwn i wella’r A55

Mae gwaith ar gynllun mawr i amddiffyn yr A55 yn well yn erbyn llifogydd a gwella diogelwch wedi dechrau, cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, heddiw

Welsh Government logo

Newidiadau i’r rheolau cynllunio i helpu i ryddhau potensial ar gyfer datblygu yng Nghymru.

Mae newidiadau i’r polisi cynllunio wedi cael eu cyhoeddi gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ganiatáu i gynghorau Cymru brynu tai a thir gwag o dan bwerau prynu gorfodol.    

Food bank-2

Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, gyllid o £900k gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau yn y gymuned drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.