English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 10 o 171

Welsh Government

Saith peth efallai na wyddoch am derfyn cyflymder diofyn 20mya newydd Cymru

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i basio deddfwriaeth i ostwng y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr o 30mya i 20mya pan bleidleisiodd y Senedd o blaid hynny ym mis Gorffennaf eleni.

Welsh Government

Cymorth ariannol gydol oes i oroeswyr Thalidomide yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi heddiw (29 Medi) y rhoddir sicrwydd o gymorth ariannol gydol oes i’r rheini sydd wedi’u heffeithio gan y cyffur Thalidomide yng Nghymru.

Welsh Government

Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn cael ei ailbenodi i barhau i gyflawni yn wyneb newid hinsawdd

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James wedi cyhoeddi heddiw fod Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydol Arfordirol, Martin Buckle, wedi cael ei ailbenodi am dair blynedd arall.

Welsh Government

Mae cadeirydd newydd wedi'i benodi i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am gyfnod o bedair blynedd.

Mae Carl Cooper wedi'i ddewis gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan fel yr ymgeisydd a ffefrir yn dilyn cystadleuaeth agored a theg, a bydd yn cychwyn ar ei rôl ar 17 Hydref, yn dilyn gwiriadau diogelwch cyn cyflogaeth.

Her Ysgolion Cynaliadwy - Sustainable Schools Challenge Fund

Gwahodd cymunedau Cymru i adeiladu ysgolion newydd arloesol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod awdurdodau lleol Cymru wedi cael eu gwahodd i wneud cais i adeiladu un o ddwy ysgol newydd wrth iddi lansio Her Ysgolion Cynaliadwy.

Welsh Government

Rheolau treth newydd i helpu prynwyr tai

Ni fydd pobl sy'n prynu cartrefi yng Nghymru am lai na £225,000 yn talu unrhyw dreth, o dan fesurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid.

Wales stands with Ukraine WELSH

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i bawb ledled Cymru sy’n gweithredu fel gwesteiwyr i Wcreiniaid, ond mae’n hanfodol bod mwy o aelwydydd yn cynnig lle.”

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin.

Yn y diweddariad diweddaraf ar sefyllfa Argyfwng Wcráin, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wedi diolch i’r holl aelwydydd hynny ledled Cymru sydd wedi cynnig eu cartrefi i Wcreiniaid sy’n ffoi o’r Rhyfel ac mae’n annog mwy o aelwydydd i ddarparu’r cymorth hanfodol hwn.

Welsh Government

Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA: Gweinidog yr Economi yn datgelu prosiectau Llywodraeth Cymru i fynd â Chymru i'r Byd

"Gyda chynulleidfa fyd eang o bum biliwn o bobl, mae Cwpan y Byd FIFA yn cynnig llwyfan i fynd â Chymru i'r byd."

Welsh Government

Bil hanesyddol cyntaf Amaethyddiaeth Cymru i gefnogi ffermwyr yn y dyfodol

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, fod Bil Amaethyddiaeth cyntaf Cymru erioed wedi cael ei osod gerbron y Senedd. Mae’r Bil yn paratoi'r ffordd ar gyfer deddfwriaeth uchelgeisiol a thrawsnewidiol i gefnogi ffermwyr, cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, a gwarchod a gwella cefn gwlad Cymru, y  diwylliant a’r Gymraeg.

Welsh Government

Gwersi Cymraeg am ddim bellach ar gael i bobl 18 – 25 mlwydd oed ac i staff addysgu

Gall pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Flying Start-16

Plant Cymru i elwa ar fuddsoddiad o £100 miliwn mewn gofal plant

Mae buddsoddiad sylweddol o bron i £100 miliwn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i wella argaeledd gofal plant, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg ac ariannu llefydd rhan-amser am ddim.

image00018

Trafodaethau cyhoeddus am ardoll ymwelwyr yn dechrau

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru Cefin Campbell â safleoedd twristiaeth ym Mhortmeirion a Phenygroes heddiw i drafod cynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol gyflwyno ardoll ymwelwyr.