English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1120 eitem, yn dangos tudalen 10 o 94

Money-3

£200,000 i adfer un o adeiladau hynaf Llandeilo

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid i helpu i gwblhau gwaith adfer ar Neuadd y Sir yn Llandeilo.

Snowdonia mountain-2

Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o gefnogaeth i elusennau a sefydliadau trydydd sector yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru unwaith eto yn cefnogi gwirfoddolwyr, elusennau a sefydliadau trydydd sector yng Nghymru sydd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ymateb i Covid-19. Byddant yn cael cymorth ariannol ychwanegol i helpu i ddiwallu eu hanghenion. 

Welsh Government logo

Cymorth gan Lywodraeth Cymru yn helpu i greu hyd at 50 o swyddi yn y Trallwng

Mae cwmni o’r Trallwng, CastAlum, yn ehangu ei gynhyrchiant yn sylweddol ac yn creu hyd at 50 o swyddi gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi heddiw y bydd y cynllun sy’n golygu nad yw busnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn gorfod talu ardrethi yn cael ei estyn am 12 mis arall.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn nodi cynlluniau gwella ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae fframwaith Ymyriad wedi'i Dargedu newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ar ôl i’r mesurau arbennig gael eu codi fis Tachwedd y llynedd.

Welsh Government logo

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pasg.  

Welsh Government logo

Arian ychwanegol ar gyfer busnesau Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £30 miliwn ychwanegol ar gyfer busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden sydd wedi teimlo effeithiau cyfyngiadau’r coronafeirws.

Welsh Government logo

Amlinellu gwelliannau i Gyffordd Yr Hendy

Mae cynlluniau i leihau tagfeydd a gwella cyfleusterau teithio llesol yng Nghyffordd 48 yr M4 wedi'u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Cyllideb i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus a hybu economi Cymru

Mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi datgelu Cyllideb Derfynol gyda chynlluniau i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru, gan ddarparu cymorth amserol i ddiogelu bywydau a bywoliaethau yn y misoedd i ddod.

Welsh Government logo

Camerâu Cyflymder Cyfartalog 50 mya tu allan i Gasnewydd yn mynd yn fyw mewn pythefnos

Bydd terfyn parhaol cyflymder cyfartalog gorfodol o 50 milltir yr awr yn fyw rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 erbyn dydd Llun Mawrth 15fed.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Trafnidiaeth yn annog y Gogledd i uno yn erbyn cynlluniau i wanhau gwasanaethau trên

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates, yn galw ar arweinwyr cymunedol y Gogledd i gefnogi’i wrthwynebiad i gynlluniau, a allai pe baen nhw’n cael eu dewis, fod yn andwyol i brofiad cymudwyr y rhanbarth ac i gysylltiadau trawsffiniol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.