English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1332 eitem, yn dangos tudalen 10 o 111

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i sicrhau diogelwch adeiladau

Heddiw (dydd Mercher, 14 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn ariannu arolygon diogelwch tân ar gyfer adeiladau aml-feddiannaeth sydd dros 11 metr, er mwyn sicrhau diogelwch o'r safon uchaf i breswylwyr.

Welsh Government logo

“Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

Mae Cymru am gymryd y camau nesaf tuag at ddyfodol sydd â llai o gyfyngiadau COVID cyfreithiol, a heddiw mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi amlinellu cynllun tymor hirach ar gyfer yr haf.

Boulders-2

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn galluogi canolfan ddringo i anelu’n uwch

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething,  wedi ymweld â Chanolfan Ddringo Boulders yng Nghaerdydd i weld sut mae'r ganolfan wedi defnyddio Cyllid Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithredu - a chadw ymwelwyr yn ddiogel.

103660 KWS Self-isolation support 1080x1920px-2

Ymestyn y cynllun taliadau cymorth £500 ar gyfer hunanynysu

Mae cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ar gyflogau isel drwy roi £500 iddynt os oes rhaid iddynt hunanynysu, wedi cael ei ymestyn hyd at fis Mawrth 2022.

PO 200521 Miles 25-2

Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau pum mlynedd nesaf Cymraeg 2050

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Rhaglen Waith newydd ar gyfer Cymraeg 2050, y strategaeth genedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Stump up for Trees-2

Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi "galwad genedlaethol i weithredu" i blannu 86 miliwn o goed

Mae angen i Gymru blannu dros 86 miliwn o goed dros y naw mlynedd nesaf i gyflawni ei huchelgais o gyrraedd sero net erbyn 2050, meddai'r Dirprwy Weinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd Lee Waters heddiw (dydd Mawrth 13 Gorffennaf).

42196 ARW Logo Facebook 640x360 V2-2

"Helpwch ni i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol rydyn ni i gyd eisiau ei gweld"

Gyda dyddiad cau’r ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yn agosáu ddydd Iau 15 Gorffennaf, mae Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi apêl i sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i sicrhau eu bod yn helpu i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol yr ydym i gyd am ei gweld.

Welsh Government logo

Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

Mae'r Gweinidogion wedi cadarnhau y bydd gorchuddion wyneb yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddiogelu pawb rhag y coronafeirws yng Nghymru.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi newidiadau i gadw ysgolion yn ddiogel a dysgwyr yn dysgu

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi ysgrifennu at bob pennaeth yng Nghymru i roi mwy o eglurder am sut gall ysgolion a cholegau barhau i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn dychwelyd ym mis Medi.

Welsh Government logo

NODYN I’R DYDDIADUR - **Nid ar gyfer ei gyhoeddi, darlledu nac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol**

Ddydd Llun, 12 Gorffennaf, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn ymweld â Chanolfan Ddringo Boulders, Caerdydd i weld sut mae cyllid o Gronfa Cadernid Economaidd 3 Llywodraeth Cymru wedi helpu'r busnes i addasu a datblygu.  Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £2.5 biliwn ar gael i gefnogi busnesau ledled Cymru yn ystod y pandemig, gan helpu i ddiogelu dros 160,000 o swyddi a allai fel arall fod wedi'u colli.

St Brides 2

Strydoedd mwy diogel yn achub bywydau

Mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, wedi cadarnhau y bydd cynlluniau i leihau'r terfyn cyflymder safonol cenedlaethol yng Nghymru o 30mya i 20mya ar ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac ar strydoedd prysur i gerddwyr, yn rhan o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer eleni.

Breast Test Wales-2

Buddsoddi dros £7.8m mewn offer newydd ar gyfer gwasanaeth Bron Brawf Cymru

Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan heddiw (dydd Gwener 9 Gorffennaf) y bydd Bron Brawf Cymru, sydd fel arfer yn sgrinio 110,000 o fenywod bob blwyddyn, yn cael £7.845m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu offer delweddu newydd.