English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 10 o 212

Welsh Government

Ymateb i gyhoeddiad Nexperia

Wrth ymateb i gyhoeddiad Nexperia, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething:

Welsh Government

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) mewn sefydliadau addysg yng Nghymru

Wedi i wybodaeth newydd ddod i law dros y penwythnos, mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn asesu’r sefyllfa o ran RAAC mewn adeiladau addysg.

pont menai menai bridge still-2

Rhagor o waith i ddechrau heddiw ar Bont Menai

Bydd y gwaith yn dechrau heddiw (Medi 4ydd) i atgyweirio Pont Menai i sicrhau ei bod yn cael ei hadfer yn barhaol mewn pryd ar gyfer ei phen-blwydd yn 200 oed.

 

Welsh Government

Atgoffa pobl yng Nghymru sut i helpu i atal heintiau anadlol rhag lledaenu

Wrth i’r haf ddirwyn i ben ac ysgolion baratoi i ddychwelyd, mae’r Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Dr Chris Jones, yn atgoffa pobl i aros gartref ac osgoi cyswllt ag eraill os ydyn nhw’n sâl ac os oes ganddyn nhw dymheredd uchel.

Eluned Morgan (P)#6

Ymestyn Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru gyda mynediad at y benthyciad cynhaliaeth llawn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd Cymru yn ymestyn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i fyfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2024-25. Yn ogystal â hynny, bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at swm llawn y benthyciad cynhaliaeth.

school children-5

7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol

Wrth i deuluoedd baratoi ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd, bydd llawer yn poeni am yr argyfwng costau byw.

Ond mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd efallai’n ei chael hi'n anodd fforddio costau ysgol fel gwisg ysgol, prydau bwyd a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim hefyd, i helpu'ch plentyn gyda'i ddysgu.

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Iechyd i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mehefin a Gorffennaf 2023

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

“Mae'n galonogol gweld cynnydd o ran lleihau rhai o'r arosiadau hwyaf, a'r amser aros cyfartalog am driniaeth yng Nghymru yw 19.1 wythnos – sydd 10 wythnos yn llai na brig mis Hydref 2020 a dwy wythnos a hanner yn fyrrach na blwyddyn yn ôl.

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod Canlyniadau TGAU 2023: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

Welsh Government

Gallai cymorth ychwanegol i bobl ar restrau aros y GIG helpu i arbed rhai o’r  6,000 o driniaethau sy’n cael eu canslo

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi lansio polisi newydd i gefnogi pobl sy'n aros am driniaeth. Bydd hyn yn helpu i osgoi canslo rhai o’r 6,000 o driniaethau’r GIG sy’n cael eu canslo ar y funud olaf yng Nghymru.

FE students-2

Cynyddu cymorth costau byw i bobl ifanc mewn addysg neu hyfforddiant

Wrth i Weinidog y Gymraeg ac Addysg gyhoeddi cynnydd yn y cymorth caledi ariannol ar gyfer dysgwyr AB cymwys, beth am i chi ddod i ddeall mwy am yr hyn y mae gennych hawl iddo os ydych yn dechrau Safon Uwch, prentisiaeth neu gyflogaeth.

P1011973 ed-2

Y Dirprwy Weinidog yn canmol effaith yr ail Ŵyl Gofalwyr Ifanc

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi canmol effaith yr ail Ŵyl Gofalwyr Ifanc yng Nghymru.

Rocket Science PN Hero Image 2-3

Cwmni gemau o America’n dewis Cymru fel ei bencadlys yn Ewrop

Mae cwmni gemau o’r Unol Daleithiau sydd â swyddfeydd yn Efrog Newydd ac yn Texas am sefydlu ei bencadlys Ewropeaidd yng Nghymru, diolch i gymorth Llywodraeth Cymru, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden.