English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2720 eitem, yn dangos tudalen 10 o 227

Technoleg Technology

Y Gymraeg yn fwy parod am ddatblygiadau deallusrwydd artiffisial, diolch i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi gwaith arloesol i sicrhau lle amlycach i’r Gymraeg yn y dechnoleg rydyn ni’n ei defnyddio bob dydd, gan wneud ein hiaith yn fwy parod ar gyfer datblygiadau deallusrwydd artiffisial, yn ôl Gweinidog y Gymraeg ac Addysg heddiw.

Hangout-5

Strategaeth yn mabwysiadu dull eang, newydd i gefnogi iechyd meddwl

"Mae angen inni feddwl yn fwy eang ac yn fwy creadigol am sut rydyn ni'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant meddyliol pobl," dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle heddiw (dydd Mawrth 20 Chwefror) wrth iddi lansio'r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol a'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio newydd ar gyfer ymgynghori arnynt.

Welsh Government

Mwy na 900 o weithwyr yn eistedd yn gyfforddus yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer twf busnes

Mae busnes sy'n dylunio, yn gweithgynhyrchu ac yn cynnal ac yn cadw seddi awyrennau dosbarth cyntaf a dosbarth busnes yn buddsoddi ar gyfer y dyfodol yn ei safleoedd yng Nghasnewydd a Chwmbrân, ar ôl i gyllid Llywodraeth Cymru helpu i gefnogi mwy na 900 o swyddi presennol a thwf pellach yn y gweithlu.

Welsh Government

Sylw yn dilyn cyfarfod gyda'r Undebau Amaeth – 19 Chwefror

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: "Dwi'n cyfarfod yn rheolaidd â'r undebau ffermio ac roeddwn i'n awyddus cwrdd â nhw mor fuan â phosib ar ôl y sioeau teithiol, ein rhai ni a'u rhai nhw, gafodd eu cynnal i drafod y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Disgwylir tarfu sylweddol ond bydd gofal brys yn parhau yn ystod ail streic meddygon iau

Bydd gofal brys a gofal mewn sefyllfaoedd lle mae bywyd yn y fantol yn parhau i gael eu darparu yn ystod ail streic meddygon iau yng Nghymru yr wythnos hon, ond disgwylir y bydd tarfu sylweddol ar wasanaethau eraill.

Cardiff Content Creators-2

Dathlu rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Nid yw'r digwyddiad eleni yn eithriad –  mae’n cynnwys 27 o weithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid yn y rowndiau terfynol.

Welsh Government

Ffliw'r Adar: Llacio'r gwaharddiad ar grynhoi adar yng Nghymru

Rydym wedi codi'r gwaharddiad ar grynhoi adar Galliforme fel ffesantod, ieir a thwrcwn yng Nghymru. Dyna gyhoeddiad Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Richard Irvine.

Colchester Avenue 20k social homes target photo-2

Datblygiad arloesol ac ynni-effeithlon i ddarparu 50 o gartrefi cymdeithasol newydd am renti fforddiadwy

Bydd datblygiad Tai Wales & West yn Colchester Avenue, ar y safle lle safai hen dafarn y Three Brewers, yn creu 50 o fflatiau newydd modern ac ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely, ym Mhen-y-lan, Caerdydd.

Jeremy Miles Colin Williams-2

Dathlu cyfraniad Yr Athro Emeritws Colin H. Williams i bolisi iaith

Ddydd Iau 8 Chwefror daeth arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i drafod llwyddiannau a heriau gwarchod ieithoedd lleiafrifol, ac i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Welsh Government

Arloesi yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth i bobl sy'n cael gofal cartref yng Nghymru

Mae ffyrdd newydd o ddarparu gofal cartref yn cael eu treialu mewn sawl ardal awdurdod lleol i roi mwy o annibyniaeth a rheolaeth i bobl sy'n derbyn gofal.

Welsh Government

Mam yn canmol manteision sylweddol rhaglen Dechrau'n Deg i'w merch

Mae mam sydd wedi elwa o ehangu rhaglen Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru wedi canmol y cynllun am y fantais y mae wedi'i roi i'w phlentyn ieuengaf.