English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2711 eitem, yn dangos tudalen 6 o 226

Barmouth-3

Mae mesurau 'digyffelyb' ac 'arloesol' yn mynd i'r afael ag ail gartrefi a fforddiadwyedd yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 12 Mawrth) mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyflwyno datganiad ar ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion a achosir gan berchnogaeth ail gartrefi a ddisgrifiodd fel rhai 'digyffelyb yng nghyd-destun y DU'.

Welsh Government

Cydnabod yn swyddogol safle sy'n coffáu'r miloedd o fywydau a gollwyd, fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru

Mae gardd goffa yn Senghennydd, sy'n coffáu'r rhai a fu farw yn y trychineb gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain, wedi cael y "gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu" ac wedi ei chydnabod yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru.

Senedd outside-2

Cyhoeddi cynigion i wella'r cydbwysedd o ran rhywedd yn y Senedd

Heddiw (11 Mawrth), rydym yn cyhoeddi cynigion cyfreithiol pwysig i gynyddu cyfran y menywod sy'n sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol.

Welsh Government

Hwb o £1m gan Lywodraeth Cymru i rwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig

Mae'r Dirprwy Weinidog Hinsawdd Lee Waters wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru buddsoddi £1m i greu rhwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig.

Daw'r cam fel rhan o gynlluniau i gyrraedd targedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau carbon gyda'r nod o sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040.

Mae cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar gamau y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi'u cymryd i wella hygyrchedd o fewn cymunedau gwledig, fel y gwasanaeth bws Fflecsi . sy'n ymateb i'r galw.

Bydd y cynlluniau ar gyfer clybiau ceir, sy'n darparu ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu manteision defnyddio car, heb y gost o fod yn berchen ar un, yn cael eu gweithredu mewn cymunedau gwledig ledled Cymru gan gynnwys y Drenewydd, Llanidloes, Y Trallwng, Machynlleth, Crymych, Cwmllynfell, Cilgeti, Llanymddyfri a Llandrindod.

Wrth siarad ar ymweliad ag un o'r clybiau ceir sydd newydd ei ariannu yn Llandeilo, dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters:

Er mwyn cyrraedd ein targedau o ran allyriadau carbon cyfreithiol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040 (i fyny o 32% yn 2021).

Bydd cyflawni hyn mewn ardaloedd gwledig yn gofyn am ddull gwahanol i'r hyn a fydd yn cael ei wneud yn y rhan fwyaf o ardaloedd trefol.

Mae clybiau ceir yn ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu'r defnydd o gar heb y costau sydd ynghlwm wrth fod yn berchen ar un.

"Bydd y cyllid a gyhoeddir heddiw yn creu rhwydwaith o glybiau ceir mewn cymunedau gwledig ledled Cymru ac edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth gwirioneddol y bydd yn ei wneud o ran ehangu opsiynau trafnidiaeth a lleihau ein hallyriadau carbon dros amser."

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i dalu am holl waith atgyweirio RAAC mewn ysgolion

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi dros £12.5m o gyllid cyfalaf newydd i wella adeiladau ysgolion a cholegau trwy Gymru.

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig wrth i'r ymgynghoriad gau

Heddiw, diolchodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae hi wedi ailddatgan ymrwymiad y Llywodraeth i gefnogi ffermio fel ffordd allweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng natur a’r argyfwng hinsawdd sy’n bygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i gynhyrchu’r bwyd y bydd ei angen arnynt.  

MCC PSG-2

Dolffiniaid, llygod y dŵr, cacwn ac eogiaid i gyd yn elwa o hwb natur Llywodraeth Cymru o £8.2 miliwn

Bydd 39 o brosiectau ledled Cymru yn elwa o £8.2m o gyllid natur Llywodraeth Cymru, yn ol cyhoeddiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, heddiw (dydd Gwener, 8 Mawrth).   

women together-2

Arweinydd clinigol newydd i helpu i wella gwasanaethau iechyd menywod

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi croesawu penodiad arweinydd clinigol newydd ar gyfer iechyd menywod a fydd yn helpu i annog gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd menywod ledled Cymru.

Indie, 4, in a ceramics workshop as part of Teulu-2

Cyhoeddi teulu o orielau wrth i Teulu agor yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Bydd yr arddangosfa gyntaf fel rhan o brosiect Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol Cymru yn agor i'r cyhoedd y penwythnos hwn [Dydd Sadwrn 9 Mawrth].

Logo Darllenco

Llywodraeth Cymru’n cefnogi llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg

Mae annog plant i ddarllen a gwella eu sgiliau llythrennedd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, a heddiw, ar Ddiwrnod y Llyfr, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg.

Welsh Government

“Dim arian newydd i Gymru.” – y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn fater o bryder mawr bod y Canghellor wedi anwybyddu galwadau i roi cymorth i’r bobl dlotaf, ac wedi gwrthod rhoi cyllid i’r gwasanaethau rheng flaen sydd bwysicaf i bobl.

Welsh Government

'Banc pob dim' cyntaf Cymru yn darparu eitemau hanfodol i bobl mewn angen

Mae menter newydd i ddarparu nwyddau hanfodol i aelwydydd sydd mewn cyni wedi cael ei lansio yn Abertawe.