English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 6 o 212

Welsh Government

‘I ofalu, rhaid ichi fod yn wirioneddol ofalgar o bobl eraill’: y Dirprwy Weinidog yn canmol y gweithlu gofal cymdeithasol

Yng nghynhadledd cenedlaethol Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi canmol gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar Cymru.

Welsh Government

Dyrannu rhagdaliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol i filoedd o ffermydd Cymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd dros £158m yn cael ei rannu gan dros 15,600 o ffermydd ledled Cymru wrth i'r rhagdaliadau o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2023 gael eu dyrannu yfory (dydd Iau 12 Hydref).

PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.

Welsh Government

Wythnos i fynd tan y Gwaharddiad ar Faglau a Thrapiau Glud yng Nghymru

Mae wythnos i fynd nes y daw gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yng Nghymru i rym, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths i'n hatgoffa heddiw

Eluned Morgan Desk-2

Galw ar bawb i chwarae rhan yn nyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn galw ar bawb i chwarae eu rhan yn nyfodol system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Daw hyn wrth i adroddiad newydd ddangos y bydd poblogaeth sy'n heneiddio ac yn fwy sâl yn rhoi'r system dan fwy o straen.

Welsh Government

Cymru'n symud gam yn nes at ddod â digartrefedd i ben

Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol i ddod â digartrefedd yng Nghymru i ben yn symud gam arall ymlaen heddiw pan fyddwn yn cyflwyno manylion allweddol y newid i bolisi a deddfwriaeth ger bron y Senedd.

Discover Wales SVW-C85-1617-0206-2

Cyflwyno Cymru i Brynwyr Rhyngwladol

Bydd cynrychiolwyr o bron i 30 o brif gwmnïau teithiau - sy'n gyfrifol am ddod â miloedd o ymwelwyr rhyngwladol o bob cwr o'r byd i'r DU bob blwyddyn - yn cymryd rhan mewn digwyddiad 'Darganfod Cymru' yng Nghaerdydd a'r cyffiniau rhwng 8-10 Hydref.

Welsh Government

Rhaid i bob Ceidwad Adar barhau i fod ar ei wyliadwriaeth a chynnal bioddiogelwch llym – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Wrth i'r hydref a'r gaeaf nesáu, mae'n bwysicach nag erioed bod bob ceidwad adar yn cynnal y lefelau uchaf o fioddiogelwch a hylendid i ddiogelu ei heidiau, a bod ar ei wyliadwriaeth am unrhyw arwyddion o ffliw adar

Welsh Government

Cyllid i helpu i wella diogelwch ar ffermydd Cymru

Mae ffermwr a gafodd anafiadau difrifol ar ei fferm deuluol wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn darparu £80,000 i helpu i wella diogelwch ffermwyr, eu teuluoedd, ac ymwelwyr â ffermydd yng Nghymru.

neath Abbey -2

Ceidwaid Ifanc o Gastell-nedd yn darganfod mwy am eu treftadaeth leol

Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, Dawn Bowden i ymweld ag Abaty Castell-nedd i weld sut mae cynllun Cadw yn ennyn diddordeb a balchder ymhlith disgyblion ysgol leol am y safle mynachaidd trawiadol – ar garreg eu drws.

Vaughan Gething  (L)

Cynnydd o £1.6miliwn mewn gwerthiannau busnesau yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae gwerth miloedd o bunnoedd o werthiannau wedi'u cynhyrchu gan gwmnïau yn ne-ddwyrain Cymru diolch i raglen ariannu gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i chynllunio i helpu busnesau ddiogelu eu hunain at y dyfodol.

Welsh Government

Wisgi Cymreig Brag Sengl Distyllfa Aber Falls yn cael ei warchod

Mae Distyllfa Aber Falls yng Ngogledd Cymru wedi ymuno â'r rhestr o gynhyrchwyr o Gymru sydd wedi cael statws gwarchodedig y DU am ei Wisgi Cymreig Brag Sengl.