English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 6 o 129

Welsh Government logo

Mwy na 93% o ffermydd Cymru wedi derbyn Taliadau Sylfaenol 2021

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, fod mwy na 93% o fusnesau fferm wedi cael taliadau llawn neu olaf Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2021 heddiw.

FM Christmas Card 2021-2

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Taliesin Bryant, disgybl blwyddyn chwech yn Ysgol Gynradd Llannon yn Llanelli, yw enillydd ei gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig flynyddol.

Facebook Cover Photo

“Mae'n gwbl hanfodol i ddynion fel ni ddechrau herio ein hymddygiad sy'n gyfrifol am wneud i fenywod deimlo'n llai diogel.” – Nazir Afzal, cyn-Brif Erlynydd a Chynghorydd i Lywodraeth Cymru

Mae ymgyrch newydd sy'n galw ar y cyhoedd i herio rhagdybiaethau ynghylch aflonyddu ar fenywod - a ystyrir ar gam ei fod yn ‘ddiniwed’ yn aml - wedi cael ei lansio ledled Cymru.

welsh flag-3

Cymru a'r Alban yn uno i alw am drafodaethau ar bryderon ynghylch polisi lloches y DU

Mewn llythyr eang, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Shona Robison, Ysgrifennydd Cyfiawnder Cymdeithasol yr Alban, wedi ysgrifennu i’r Swyddfa Gartref yn gofyn am drafodaethau brys ar y pryderon sylweddol mewn perthynas â Bil Cenedligrwydd a Ffiniau y DU, a gofynwyd hefyd am drafodaethau i helpu i atal colli rhagor o fywydau yn y Sianel.

Money-5

Gweinidog yr Economi’n nodi cynlluniau ar gyfer Banc Cambria – Banc Cymunedol newydd Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, fod Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy i gyflymu’r broses o sefydlu a gweithredu banc cymunedol – Banc Cambria – ledled Cymru.

Welsh Government logo

Neges gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop

Mae llawer o bobl ledled Cymru yn cadw adar fel ieir, dofednod eraill ac adar y dŵr yn eu gerddi neu dyddynnod. Er bod llawer o’r rhain yn cael eu cadw at ddibenion cynhyrchu bwyd cedwir rhai ohonynt fel anifeiliaid anwes a gallant ddod yn rhan annwyl o'r teulu.

FM Wales 1

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn gosod nod uchelgeisol i gynnig apwyntiad pigiad atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys cyn diwedd y flwyddyn.

Heno, bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn amilnellu nod Cymru i gynnig apwyntiad I bob oedolyn cymwys gael trydydd dos o’r brechlyn  erbyn diwedd Rhagfyr.

WG positive 40mm-3

Achos cyntaf clefyd coed Phytophthora pluvialis wedi ei ganfod yng Nghymru

Mae pathogen tebyg i ffwng sy'n effeithio ar amrywiol rywogaethau coed wedi'i ddarganfod ar Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yng Nghoedwig Dyfi, Gwynedd.

Welsh Government logo

£1 filiwn i gefnogi 500 o bobl ddi-waith i ddechrau busnes

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa gwerth £1 miliwn i gefnogi hyd at 500 o bobl ddi-waith a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddechrau eu busnes eu hunain.

Winter Fuel-2

Mae’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr

Cyhoeddodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, fod y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr. Bydd pobl gymwys yng Nghymru yn gallu hawlio un taliad o £100 gan eu hawdurdod lleol fel cyfraniad at dalu eu biliau tanwydd y gaeaf hwn. Bydd gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefannau’r Awdurdodau Lleol.

Welsh Government logo

Y Dirprwy Weinidog yn nodi uchelgeisiau mawr yn dilyn adolygiad mandwl o ynni adnewyddadwy

“Mae ein gweledigaeth yn glir, hoffwn i Gymru gynhyrchu ynni adnewyddadwy i ddiwallu ein hanghenion ni yn llawn man lleiaf a defnyddio’r broses o greu gwarged er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau natur a hinsawdd.”

Welsh Government logo

Manteisiwch ar y pigiad atgyfnerthu i’ch diogelu rhag yr amrywiolyn newydd – Prif Weinidog

Dylai pawb fanteisio ar eu pigiad atgyfnerthu COVID-19, dyna neges y Prif Weinidog wrth iddo rybuddio bod Cymru’n wynebu ton newydd o heintiau o ganlyniad i’r amrywiolyn omicron.