English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 6 o 187

Welsh Government

£2.5m ychwanegol i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi fod £2.5m ychwanegol yn cael ei ddarparu i barhau â'r gwaith da o reoli ymwrthedd i wrthfiotigau (AMR) mewn anifeiliaid yng Nghymru.

Welsh Government

Grymuso gweithwyr i fod yn nhw eu hunain: Gweithle cynhwysol yn rhoi’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ ar waith ac yn hyrwyddo amrywiaeth

Wrth i Fis Hanes LHDTC+ ddirwyn i ben, mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn wedi ymweld â gweithle yng Nghymru sydd eisoes yn gweithredu argymhellion y Cynllun Gweithredu LHDTC+ a lansiwyd yn ddiweddar.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlygu datblygiadau i helpu pobl â chlefydau prin ac yn goleuo adeilad Parc Cathays i godi ymwybyddiaeth ar Ddiwrnod Clefydau Prin

Ar Ddiwrnod Clefydau Prin, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan wedi tynnu sylw at ddatblygiad ap newydd. Bydd yn galluogi defnyddwyr i rannu eu proffil iechyd a thynnu sylw gwasanaethau iechyd, yn y DU neu dramor, at gyflyrau meddygol prin neu gymhleth – fel pasbort.

PCL - Progress photo 2 - 24.02.2023 - Copyright Pembrokeshire Creamery Ltd 2023

Cyfleuster prosesu llaeth newydd i Sir Benfro: Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro yn sicrhau swyddi a buddsoddiad newydd ym Mharc Bwyd Sir Benfro

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro wedi gwerthu tir i gwmni o Sir Benfro er mwyn datblygu cyfleuster prosesu llaeth newydd yn y sir, fel rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd.

Welsh Government

Rhoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan Fesurau Arbennig wrth i’r bwrdd gamu i’r naill ochr

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei roi o dan fesurau arbennig yn sgil pryderon difrifol am berfformiad, arweinyddiaeth a diwylliant.

Innovation Strategy Wales B - Left to Right - Cardiff University Graduation, North Hoyle Windfarm Prestatyn, Operating Theatre, Toyota Deeside Enterprise Zone

Strategaeth Arloesi newydd wedi'i lansio er mwyn creu Cymru Gryfach, Decach a Mwy Gwyrdd

  • Strategaeth arloesi newydd yn nodi dyhead i Gymru fod yn genedl flaengar ac arloesol.
  • Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar sicrhau bod technolegau newydd arloesol yn cael eu datblygu er mwyn helpu i ddatrys yr heriau mwyaf sy'n wynebu cymunedau, gan sicrhau bod yr atebion hynny'n cyrraedd pob rhan o gymdeithas.
  • Drwy gydweithio, y nod yw sicrhau gwell gofal iechyd, mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur, a chreu gwell swyddi a ffyniant i fusnesau, prifysgolion, a chymunedau lleol.
Welsh Government

Rhaglen yn cynnig llwybr newydd i addysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd y Cynllun Pontio, sef rhaglen sy’n hyfforddi athrawon cynradd i fod yn athrawon uwchradd, yn parhau am y flwyddyn academaidd nesaf.

Welsh Government

Cennin Pedr ar Ffurf Calon yn arwydd o Hoffter o Fwyd a Diod o Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi

 

Ddydd Gŵyl Dewi eleni, bydd ymwelwyr â Chastell Caerdydd yn gallu dangos eu bod wrth eu boddau â bwyd a diod o Gymru drwy rannu ffotograffau o osodiad cennin Pedr ar ffurf calon a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Morella Explorer 2 Holyhead-2

Ton fawr o ymweliadau mordeithio â Chymru yn 2023

Eleni, bydd Cymru’n croesawu’r nifer uchaf o fordeithiau hyd yma, gyda disgwyl i 91 o longau alw heibio i borthladdoedd yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Fis Ebrill y llynedd, gwnaethom osod targed i gael gwared â nifer y llwybrau cleifion sy’n aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn 2022. Roeddem yn gwybod y byddai’n heriol, ond roeddem am weld byrddau iechyd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar hyn. Rydym yn siomedig na chafodd y targed uchelgeisiol hwn, na osodwyd yn Lloegr, ei gyflawni."

Welsh Government

Cefnogaeth Cyswllt Ffermio gwerth dros £22 miliwn ar gyfer ffermwyr Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig y bydd rhaglen Cyswllt Ffermio newydd gwerth £22.9 miliwn ar gael i ffermwyr Cymru dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn eu cefnogi wrth iddynt baratoi at symud i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

Welsh Government

Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.