English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 6 o 66

Welsh Government logo

Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid

Mae Gweinidog yr Economi Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru yn gallu hawlio hyd at £3,000 am bob prentis newydd y maent yn ei recriwtio sydd dan 25 oed.

Welsh Government logo

‘Byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd’ – Jeremy Miles, Paratoi Cymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Gyda 50 diwrnod ar ôl tan ddiwedd y cyfnod pontio, heddiw gwnaeth Jeremy Miles atgoffa’r cyhoedd y bydd newid sylweddol iawn y flwyddyn nesaf, ni waeth a fydd cytundeb ai peidio. Dywedodd hefyd fod Llywodraeth Cymru yn parhau i wneud popeth o fewn ei gallu i geisio cyfyngu ar y niwed y bydd y newid hwn yn ei achosi i fywoliaethau yng Nghymru.

Welsh Government logo

Partneriaid yn y Gogledd yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi’r rhanbarth

Heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru fod Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid ar draws Gogledd Cymru yn parhau i weithio gyda’i gilydd i gefnogi’r rhanbarth wrth iddo fynd i’r afael ag effaith dybryd y pandemig a chynllunio at y dyfodol.          

KW visit-2

Dull Cymru o ymdrin â chymwysterau yn 2021 yn cael ei gadarnhau gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cadarnhau heddiw (dydd Mawrth, 10 Tachwedd) sut y bydd Cymru yn mynd ati i roi cymwysterau yn 2021, ac na fydd arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer dysgwyr TGAU, UG na Safon Uwch.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Gan gynnig sylwadau ar Ystadegau y Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Ken Skates, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

LSN Diffusion management team-2

Cwmni yn Rhydaman yn ehangu’i waith gweithgynhyrchu yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae cwmni LSN Diffusion, sydd wedi’i leoli yn Rhydaman ac sy’n gweithgynhyrchu powdrau arbenigol i’w defnyddio yn y sector peirianneg, yn ehangu ei waith ac yn creu swyddi newydd yn sgil cymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Contract wedi’i ddyfarnu ar gyfer gwelliannau i’r A465

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod contract i wneud gwelliannau i Adrannau 5 a 6 o’r A465 wedi cael ei ddyfarnu i gonsortiwm ‘Future Valleys’, yn dilyn eu penodi fel y Cynigydd a Ffefrir ym mis Mehefin.

catryn ramasut-2

Cyhoeddi Bwrdd Anweithredol Cyntaf Cymru Greadigol

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi enwau Cadeirydd ac Aelodau Bwrdd Anweithredol cyntaf Cymru Greadigol.

Welsh Government logo

Cyrhaeddiad byd-eang Cymru yn ymestyn ymhell i’r Dwyran Canol

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates wedi dweud bod cennad newydd Llywodraeth Cymru i'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gryfhau presenoldeb Cymru ar draws y byd.

Bydd penodi Paul Gyles yn helpu i sbarduno buddsoddiad cyfalaf a chyfleoedd allforio ac yn hyrwyddo allforion o Gymru i'r Emiraethau Arabaidd Unedig sy'n ganolfan fusnes fyd-eang bwysig.

FM Presser Camera 2

Y cyfnod atal byr yng Nghymru yn dod i ben

Heddiw, wrth i’r cyfnod atal byr yng Nghymru ddod i ben, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i bawb feddwl sut gallan nhw ddiogelu eu teuluoedd rhag y feirws.

FM Vetrans

Prif Weinidog - Sul y Cofio 2020

Mae hi’n Sul y Cofio heddiw. Yn anffodus, nid hwn yw’r tro cyntaf – na’r tro olaf, mae’n debyg – imi ddechrau nodi diwrnod neu ddigwyddiad arbennig yn ein calendr drwy ddweud ei fod yn edrych yn wahanol iawn i’r hyn yr ydym wedi arfer ag ef.

Welsh Government logo

Cymru'n cyflwyno gofynion ynysu llymach ar gyfer pobl sy'n teithio o Ddenmarc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn cyflwyno gofynion ynysu llymach ar gyfer pobl sy'n teithio o Ddenmarc i Gymru o 4am heddiw (dydd Sadwrn 7 Tachwedd).