English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1114 eitem, yn dangos tudalen 6 o 93

Welsh Government logo

Cymorth gan Lywodraeth Cymru yn rhoi’r golau gwyrdd ar gyfer gwaith ar Bont Gludo Casnewydd

Mae gwaith adfer mawr ar Bont Gludo Casnewydd wedi cael y golau gwyrdd heddiw diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Community Facilities - Llansaint Welfare Hall-2

Bron i £2m o gyllid Llywodraeth Cymru yn rhoi ail wynt i leoedd cymunedol

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, bod £1,946,849 yn cael ei roi i wella cyfleusterau cymunedol ledled Cymru drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

Welsh Government logo

Lleoliadau gweithio o bell wedi’u cadarnhau ar draws Cymru

Bydd lleoliadau gweithio o bell ar gael ar draws Cymru a fydd yn rhoi dewis arall i bobl yn lle gweithio gartref neu weithio mewn amgylchedd swyddfa traddodiadol.

Welsh Government logo

Hwb ariannol i gynllun Toyota i leihau allyriadau carbon

Mae cynlluniau gan Toyota i leihau'r defnydd o ynni a lleihau allyriadau carbon yn ei ffatri yng Nglannau Dyfrdwy yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, gyda dyfarniad o £375,000 o'i Gronfa Dyfodol Economaidd.

Welsh Government logo

Cynllun pum mlynedd i drawsnewid gwasanaethau fferylliaeth mewn ysbytai yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cytuno ar gynllun pum mlynedd newydd a fydd yn chwyldroi gwasanaethau fferylliaeth mewn ysbytai yng Nghymru. Bydd y cynllun yn trawsnewid y ffordd y bydd rhai o’r meddyginiaethau mwyaf arloesol sy’n achub bywydau, gan gynnwys therapïau canser, gwrthfiotigau mewnwythiennol a maeth drwy’r gwythiennau yn cael eu paratoi.

Senedd outside-2

Deddfwriaeth i reoli etholiad y Senedd yn ystod y pandemig COVID yn cael y Cydsyniad Brenhinol

Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi rhoi’r Cydsyniad Brenhinol i ddeddfwriaeth ar gyfer sicrhau y gall etholiad nesaf y Senedd ddigwydd yn ddiogel, er gwaetha’r ffaith bod pandemig y coronafeirws yn parhau.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn dechrau sgwrs ar Metro y De-orllewin

Bydd pobl sy'n byw yn Ne-orllewin Cymru yn cael cyfle i leisio eu barn am opsiynau trafnidiaeth yn eu hardal.

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi coedlannau coffa

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd coedlannau coffa’n cael eu plannu er cof am y bobl a fu farw o ganlyniad i coronafeirws.

Eluned Morgan Headshot-2

Holi barn am ddyfodol ‘seilwaith’ y Gymraeg

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ymgynghoriad ar ddyfodol ‘seilwaith ieithyddol’ y Gymraeg.

Welsh Government logo

Datganiad Llywodraeth Cymru - Ymateb i Adroddiad Grŵp Rhanddeiliaid Hinkley Point C

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Rydym yn ddiolchgar iawn i grŵp cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley Point C - mae’r aelodau wedi rhoi eu hamser a’u harbenigedd i gyflawni’r gwaith hanfodol hwn.

brother and sister

Lansio cerdyn adnabod i ofalwyr ifanc ar ddiwrnod o weithredu

Mae cardiau adnabod i ofalwyr ifanc i’w gwneud yn haws iddynt ddangos bod ganddynt rôl ofalu yn cael eu lansio mewn 11 ardal awdurdod lleol heddiw [dydd Mawrth 16 Mawrth], sef Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc.

Welsh Government logo

Adroddiad Grŵp Rhanddeiliaid Hinkley Point C

Gweler ynghlwm copi o'r adroddiad gan y Grŵp Rhanddeiliaid Hinkley Point C. Embargwyd yr adroddiad hyd at 00.01am yfory (Dydd Mawrth, Mawrth 16eg) Copi Cymraeg i'w ddilyn.