English icon English

Newyddion

Canfuwyd 982 eitem, yn dangos tudalen 6 o 82

Welsh Government logo

Dyfodol cwmni o Gwmbrân yn cael ei ddiogelu diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Recresco, cwmni ailgylchu o Gwmbrân, yn cynyddu ei gynhyrchiant ac yn creu swyddi newydd diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru gwerth £250,000.

Welsh Government logo

Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis

Bydd gyrwyr tacsis a gyrwyr cerbydau hurio preifat yng Nghymru yn medru hawlio pecyn am ddim o gyfarpar diogelu personol ansawdd uchel a deunyddiau glanhau cerbyd, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Y Gweinidog yn cyhoeddi penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Hybu Cig Cymru

Heddiw, mae Gweinidog Materion Gwledig Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cadeirydd newydd yn cael ei phenodi ar gyfer Hybu Cig Cymru (HCC) – y corff statudol sy'n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu’r sector cig oen, cig eidion a phorc yng Nghymru.

house-5

Ar y trywydd i ragori ar y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn diwedd tymor y Llywodraeth

Mae Julie James, y Gweinidog Tai, wedi cyhoeddi ein bod yn mynd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru i ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn 2021, a’n bod am ragori arno.

Money-3

Pecyn ariannu gwerth £6.2 miliwn wedi’i gyhoeddi ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn ariannu newydd ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

sheet piling-2

Cynllun amddiffyn rhag llifogydd wedi’i gwblhau yng Nghasnewydd a fydd yn diogelu 600 o gartrefi

Mae’r gwaith adeiladu wedi dod i ben ar gynllun amddiffyn rhag llifogydd gwerth £14 miliwn yng Nghasnewydd, gan ddiogelu mwy na 660 o gartrefi rhag y perygl cynyddol o lifogydd.

coronafeirws

Defnyddwyr Ap COVID-19 y GIG nawr yn gymwys i wneud cais am daliad hunanynysu o £500.

Bydd y bobl sy’n cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan ap COVID-19 y GIG nawr yn gymwys i wneud cais am y taliad cymorth hunanynysu o £500. Dyna gyhoeddiad y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James heddiw.

Eluned Morgan Desk-2

Ymrwymiad i gefnogi ieuenctid drwy fuddsoddi £9.4m ychwanegol mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

“Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod cefnogaeth ar gael ar gyfer anghenion iechyd meddwl sy'n newid”, meddai'r Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles wrth gyhoeddi y bydd mwy na £9 miliwn ar gael yn benodol i gefnogi plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Welsh Government logo

Rhagor o fanylion am £200 miliwn i gefnogi busnesau Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu rhagor o fanylion am y pecyn cymorth gwerth £200 miliwn ar gyfer busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol, ac ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n parhau i gael eu heffeithio gan bandemig Covid-19.

FM Presser Camera 2

“Paratoi i ailagor ysgolion yn raddol ac yn hyblyg os bydd achosion y coronafeirws yn parhau i ostwng” – Prif Weinidog Cymru

Mae’n bosibl y bydd plant ieuengaf Cymru yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol ar ôl gwyliau hanner tymor Chwefror, os bydd cyfraddau’r coronafeirws yn parhau i ostwng. Dyna mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi’i gyhoeddi heddiw.

Welsh Government logo

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn myfyrio ar y gwersi a ddysgwyd o’r pandemig COVID-19

Yr angen i fabwysiadu dull unedig o ymateb i faterion iechyd y cyhoedd ac amgylcheddol, i ganolbwyntio mwy ar arloesi a phwysigrwydd buddsoddi mewn trefniadau diogelu iechyd – dyma rai o’r gwersi a ddysgwyd o don gyntaf y pandemig COVID-19 yng Nghymru, yn ôl y Prif Swyddog Meddygol.