English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 9 o 212

mhorwood Eluned Morgan Press Conference 110122 09-2

Cyhoeddi lefelau uwchgyfeirio newydd Byrddau Iechyd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod pob bwrdd iechyd nawr mewn rhyw lefel o uwchgyfeirio yn sgil pryderon am yr heriau ariannol eithafol y maent yn eu hwynebu sy’n cael eu hachosi gan flynyddoedd o fesurau cyni Llywodraeth y DU a’r lefelau chwyddiant uchaf erioed.

GPS-3

Buddsoddiad yr Unol Daleithiau yn hwb i sector ffilm a theledu llwyddiannus Cymru.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod wedi gwerthu Seren Stiwdios yng Nghaerdydd i gwmni seilwaith cyfryngau mawr Great Point Studios sydd wedi lesio'r stiwdio ers 2020.

Welsh Government

Adroddiad annibynnol wedi’i gyhoeddi ar ddyfodol cymwysterau galwedigaethol

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi croesawu adroddiad annibynnol sydd wedi’i gyhoeddi yn dilyn adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

wrexham -12

Ffocws ar Amgueddfeydd yng Nghymru

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn dangos y cyfraniad pwysig y mae amgueddfeydd yn ei wneud i fywyd diwylliannol ac economi Cymru.

Welsh Government

Neges Sbaen i Gymru ar derfynau cyflymder is ddyddiau cyn cyflwyno 20mya

"Bydd rhai ofnau ymlaen llaw, ond bydd popeth yn dod yn normal yn gyflym ac yna bydd popeth yn dechrau gwella.

christian-lue-MZWBMNP7Nro-unsplash-2

Cymru'n ymuno â Chynghrair Ranbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod yn llofnodwr cynghrair llywodraethau rhanbarthol Ewropeaidd, gan hyrwyddo twf, meithrin cydweithredu a datblygu cadwyni gwerth cryf yn y diwydiant lled-ddargludyddion.

Welsh Government

Cymru'n croesawu cyfranogiad parhaus y DU yn rhaglen Horizon Ewrop gwerth €100bn

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi croesawu’r newyddion y bydd gan y DU fynediad parhaus at Horizon Europe, rhaglen ymchwil ac arloesi flaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, sy’n werth €100 biliwn.

RWC-2

Vive Le Cymru!  Ymgyrch i ddangos diwylliant Cymru i ffans rygbi yng Nghwpan y Byd yn Ffrainc

Wrth i Gwpan Rygbi'r Byd baratoi ar gyfer y gêm gyntaf yn Ffrainc, mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid wedi ymuno â rhai o'r artistiaid gorau, cynhyrchwyr bwyd a diod a hyrwyddwyr diwylliannol o Gymru i ddangos yr hyn sydd ar gael gan Gymru oddi ar y cae. Fel rhan o'r cynlluniau hyn, bydd y lleoliad cerddoriaeth enwog Clwb Ifor Bach yn meddiannu Stereolux ar ôl gêm Cymru yn erbyn Georgia ar 7 Hydref. 

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn gweld yr effaith gadarnhaol y mae 20mya yn ei chael yn Saint-y-brid

Heddiw (dydd Iau, 7 Medi), ymwelodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ag un o'r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i dreialu'r terfyn 20mya diofyn newydd i ddysgu mwy am effaith y "newid sylweddol mwyaf mewn diogelwch cymunedol mewn cenhedlaeth".

Welsh Government

£600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu

Anogir pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru i wneud cais am gyllid i wella agweddau iechyd a diogelwch ar eu gwaith.

Toyoda Gosai Jayplas Swansea-2

Cyfleuster newydd i ddyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £45 miliwn yn fwy na dyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru ac yn creu dros 100 o swyddi newydd yn hen ffatri Toyoda Gosei yn Abertawe.