English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1114 eitem, yn dangos tudalen 9 o 93

Welsh Government logo

£72m yn ychwanegol i gefnogi dysgwyr wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

Heddiw, mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi £72 miliwn arall i gefnogi dysgwyr fel rhan o'r ymateb i adfer a sicrhau cynnydd yn sgil y pandemig.  

Welsh Government logo

Lansio ffurflen hunanatgyfeirio ar-lein i ofalwyr gael y brechlyn rhag COVID-19

Gofynnir i ofalwyr di-dâl, sydd heb ei gofrestru fel gofalwr di-dâl gyda'u meddyg teulu, i ddod ymlaen drwy lenwi ffurflen hunanatgyfeirio newydd ar-lein er mwyn cael eu brechlyn rhag COVID-19 fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6.

Bystander Twitter cover image montage-2

Dewis Herio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod: Ni fydd Cymru’n goddef camdriniaeth nac anghydraddoldeb

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, yn gofyn i bobl Cymru ddewis herio rhagfarn ar sail rhyw, anghydraddoldeb a thrais yn erbyn menywod.

Welsh Government logo

Buddsoddi £16m mewn cronfa i gyflymu’r broses o gael gafael ar feddyginiaethau sy'n achub bywydau

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, y byddai’n rhoi £16m yn rhagor i ymestyn cynllun i gyflymu’r broses o gael gafael ar feddyginiaethau newydd yng Nghymru.

Welsh Government logo

Cronfa newydd i ddarparu Pengliniau Prosthetig a reolir gan Ficrobrosesydd

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cronfa newydd werth £700,000 i ddarparu pengliniau prosthetig a reolir gan ficrobrosesydd i gleifion cymwys. Ar hyn o bryd, yng Nghymru, nid yw’r pengliniau hyn ond ar gael i gyn-filwyr sydd wedi cael eu hanafu wrth wasanaethu yn y lluoedd arfog.

FM SDD STILL 2021-2

Neges y Prif Weinidog i wladolion yr UE - Cymru yw eich cartref

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi ysgrifennu llythyr agored at holl wladolion yr Undeb Ewropeaidd sy’n byw yng Nghymru yn annog y bobl sydd heb wneud cais am statws preswylydd sefydlog eto i wneud hynny cyn y dyddiad cau ym mis Mehefin.

Money-3

£200,000 i adfer un o adeiladau hynaf Llandeilo

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid i helpu i gwblhau gwaith adfer ar Neuadd y Sir yn Llandeilo.

Snowdonia mountain-2

Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o gefnogaeth i elusennau a sefydliadau trydydd sector yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru unwaith eto yn cefnogi gwirfoddolwyr, elusennau a sefydliadau trydydd sector yng Nghymru sydd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ymateb i Covid-19. Byddant yn cael cymorth ariannol ychwanegol i helpu i ddiwallu eu hanghenion. 

Welsh Government logo

Cymorth gan Lywodraeth Cymru yn helpu i greu hyd at 50 o swyddi yn y Trallwng

Mae cwmni o’r Trallwng, CastAlum, yn ehangu ei gynhyrchiant yn sylweddol ac yn creu hyd at 50 o swyddi gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi heddiw y bydd y cynllun sy’n golygu nad yw busnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn gorfod talu ardrethi yn cael ei estyn am 12 mis arall.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn nodi cynlluniau gwella ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae fframwaith Ymyriad wedi'i Dargedu newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ar ôl i’r mesurau arbennig gael eu codi fis Tachwedd y llynedd.

Welsh Government logo

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pasg.