English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 9 o 171

welsh flag-6

Y Llywodraethau datganoledig yn unedig wrth alw am weithredu brys ynghylch ‘costau byw’

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ochr yn ochr â Gweinidog yr Alban ar gyfer Nawdd Cymdeithasol, Ben MacPherson a Gweinidog Cymunedau Gogledd Iwerddon Deirdre Hargey yn annog Llywodraeth y DU i gymryd camau ar unwaith i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw.

Building safety pic-2

Gweinidog yn gwneud cyhoeddiad mawr am ddiogelwch adeiladau

Heddiw (dydd Gwener, 7 Hydref), mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi rhoi diweddariad pwysig ar ddiogelwch adeiladau yng Nghymru yn dilyn cyfarfodydd adeiladol gyda datblygwyr.

FM Learner Dialogue session-2

O’r Senedd i’r ystafell ddosbarth: Prif Weinidog Cymru yn cymryd cwestiynau gan ddisgyblion ysgol

Roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn wynebu math gwahanol o groesholi yr wythnos hon pan gymerodd gwestiynau gan ddisgyblion ysgol mewn sesiwn holi ac ateb ar-lein.

Welsh Government

“Angen newid cyfeiriad o ran cyfiawnder” – Y Cwnsler Cyffredinol

Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn galw ar i Lywodraeth newydd y Deyrnas Unedig ailosod ei pherthynas â’r sector cyfreithiol.

Welsh Government

Cynlluniau yn eu lle ar gyfer effeithiau tywydd posibl ar Bont Menai

Mae cynlluniau yn eu lle i ddelio ag effaith bosibl stormydd y gaeaf ar gerbydau nwyddau trwm sy’n teithio i Ynys Môn ac oddi yno tra bo cyfyngiadau pwysau mewn grym ar Bont Menai.

Whitmore Barry - ALN PN-3

£20m i wella cyfleusterau anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi £20 miliwn o gyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella neu greu mannau a chyfleusterau cynhwysol i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

WG positive 40mm-3

Gostwng oedran sgrinio canser y coluddyn i 55 oed

Bydd profion sgrinio canser y coluddyn ar gael i fwy o bobl yng Nghymru wrth i brofion cartref gael eu hehangu i gynnwys unigolion 55-57 oed.

Welsh Government

NEWYDD Deifio Dwfn Bioamrywiaeth yn annog Llywodraeth Cymru i dreblu’r gwaith o adfer mawndiroedd fel rhan o’r addewid i adfer natur

HEDDIW mae ‘Deifio Dwfn Bioamrywiaeth’ dan arweiniad arbenigwr - a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i asesu’r ffordd orau o gyflymu adferiad byd natur ar draws y tir a’r môr - wedi nodi ei argymhellion. Mewn ymateb cyflym, treblodd Llywodraeth Cymru ei thargedau adfer mawndiroedd gan addo camau pellach i adfer bywyd gwyllt a phlanhigion Cymru.

Welsh Government

Comisiynwyd y Deifio Dwfn Bioamrywiaeth - Llinell Dros Nos

Heddiw bydd canlyniadau adolygiad byr, dwys o fioamrywiaeth yn cael eu cyhoeddi a’u cyflwyno yng Nghynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2022.

Welsh Government

Amser gwneud cais am y rownd diweddaraf o arian i drawsnewid trefi ledled Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i wneud cais am ei rownd diweddaraf o gyllid benthyciadau Trawsnewid Trefi.

My Salah Mat 2 - Original specs

Mat gweddïo rhyngweithiol gan gwmni o Gymru yn mynd yn feirol diolch i’w lwyddiant wrth allforio

Mae cwmni o Gasnewydd yng Nghymru, sydd wedi dyfeisio mat gweddïo rhyngweithiol cyntaf y byd, wedi rhoi ei fryd ar ehangu i bedwar ban byd, gyda chymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru, ar ôl iddo weld ei gynhyrchion yn mynd yn feirol yn y Dwyrain Canol.