English icon English

Newyddion

Canfuwyd 103 eitem, yn dangos tudalen 1 o 9

Cwtch Mawr 3-2

Prosiect partneriaeth yn darparu dros 62,000 o eitemau hanfodol i bobl mewn angen

Cwtch Mawr yw'r banc bob dim cyntaf yng Nghymru, ac mae'n helpu teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd cael deupen llinyn ynghyd yn Abertawe.

Welsh Government

Gweledigaeth newydd ar gyfer gwirfoddoli i helpu'r sector i ffynnu

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r sector gwirfoddol yng Nghymru a datblygu gweledigaeth newydd i helpu'r sector i ffynnu yn y dyfodol.

Sports4All-3

Prosiect chwaraeon yn helpu rhagor o fenywod i fod yn egnïol

Mae Sports4All yn cynnig sesiynau gweithgareddau rhad ac am ddim i fenywod yng Nghaerdydd, ac yn annog menywod a merched Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol i wella'u lles drwy gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Welsh Government

Elusen iechyd meddwl yng Nghasnewydd yn elwa ar gymorth Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol, Lesley Griffiths, wedi ymweld â Mind Casnewydd i weld sut mae £300,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi'r elusen i agor man lloches newydd yn eu hadeilad ac i ddarparu eu cyfleusterau i fwy o bobl.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei hymrwymiad i wneud Cymru yn 'hafan ddiogel' i bobl LHDTC+

Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei hymrwymiad i wneud Cymru yn 'hafan ddiogel' i bobl LHDTC+ drwy ddarparu'r gwasanaeth cymorth personol cyntaf o'i fath i'r rheini sy'n dioddef ac yn goroesi arferion trosi, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol, ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (dydd Gwener 17 Mai).

Senedd outside-2

Cyhoeddi cynigion i wella'r cydbwysedd o ran rhywedd yn y Senedd

Heddiw (11 Mawrth), rydym yn cyhoeddi cynigion cyfreithiol pwysig i gynyddu cyfran y menywod sy'n sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol.

Welsh Government

'Banc pob dim' cyntaf Cymru yn darparu eitemau hanfodol i bobl mewn angen

Mae menter newydd i ddarparu nwyddau hanfodol i aelwydydd sydd mewn cyni wedi cael ei lansio yn Abertawe.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cryfhau cysylltiadau â Llywodraeth Iwerddon yn ystod taith Dydd Gŵyl Dewi

Mae'r Gweinidog, Jane Hutt, wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Cyd-ddatganiad Iwerddon-Cymru yn ystod taith i Ddulyn i nodi Dydd Gŵyl Dewi.

Minister for Social Justice Jane Hutt at Llanelli Customer Service Hwb-2

'Bydd Siarter Budd-daliadau Cymru yn ei gwneud yn haws i bobl hawlio'r hyn y mae ganddyn nhw'r hawl i'w gael', meddai'r Gweinidog

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip wedi addo bod "gan Siarter Budd-daliadau Cymru y potensial i fod o fudd i filoedd o bobl sy'n byw mewn tlodi".

Deputy Minister Hannah Blythyn at period dignity school visit in classroom-2

'Rhaid inni wella addysg am y mislif mewn ysgolion' – yn ôl y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

'Rhaid gwneud mwy i wella addysg am gylchred y mislif os ydyn ni am fynd i'r afael ag urddas mislif mewn ysgolion', meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

Hannah Blythyn (L)

Llywodraeth Cymru yn penodi comisiynwyr i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn dilyn adroddiad 'damniol'

Mae Comisiynwyr yn cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

WG positive 40mm-3

Rhagflas dan embargo: Gweithredu Llywodraeth Cymru ynghylch Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Mae Llywodraeth Cymru ar fin cymryd camau digynsail i wella'r diwylliant a'r gwerthoedd yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bydd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn, yn amlinellu ei hymateb i'r adroddiad damniol a ddatgelodd ddiwylliant o gasineb at fenywod yn y gwasanaeth a methiannau ehangach ym maes rheoli ac arweinyddiaeth.

Bydd yn gwneud datganiad llafar yn y Senedd brynhawn dydd Mawrth.