English icon English

Newyddion

Canfuwyd 102 eitem, yn dangos tudalen 6 o 9

Wales and Ukraine flags flying together-4

Rydym yma i’ch helpu i ailadeiladu eich bywydau ac ymgartrefu yng Nghymru’ – meddai’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ar ôl cyfarfod gwladolion o Wcráin

Mae gwladolion o Wcráin sydd wedi ffoi o’u gwlad ar ôl goresgyniad Rwsia wedi eu croesawu i Gymru gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt.

Welsh Government

£4m i helpu pobl â chostau tanwydd sy’n cynyddu’n ddiddiwedd

Bydd rhai o'r aelwydydd mwyaf agored i niwed yng Nghymru yn cael cymorth pellach gyda biliau ynni sy’n cynyddu’n ddiddiwedd, yn sgil cynllun talebau gwerth £4m sy’n cael ei lansio gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Wales stands with Ukraine WELSH

Diweddariad ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin

Yn dilyn ymateb hynod gadarnhaol pobl Cymru i gynllun Uwch-Noddwyr Llywodraeth Cymru, sydd wedi arwain at gyflwyno mwy na 2000 o fisas hyd yma, mae Gweinidogion wedi cyhoeddi saib gweithredol dros dro ar geisiadau newydd yn ystod mis Mehefin. Diben y saib dros dro yw sicrhau bod pobl sy’n cyrraedd, a’r rhai sydd eisoes yma yng Nghymru, yn parhau i gael lefel ragorol o ofal a chefnogaeth.

Bydd y saib dros dro hwn yn dechrau o ddydd Gwener 10 Mehefin a bydd Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn defnyddio’r amser hwn i ganolbwyntio ar sefydlu trefniadau ar gyfer llety cam nesaf a darparu gwasanaethau cofleidiol ehangach ledled Cymru.

Hannah Blythyn (L)

Dull Tîm Cymru yn gwneud cynnydd wrth i Fil newydd gael ei gyflwyno i’r Senedd

Mae Bil newydd i wella llesiant a gwasanaethau cymdeithasol, drwy bartneriaeth gymdeithasol a chaffael cymdeithasol gyfrifol, wedi cael ei gyflwyno heddiw gan y   Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn.

Bydd Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn rhoi dull llwyddiannus Cymru o weithio mewn partneriaeth gymdeithasol ar y llyfr statud.

ARWAP-2

Gweinidogion yn amlinellu nodau i Gymru ddod yn Genedl Wrth-Hiliol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i wneud Cymru yn genedl wrth-hiliol. Heddiw, bydd Gweinidogion yn cyhoeddi 'Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol' i fynd i'r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol.

WG positive 40mm-3

Chwe nod allweddol i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru.

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru, sef Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Mae’r strategaeth yn tynnu sylw at y chwe nod y bydd y llywodraeth yn eu pennu i helpu i atal y gamdriniaeth ffiaidd sy’n wynebu menywod.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlinellu egwyddorion ar gyfer system gyfiawnder ddiwygiedig

Mae Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru wedi amlinellu elfennau craidd posibl system gyfiawnder ddatganoledig, ac wedi rhybuddio bod y system bresennol sy’n cael ei rhedeg gan San Steffan yn “cyfyngu’n sylweddol” ar fynediad at gyfiawnder.

Welsh Government

Taliad costau byw gwerth £150 yn cael ei roi i 330,000 o aelwydydd

Mae mwy na £50m wedi’i roi i aelwydydd yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Mae taliad costau byw gwerth £150 eisoes wedi’i roi i 332,710 o aelwydydd.

Wales stands with Ukraine WELSH

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

WG positive 40mm-3

"Mae'r Cenhedloedd Unedig yn iawn, bydd yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud yn arwain at dorri hawliau dynol yn ddifrifol"

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol ynghylch Deddf Cenedligrwydd a Ffiniau Llywodraeth y DU.

LGBTQ flag-3

Gwaith ar wahardd therapi trosi yn symud ymlaen yng Nghymru

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, yn amlinellu gwaith Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo cydraddoldeb LHDT yng Nghymru. 

Money-5

£380m i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn nodi y byddwn yn 2022-2023, yn gweld y gostyngiad mwyaf mewn safonau byw yn y DU ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw. Ac wrth i’r cynnydd mewn Yswiriant Cenedlaethol a’r cap ar bris ynni wthio pobl yn bellach i sefyllfa o galedi, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans wedi rhoi manylion y pecyn cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddatblygu i helpu’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae nhw hefyd wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud mwy.