English icon English

Newyddion

Canfuwyd 18 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government

Pryder bod deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth y DU yn cipio pwerau

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi pryderon ynglŷn â Bil newydd a allai olygu bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn deddfu mewn meysydd datganoledig heb gydsyniad Gweinidogion Cymru na’r Senedd.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlinellu egwyddorion ar gyfer system gyfiawnder ddiwygiedig

Mae Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru wedi amlinellu elfennau craidd posibl system gyfiawnder ddatganoledig, ac wedi rhybuddio bod y system bresennol sy’n cael ei rhedeg gan San Steffan yn “cyfyngu’n sylweddol” ar fynediad at gyfiawnder.

Welsh Government

Byddai system gyfiawnder ddatganoledig yn gyfle i leihau poblogaeth carchardai – y Cwnsler Cyffredinol

Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru wedi datgan mai’r newid mwyaf o dan system gyfiawnder ddatganoledig fyddai poblogaeth lai mewn carchardai.

WG positive 40mm-3

"Mae'r Cenhedloedd Unedig yn iawn, bydd yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud yn arwain at dorri hawliau dynol yn ddifrifol"

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol ynghylch Deddf Cenedligrwydd a Ffiniau Llywodraeth y DU.

Welsh Government

Sicrhau consesiynau i Fil Etholiadau'r DU er mwyn gwneud yn siŵr bod etholiadau yn agored a hygyrch yng Nghymru

Wrth i'r Senedd baratoi i bleidleisio ar hynt Bil Etholiadau Llywodraeth y DU, cafodd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i etholiadau agored ac i gynyddu cyfranogiad pleidleiswyr ei bwysleisio unwaith eto gan Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol.

welsh flag-2

Cenhedloedd datganoledig yn beirniadu cynlluniau annerbyniol a diangen Llywodraeth y DU i ollwng y Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraethau Cymru a’r Alban wedi disgrifio cynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau fel ymosodiad ar ryddid pobl ar sail ideoleg.

Welsh Government

Angen gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng cymorth cyfreithiol

Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Lywodraeth y DU gefnogi diwygiadau i gymorth cyfreithiol er mwyn sicrhau y gall pobl gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt.

Welsh Government

Mynegi pryderon am ddiwygio’r Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi “pryderon gwirioneddol” am gynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau.

Welsh Government

Penodi Aelodau’r Comisiwn Cyfansoddiadol

Mae’r bobl a fydd yn gwasanaethu ar gomisiwn annibynnol sydd â chyfrifoldeb am wneud argymhellion ynghylch dyfodol cyfansoddiadol Cymru wedi cael eu cyhoeddi.

Welsh Government

Pobl ifanc i bleidleisio ar ôl gwersi fel rhan o gynlluniau treialu ar gyfer etholiadau

Bydd rhai myfyrwyr yn gallu pleidleisio yn eu coleg yn etholiadau llywodraeth leol fis Mai nesaf, fel rhan o ymdrechion i gynyddu nifer y bobl sy’n pleidleisio.

Welsh Government

Cydgadeiryddion i arwain Comisiwn i wneud argymhellion am ddiwygio cyfansoddiadol

Bydd yr Athro Laura McAllister a’r Dr Rowan Williams yn cydgadeirio comisiwn annibynnol i ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru.

Welsh Government

Penodi’r Arglwydd Lloyd-Jones yn Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, un o Farnwyr Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig, fydd Llywydd cyntaf Cyngor Cyfraith Cymru.