English icon English

Newyddion

Canfuwyd 12 eitem

Welsh Government

Dydd Gŵyl Dewi: Lansiad blwyddyn o ‘Cymru yn India’ gan Weinidogion Cymru yn Llundain a Mumbai

[1af Mawrth]: I nodi Dydd Gŵyl Dewi heddiw, dathliad nawddsant Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ‘Cymru yn India’ i gryfhau cysylltiadau a chyfleoedd rhwng y ddwy wlad.

Welsh Government

Beirniadu agwedd “ddinistriol” at ddatganoli

Mae Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn Llywodraeth Cymru, wedi beirniadu agwedd unochrog a dinistriol Llywodraeth y Deyrnas Unedig at ddatganoli.

Welsh Government

Deddf newydd yn rhoi rhyddid sylfaenol yn y fantol – Y Cwnsler Cyffredinol

Mae prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio'r Senedd bod Deddf Trefn Gyhoeddus Llywodraeth y DU yn rhoi’r rhyddid sydd wedi bod gan bobl yn y gorffennol i brotestio’n heddychlon yn y fantol.

Welsh Government

Cyllid ar gyfer prosiectau i ehangu democratiaeth i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cael mwy o bobl i ymwneud â gwleidyddiaeth. Rhai o’r ffyrdd a ddefnyddir i wneud hyn yw trefnu sgyrsiau rhwng plant ysgol â gwleidyddion a chynnal gweithdai i bobl fyddar am sut y gall democratiaeth weithio’n well iddyn nhw.

Welsh Government

“Angen newid cyfeiriad o ran cyfiawnder” – Y Cwnsler Cyffredinol

Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn galw ar i Lywodraeth newydd y Deyrnas Unedig ailosod ei pherthynas â’r sector cyfreithiol.

Welsh Government

Pryder bod deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth y DU yn cipio pwerau

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi pryderon ynglŷn â Bil newydd a allai olygu bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn deddfu mewn meysydd datganoledig heb gydsyniad Gweinidogion Cymru na’r Senedd.

Welsh Government

Byddai system gyfiawnder ddatganoledig yn gyfle i leihau poblogaeth carchardai – y Cwnsler Cyffredinol

Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru wedi datgan mai’r newid mwyaf o dan system gyfiawnder ddatganoledig fyddai poblogaeth lai mewn carchardai.

Welsh Government

Sicrhau consesiynau i Fil Etholiadau'r DU er mwyn gwneud yn siŵr bod etholiadau yn agored a hygyrch yng Nghymru

Wrth i'r Senedd baratoi i bleidleisio ar hynt Bil Etholiadau Llywodraeth y DU, cafodd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i etholiadau agored ac i gynyddu cyfranogiad pleidleiswyr ei bwysleisio unwaith eto gan Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol.

Welsh Government

Penodi Aelodau’r Comisiwn Cyfansoddiadol

Mae’r bobl a fydd yn gwasanaethu ar gomisiwn annibynnol sydd â chyfrifoldeb am wneud argymhellion ynghylch dyfodol cyfansoddiadol Cymru wedi cael eu cyhoeddi.

Welsh Government

Pobl ifanc i bleidleisio ar ôl gwersi fel rhan o gynlluniau treialu ar gyfer etholiadau

Bydd rhai myfyrwyr yn gallu pleidleisio yn eu coleg yn etholiadau llywodraeth leol fis Mai nesaf, fel rhan o ymdrechion i gynyddu nifer y bobl sy’n pleidleisio.

Welsh Government

Cydgadeiryddion i arwain Comisiwn i wneud argymhellion am ddiwygio cyfansoddiadol

Bydd yr Athro Laura McAllister a’r Dr Rowan Williams yn cydgadeirio comisiwn annibynnol i ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru.

Welsh Government

Rhybudd y gallai toriadau i gymorth cyfreithiol greu “system gyfiawnder dwy haen”

Heddiw, rhybuddiodd Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol, fod blynyddoedd o doriadau i gymorth cyfreithiol yn golygu bod y DU yn mynd yn gynyddol i gyfeiriad system gyfiawnder dwy haen.