English icon English

Newyddion

Canfuwyd 64 eitem, yn dangos tudalen 1 o 6

Welsh Government

“Mae'r Gyllideb hon wedi'i chynllunio i ddiogelu'r gwasanaethau craidd rydyn ni i gyd yn dibynnu arnyn nhw.”– Y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans

Mae Cyllideb Derfynol Cymru ar gyfer 2024 i 2025 wedi'i chyhoeddi heddiw [Dydd Mawrth 27 Chwefror], wrth i chwyddiant uchel barhau i erydu cyllid cyhoeddus ac wrth i ddewisiadau anodd gael eu gwneud i ddiogelu gwasanaethau craidd.

Welsh Government

Cyllid ychwanegol i uwchraddio cyfarpar a gwasanaethau digidol GIG Cymru

Bydd y GIG yn elwa ar £10m o gyllid cyfalaf ychwanegol i uwchraddio cyfarpar sganio a seilwaith digidol.

53487026545 b49f5b800b o - FISC 2024

Tata a'r gyllideb yn brif bynciau trafod wrth i Weinidogion gwrdd

Mae Gweinidog Cyllid Cymru, Rebecca Evans, wedi cwrdd â Phrif Ysgrifennydd Llywodraeth y DU i'r Trysorlys a'i phryderon am y gyllideb a'r diswyddiadau enbydus sy'n cael eu bygwth yn Tata oedd y prif bynciau trafod. [Dydd Iau 25 Ionawr]

Welsh Government

Cynnydd o 3.1% yng nghyllid llywodraeth leol

Y flwyddyn nesaf, bydd cynnydd yn y cyllid y mae cynghorau Cymru yn ei dderbyn.

Welsh Government

Cyllideb i Ddiogelu'r Gwasanaethau sydd Bwysicaf i Chi

Mae'r Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau rheng flaen sy'n cael eu rhedeg gan gynghorau, gan gynnwys ysgolion a gofal cymdeithasol, wrth wraidd Cyllideb ddrafft 2024-25, meddai'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans heddiw [dydd Mawrth 19 Rhagfyr].

Welsh Government

Llinell dros nos - Cyllideb ddrafft Cymru ar gyfer 2024-2025

Bydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gwasanaethau rheng flaen y cynghorau, gan gynnwys ysgolion a gofal cymdeithasol, wrth wraidd Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25, a fydd yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach heddiw [dydd Mawrth 19 Rhagfyr].

WG positive 40mm-3

Dim rhyddhad i ysgolion ac ysbytai Cymru – Rebecca Evans ar Ddatganiad yr Hydref

“Nid Datganiad yr Hydref gawson ni gan y Canghellor heddiw – rhoddodd inni restr hirfaith o raglenni peilot byrdymor, ambell brosiect dethol a rhagor o gyni,” meddai Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn ei hymateb.

Rebecca Evans#2

Llywodraeth Cymru yn galw am weithredu ystyrlon yn Natganiad yr Hydref

Heddiw, [dydd Sadwrn 18 Tachwedd] mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi cymorth ychwanegol i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a darparu cyllid teg i Gymru yn Natganiad yr Hydref.

Welsh Government

Helpwch ni i benderfynu ynghylch dyfodol y dreth gyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad heddiw [dydd Mawrth 14 Tachwedd] yn gofyn am farn ar ddulliau posibl o ailgynllunio system y dreth gyngor i'w gwneud yn decach.

Welsh Government

Dyfodol y dreth gyngor yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru heddiw [dydd Mawrth 14 Tachwedd] yn cyhoeddi ymgynghoriad ar ddulliau posibl o ailgynllunio system y dreth gyngor.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw [dydd Mawrth 17 Hydref], mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ariannol i helpu i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus, y GIG a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn annerch y Senedd i gyhoeddi pecyn o fesurau ariannol sy'n diogelu gwasanaethau cyhoeddus, y Gwasanaeth Iechyd a thrafnidiaeth yng Nghymru.