English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 1 o 16

Building safety pic-2

Lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliaid y mae materion diogelwch tân yn effeithio arnynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliad i helpu i gefnogi lesddeiliaid mewn adeiladau canolig ac uchel wedi eu heffeithio gan broblemau diogelwch tân yng Nghymru.

HID-NationalForest-3

Rhagor o safleoedd ar gyfer y Goedwig Genedlaethol

Mae gan y Goedwig Genedlaethol bellach fwy na 100 o safleoedd ledled Cymru.

Brecon DDRS-3

Canlyniadau treialu cynllun dychwelyd ernes digidol ar gyfer tref gyfancyntaf yn y byd

Mae trigolion a busnesau yng nghanolbarth Cymru wedi helpu i greu y fenter gyntaf yn y byd i wneud hynny drwy dreialu cynllun dychwelyd ernes digidol.

Julie James Cabinet Photo

Bydd deddfwriaeth newydd yn gwneud Cymru yn lle cystadleuol a deniadol ar gyfer prosiectau seilwaith

Heddiw (dydd Mawrth 16 Ebrill) mae deddfwriaeth newydd wedi cael ei phasio yn y Senedd a fydd yn moderneiddio ac yn symleiddio'r broses y tu ôl i ddatblygu prosiectau seilwaith arwyddocaol yng Nghymru.

wpr

Sortio ailgylchu yn y gweithle

O heddiw (dydd Sadwrn 6 Ebrill) ymlaen, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i gael trefn ar eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Welsh Government

Hwb o £39m i deithwyr bysiau yng Nghymru

Heddiw (dydd Gwener, 15 Mawrth) mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi y bydd y gefnogaeth i'r diwydiant bysiau yng Nghymru yn parhau, gan gadarnhau £39m ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Welsh Government

Enwi enillwyr Her Morlyn Llanw Llywodraeth Cymru, gwerth £750,000

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, newydd gyhoeddi enwau'r sefydliadau sydd wedi ymgeisio’n llwyddiannus am her Llywodraeth Cymru gwerth £750,000 ar gyfer datblygu Morlynnoedd Llanw.

Welsh Government

Hwb o £1m gan Lywodraeth Cymru i rwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig

Mae'r Dirprwy Weinidog Hinsawdd Lee Waters wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru buddsoddi £1m i greu rhwydwaith o glybiau ceir ar gyfer cysylltu cymunedau gwledig.

Daw'r cam fel rhan o gynlluniau i gyrraedd targedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau carbon gyda'r nod o sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040.

Mae cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar gamau y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi'u cymryd i wella hygyrchedd o fewn cymunedau gwledig, fel y gwasanaeth bws Fflecsi . sy'n ymateb i'r galw.

Bydd y cynlluniau ar gyfer clybiau ceir, sy'n darparu ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu manteision defnyddio car, heb y gost o fod yn berchen ar un, yn cael eu gweithredu mewn cymunedau gwledig ledled Cymru gan gynnwys y Drenewydd, Llanidloes, Y Trallwng, Machynlleth, Crymych, Cwmllynfell, Cilgeti, Llanymddyfri a Llandrindod.

Wrth siarad ar ymweliad ag un o'r clybiau ceir sydd newydd ei ariannu yn Llandeilo, dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters:

Er mwyn cyrraedd ein targedau o ran allyriadau carbon cyfreithiol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus, teithiau cerdded a beicio yn cyfrif am 45% o deithiau erbyn 2040 (i fyny o 32% yn 2021).

Bydd cyflawni hyn mewn ardaloedd gwledig yn gofyn am ddull gwahanol i'r hyn a fydd yn cael ei wneud yn y rhan fwyaf o ardaloedd trefol.

Mae clybiau ceir yn ffordd hawdd a fforddiadwy i bobl rannu'r defnydd o gar heb y costau sydd ynghlwm wrth fod yn berchen ar un.

"Bydd y cyllid a gyhoeddir heddiw yn creu rhwydwaith o glybiau ceir mewn cymunedau gwledig ledled Cymru ac edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth gwirioneddol y bydd yn ei wneud o ran ehangu opsiynau trafnidiaeth a lleihau ein hallyriadau carbon dros amser."

MCC PSG-2

Dolffiniaid, llygod y dŵr, cacwn ac eogiaid i gyd yn elwa o hwb natur Llywodraeth Cymru o £8.2 miliwn

Bydd 39 o brosiectau ledled Cymru yn elwa o £8.2m o gyllid natur Llywodraeth Cymru, yn ol cyhoeddiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, heddiw (dydd Gwener, 8 Mawrth).   

DM with T22 bus - front on-2

Dirprwy Weinidog yn mapio'r camau nesaf ar gyfer bysiau yng Nghymru

Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi amlinellu'r camau nesaf ar gyfer diwygio'r bysiau yng Nghymru.

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Welsh Government

Y ffaith bod cerbydau'n gyrru’n arafach ar ffyrdd 20mya yn 'drobwynt' medd y Dirprwy Weinidog

Mae data a gyhoeddwyd heddiw am y terfyn 20mya newydd yn dangos bod cerbydau'n gyrru 4mya yn arafach ar gyfartaledd ar briffyrdd ers i'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya gael ei gyflwyno'n genedlaethol.