English icon English

Newyddion

Canfuwyd 181 eitem, yn dangos tudalen 1 o 16

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Welsh Government

Y ffaith bod cerbydau'n gyrru’n arafach ar ffyrdd 20mya yn 'drobwynt' medd y Dirprwy Weinidog

Mae data a gyhoeddwyd heddiw am y terfyn 20mya newydd yn dangos bod cerbydau'n gyrru 4mya yn arafach ar gyfartaledd ar briffyrdd ers i'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya gael ei gyflwyno'n genedlaethol.

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Dyfi Bridge WG 31.01.24

Pont newydd dros afon Dyfi yn ‘symbol gweladwy’ o ddyfodol adeiladu ffyrdd yng Nghymru

Mae pont newydd a adeiladwyd ger Machynlleth wedi cael ei disgrifio fel symbol gweladwy o sut y bydd Cymru'n ‘codi'r bar’ o ran adeiladu ffyrdd.

Welsh Government

Gwaith ffordd hanfodol i'w wneud ar yr A55

Cynghorir modurwyr i gynllunio ymlaen llaw cyn iddynt deithio gan y bydd gwaith ffordd mawr yn dechrau a lonydd yn cael eu cau ar yr A55 rhwng cyffordd 36, Cyfnewidfa Warren a ffin Cymru/Lloegr ddiwedd mis Ionawr, fydd yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth.

Welsh Government

Cyhoeddi ystadegau gwastraff ac ailgylchu newydd heddiw

Mae Cymru wedi trechu ei tharged ar gyfer tirlenwi llai ac unwaith eto wedi rhagori ar ei thargedau ailgylchu yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 7 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyfraith newydd yn gwella ailgylchu yn y gweithle a record drawiadol Cymru

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd wythnos diwethaf.

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Upper Cosmeston Farm site-2

Bydd gwerthiant safle fferm yn arwain at greu 500 o gartrefi newydd

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cymeradwyo gwerthu safle Fferm Cosmeston Uchaf, gan wahodd cynigion sydd eu hangen i fodloni safonau byw carbon sero-net newydd a heriol.

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Welsh Government

Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw (dydd Llun, Hydref 30).