English icon English

Newyddion

Canfuwyd 189 eitem, yn dangos tudalen 5 o 16

Welsh Government

Cyfraddau talu uwch ar gyfer ffermwyr sy’n creu coetir

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar holl ffermwyr Cymru i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy blannu coed wrth i gyfraddau talu uwch ar gyfer creu coetir gael eu cyhoeddi heddiw (dydd Iau, Mai 25).

Welsh Government

Y Gweinidog Newid Hinsawdd yn gofyn i Gymru ystyried eu defnydd o ddŵr wrth i’r Grŵp Cyswllt Sychder baratoi ar gyfer yr haf

Yn ystod Wythnos Arbed Dŵr, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn apelio ar bawb yng Nghymru i fod yn ymwybodol o’u defnydd o ddŵr wrth inni agosáu at yr haf.

Haven visit

Canolfan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn ‘trawsnewid bywydau’

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi siarad am ei phrofiad o gyfarfod â phobl sydd ar ‘siwrneiau gobaith’ mewn canolfan galw heibio newydd yng Nghastell-nedd.

Town position statement-2

Llywodraeth Cymru'n cyflwyno’r camau nesaf ar gyfer trawsnewid canol trefi

Mae Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, wedi ymweld â Chastell-nedd i weld sut y gall adfywio helpu canol trefi i ffynnu.

Welsh Government

£11m ar gyfer prosiectau cadwraeth i helpu bywyd gwyllt Cymru sydd mewn perygl

Heddiw, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi cronfa gwerth £11m i helpu i atal dirywiad bywyd gwyllt Cymru, wrth iddi gwrdd â gwyddonwyr sy'n gweithio i achub yr eog gwyllt. Yn ôl arbenigwyr gallai'r pysgodyn hynafol ddiflannu o afonydd Cymru erbyn 2030.

Visualisation Sheetpile wall draft

Y lefelau uchaf erioed o gyllid ar gyfer amddiffynfeydd llifogydd

Mae’r lefelau diweddaraf o gyllid o gronfa gwerth £214m ar gyfer cynlluniau llifogydd a gyflwynwyd fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru wedi’u cadarnhau.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/04/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru'n parhau i gyllido cynlluniau e-feiciau llwyddiannus

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd dau gynllun ar gyfer benthyca e-feiciau sydd wedi llwyddo i annog mwy o drigolion lleol i gyfnewid eu car am feic mewn cymunedau ar draws Cymru yn derbyn arian ychwanegol am flwyddyn arall.

Welsh Government

Pwerau newydd yn dod i rym i awdurdodau lleol fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwag

Daw rheolau treth lleol newydd i rym heddiw a fydd yn rhoi gwell cefnogaeth i gymunedau Cymru fynd i’r afael â’r lefelau uchel o ail gartrefi ac eiddo gwag.

Welsh Government

Datganiad ar y Cyd am y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau

Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Swyddogion Cydgysylltu Trafnidiaeth Cymru (ATCO), Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr a Chymdeithas Bysiau Cymru.

Welsh Government

Cam pwysig ymlaen i ddiogelwch tomennydd glo

Heddiw, mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymateb manwl Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar Reoleiddio Diogelwch Tomennydd Glo yng Nghymru. 

Building safety pic-2

Rhaglen diogelwch adeiladau’n gwneud i drigolion deimlo’n ‘ddiogel a saff yn eu cartrefi’

Mae datblygiadau pwysig wedi’u gwneud i’r camau y mae Llywodraeth yn eu cymryd i daclo problem diogelwch tai.