English icon English

Newyddion

Canfuwyd 124 eitem, yn dangos tudalen 1 o 11

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Colchester Avenue 20k social homes target photo-2

Datblygiad arloesol ac ynni-effeithlon i ddarparu 50 o gartrefi cymdeithasol newydd am renti fforddiadwy

Bydd datblygiad Tai Wales & West yn Colchester Avenue, ar y safle lle safai hen dafarn y Three Brewers, yn creu 50 o fflatiau newydd modern ac ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely, ym Mhen-y-lan, Caerdydd.

Welsh Government

Cyhoeddi ystadegau gwastraff ac ailgylchu newydd heddiw

Mae Cymru wedi trechu ei tharged ar gyfer tirlenwi llai ac unwaith eto wedi rhagori ar ei thargedau ailgylchu yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 7 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyfraith newydd yn gwella ailgylchu yn y gweithle a record drawiadol Cymru

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd wythnos diwethaf.

Traeth Aberafan

Blwyddyn arall o safonau dŵr ymdrochi o ansawdd uchel i Gymru

Llwyddodd Cymru i sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel unwaith eto yn 2023 gyda 98% o'r dyfroedd ymdrochi dynodedig yn cyrraedd ein safonau amgylcheddol llym.

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Building safety pic-2

Pob adeilad preswyl tal yng Nghymru ar ei ffordd i gael ei gyweirio

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i gadarnhau llwybr i adfer a chyweirio'r holl adeiladau preswyl tal sydd â phroblemau diogelwch tân.

Upper Cosmeston Farm site-2

Bydd gwerthiant safle fferm yn arwain at greu 500 o gartrefi newydd

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cymeradwyo gwerthu safle Fferm Cosmeston Uchaf, gan wahodd cynigion sydd eu hangen i fodloni safonau byw carbon sero-net newydd a heriol.

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cynllun cymorth morgeisi newydd i helpu perchnogion tai i aros yn eu cartrefi

Heddiw (dydd Mawrth, 7 Tachwedd), bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, yn cyhoeddi'r cynllun cymorth morgeisi, Cymorth i Aros Cymru, pecyn ariannu newydd ar gyfer perchnogion tai yng Nghymru sy'n cael anhawster talu eu morgais.

Welsh Government

Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw (dydd Llun, Hydref 30).