English icon English

Newyddion

Canfuwyd 129 eitem, yn dangos tudalen 1 o 11

Building safety pic-2

Lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliaid y mae materion diogelwch tân yn effeithio arnynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliad i helpu i gefnogi lesddeiliaid mewn adeiladau canolig ac uchel wedi eu heffeithio gan broblemau diogelwch tân yng Nghymru.

Julie James Cabinet Photo

Bydd deddfwriaeth newydd yn gwneud Cymru yn lle cystadleuol a deniadol ar gyfer prosiectau seilwaith

Heddiw (dydd Mawrth 16 Ebrill) mae deddfwriaeth newydd wedi cael ei phasio yn y Senedd a fydd yn moderneiddio ac yn symleiddio'r broses y tu ôl i ddatblygu prosiectau seilwaith arwyddocaol yng Nghymru.

Welsh Government

Enwi enillwyr Her Morlyn Llanw Llywodraeth Cymru, gwerth £750,000

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, newydd gyhoeddi enwau'r sefydliadau sydd wedi ymgeisio’n llwyddiannus am her Llywodraeth Cymru gwerth £750,000 ar gyfer datblygu Morlynnoedd Llanw.

Barmouth-3

Mae mesurau 'digyffelyb' ac 'arloesol' yn mynd i'r afael ag ail gartrefi a fforddiadwyedd yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 12 Mawrth) mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyflwyno datganiad ar ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion a achosir gan berchnogaeth ail gartrefi a ddisgrifiodd fel rhai 'digyffelyb yng nghyd-destun y DU'.

MCC PSG-2

Dolffiniaid, llygod y dŵr, cacwn ac eogiaid i gyd yn elwa o hwb natur Llywodraeth Cymru o £8.2 miliwn

Bydd 39 o brosiectau ledled Cymru yn elwa o £8.2m o gyllid natur Llywodraeth Cymru, yn ol cyhoeddiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, heddiw (dydd Gwener, 8 Mawrth).   

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Colchester Avenue 20k social homes target photo-2

Datblygiad arloesol ac ynni-effeithlon i ddarparu 50 o gartrefi cymdeithasol newydd am renti fforddiadwy

Bydd datblygiad Tai Wales & West yn Colchester Avenue, ar y safle lle safai hen dafarn y Three Brewers, yn creu 50 o fflatiau newydd modern ac ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely, ym Mhen-y-lan, Caerdydd.

Welsh Government

Cyhoeddi ystadegau gwastraff ac ailgylchu newydd heddiw

Mae Cymru wedi trechu ei tharged ar gyfer tirlenwi llai ac unwaith eto wedi rhagori ar ei thargedau ailgylchu yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 7 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyfraith newydd yn gwella ailgylchu yn y gweithle a record drawiadol Cymru

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd wythnos diwethaf.

Traeth Aberafan

Blwyddyn arall o safonau dŵr ymdrochi o ansawdd uchel i Gymru

Llwyddodd Cymru i sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel unwaith eto yn 2023 gyda 98% o'r dyfroedd ymdrochi dynodedig yn cyrraedd ein safonau amgylcheddol llym.

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.