English icon English

Newyddion

Canfuwyd 129 eitem, yn dangos tudalen 8 o 11

Welsh Government

Cymorth i gefn gwlad Cymru yn dilyn hwb i dwristiaeth

Heddiw (dydd Mercher, 25 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi £26m i gyfyngu ar ôl troed carbon twristiaeth yng Nghymru, hybu bioamrywiaeth a gwella mynediad i gefn gwlad fel y gall pawb fwynhau ei harddwch.  

Welsh Government

Neges y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Ddiwrnod Bioamrywiaeth y Byd yw ‘cymerwch gamau bach i wella mannau gwrdd’

“Mae’n argyfwng natur arnon ni ac yn awr, yn fwy nag erioed, rhaid i ni helpu ein bywyd gwyllt.”

Welsh Government

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o lifogydd i helpu Cymru i addasu i newid hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod adolygiad annibynnol o ddigwyddiadau llifogydd ledled Cymru yn ystod gaeaf 2020-21 wedi'i lansio.

Welsh Government

£182m i gefnogi byw’n annibynnol a lleihau’r pwysau ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

“Mae cael cartref addas a fforddiadwy yn hanfodol i iechyd a llesiant pawb.”

Building safety pic-2

Galw am ddull gweithredu ledled y DU o ran diogelwch adeiladau

Mae Julie James, y Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd, wedi galw o'r newydd am ddull ledled y DU o ddiogelu adeiladau wrth iddi nodi'r cynnydd y mae Cymru wedi'i wneud o ran cywiro diffygion mewn adeiladau yng Nghymru.

Welsh Government

Bwriad i sefydlu awdurdod goruchwylio i gadw llygad ar ddiogelwch tomenni glo er mwyn 'sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi'

Heddiw (dydd Iau, 12 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno cyfraith newydd i reoli gwaddol canrifoedd o fwyngloddio yng Nghymru. Bydd y cynlluniau hynny’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch cymunedau.

Welsh Government

Ystadegau newydd: Pam mae Cymru yn allanolyn yng nghyfraddau ailgylchu’r DU?

Mae ystadegau ailgylchu gwastraff y DU a ryddhawyd heddiw yn dangos bod Cymru'n perfformio'n llawer gwell na gwledydd eraill y DU am o leiaf y degfed flwyddyn yn olynol:

  • Cymru 56.5%
  • Yr Alban 41.0%
  • Lloegr 44.0%
  • Gogledd Iwerddon 49.1%
  • Cyfartaledd y DU 44.4%
Welsh Government

Mae’n bryd codi safonau tai Cymru

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, 10 Mai) ei bod am lansio ymgynghoriad ar safon ansawdd newydd sy’n cael ei chynnig ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru.

Welsh Government

Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar reoleiddio diogelwch tomenni glo yng Nghymru yn ‘garreg filltir bwysig’

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i wella diogelwch tomenni glo yng Nghymru, gan ddweud y byddant yn helpu i lywio deddf newydd i sicrhau bod pobl sy'n byw ac yn gweithio'n agos at domenni yn teimlo'n ddiogel.

Building safety pic-2

Rhoi lleisiau preswylwyr wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau ar ddiogelwch adeiladau

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi dweud y bydd yn rhoi lleisiau preswylwyr wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau wrth iddi amlinellu'r camau nesaf i sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Morlais 2-2

£31miliwn i drawsnewid ynni adnewyddadwy

Bydd prosiect llanw pwysig oddi ar Ynys Môn yn elwa ar £31 miliwn sy’n debygol o fod y grant mawr olaf gan raglen ariannu ranbarthol yr UE.