English icon English

Newyddion

Canfuwyd 121 eitem, yn dangos tudalen 10 o 11

Welsh Government

Bydd yn rhaid ystyried newid hinsawdd ar gyfer unrhyw ddatblygiadau yng Nghymru yn y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw (dydd Mawrth, 28 Medi) y bydd yn rhaid i ddatblygiadau yng Nghymru yn y dyfodol ystyried y perygl o lifogydd ac erydu arfordirol yn y dyfodol a achosir gan newid hinsawdd.

Barmouth-2

Cyfle i ddweud eich dweud am drethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau

Mae pobl yn cael eu hannog i fynegi barn am newidiadau posibl i drethi lleol y gallai awdurdodau lleol eu defnyddio i ddelio ag effaith niferoedd mawr o ail gartrefi a llety gwyliau masnachol mewn rhannau o Gymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru: Dim mwy o danwydd ffosil i wresogi cartrefi newydd!

Bydd y defnydd o danwydd ffosil i wresogi cartrefi cymdeithasol sydd newydd eu hadeiladu yn dod i ben o 1 Hydref wrth i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ynni adnewyddadwy a thechnolegau arloesol yn ei safonau adeiladu newydd, a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government

Newid Hinsawdd: Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn dweud bod angen newid y ffordd rydyn ni’n byw, yn ôl arolwg newydd

Mae mwyafrif helaeth y bobl yng Nghymru (84%) yn credu bod angen inni newid y ffordd rydyn ni’n byw yn sylweddol er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, yn ôl canlyniadau arolwg llywodraeth o 1,149 o ymatebwyr yng Nghymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru: £250miliwn tuag at 20,000 o gartrefi carbon isel i'w rhentu

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu ei gwariant ar dai cymdeithasol i'w rhentu, gan ymrwymo £250miliwn cychwynnol yn 2021/22 ar gyfer 20,000 o gartrefi carbon isel newydd.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i sicrhau diogelwch adeiladau

Heddiw (dydd Mercher, 14 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn ariannu arolygon diogelwch tân ar gyfer adeiladau aml-feddiannaeth sydd dros 11 metr, er mwyn sicrhau diogelwch o'r safon uchaf i breswylwyr.

1-354

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dull tair elfen o roi sylw i’r “argyfwng ail gartrefi”

Yn y Senedd yn hwyrach heddiw, bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James yn amlinellu “dull tair elfen uchelgeisiol” i roi sylw i effaith ail gartrefi ar gymunedau Cymru.

PO 010721 MAGOR MARSH 19-2

“Mae Lefelau Gwent yn aruthrol o bwysig i Dde Cymru a’r byd – byddwn yn gweithio i’w gwarchod” – Gweinidog Newid Hinsawdd

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn ystod ei hymweliad â Lefelau Gwent heddiw ei bod hi’n benderfynol o warchod y safle hwn o bwys rhyngwladol,

Welsh Government

Cynllun grant newydd gwerth £10m i helpu pobl sy’n cael trafferth talu eu rhent yn ystod y pandemig

Bydd cynllun grant newydd gwerth £10m yn cael ei gyflwyno’r mis hwn i helpu pobl mewn llety rhent preifat sy’n cael trafferth talu eu rhent yn sgil y pandemig.  

PO 100621 JAMES 23-2

Rhaid i ni barhau i ddilyn y wyddoniaeth, meddai’r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Mae'r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd wedi dweud y bydd gan Raglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru ffocws canolog ar yr amgylchedd gan rybuddio "bydd angen i ni i gyd wneud llawer mwy i leihau ein hallyriadau carbon yn ystod y 10 mlynedd nesaf nag ydym wedi’i wneud yn ystod y 30 mlynedd diwethaf".

Welsh Government

DYDDIAD I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar gyfryngau cymdeithasol | Rhaid i ni barhau i ddilyn y wyddoniaeth, meddai’r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Pryd: Dydd Iau, Mehefin 10 - 3pm i 4.30pm

Ble: Cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol.

Bydd unrhyw gyfweliadau dan embargo llym tan 00.01 ddydd Sul, Mehefin 13.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Jamie Robins ar 07814 298412 neu e-bostiwch jamie.robins@gov.wales.