English icon English

Newyddion

Canfuwyd 12 eitem

welsh flag-3

Sector ymchwil hynod effeithlon Cymru yn “rhagori ar ei faint” – adroddiad newydd

Mae sefydliadau ymchwil Cymru yn llwyddo i gael canlyniadau llawer gwell na’r disgwyl yn ôl eu maint, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun, Awst 2il)

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi Prif Arolygydd newydd Estyn

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi y Frenhines wedi derbyn yr argymhelliad i wneud Owen Evans yn Brif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant newydd Cymru.

Welsh Government logo

“Mae plant angen help o hyd er ei bod yn wyliau haf”

Bydd cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu miloedd o blant ledled Cymru i gadw’n heini, i ymwneud ag eraill ac i gael digon i’w wneud yr haf hwn.

PO 200521 Miles 25-2

Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau pum mlynedd nesaf Cymraeg 2050

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Rhaglen Waith newydd ar gyfer Cymraeg 2050, y strategaeth genedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi newidiadau i gadw ysgolion yn ddiogel a dysgwyr yn dysgu

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi ysgrifennu at bob pennaeth yng Nghymru i roi mwy o eglurder am sut gall ysgolion a cholegau barhau i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn dychwelyd ym mis Medi.

Welsh Government logo

Cyrsiau coleg newydd ar gyfer swyddi yn yr economi werdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £2 filiwn i golegau addysg bellach i ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddi yn yr economi werdd.

PO 200521 Miles 25-2

Rhagor o gymorth i fwrw ymlaen â diwygio'r cwricwlwm

Cadarnhaodd Jeremy Miles heddiw y bydd yn rhoi cymorth ychwanegol i ysgolion er mwyn ei gwneud yn bosibl i fomentwm y gwaith o gyflwyno ein Cwricwlwm newydd i Gymru barhau ac iddo gael ei roi ar waith yn raddol o fis Medi 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a lleoliadau meithrin nas cynhelir.

Welsh Government logo

Cynlluniau i gyflwyno grwpiau cyswllt mewn prifysgolion a cholegau

Heddiw, mae Jeremy Miles wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno grwpiau cyswllt ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi camau gweithredu newydd i ‘greu lle’ i ysgolion

Heddiw, nododd Jeremy Miles gyfres o fesurau y byddwn yn eu rhoi ar waith i greu mwy o gapasiti ac i leddfu pwysau posibl yn system addysg Cymru, gan ddarparu rhagor o eglurder am sut flwyddyn fydd y flwyddyn academaidd nesaf.

Welsh Government logo

Hwb ariannol sylweddol i gefnogi cymorth wedi’i bersonoli i ddysgwyr

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £33m i gefnogi dysgwyr mewn colegau a dysgwyr yn y chweched dosbarth ledled Cymru, fel rhan o'r £150m mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i’r ymateb addysg i COVID-19.

Welsh Government logo

Dros £150m o gyllid ychwanegol wedi’i roi ar gyfer dysgu a’r blynyddoedd cynnar yn ystod Covid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £19m yn ychwanegol i gefnogi lleoliadau blynyddoedd cynnar ac addysg, ac erbyn hyn mae dros £150m wedi’i wario ar addysg i bobl ifanc o dan 18 oed ers dechrau’r pandemig.

Welsh Government logo

Gofyn am farn ar ganllawiau’r Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.