English icon English

Newyddion

Canfuwyd 131 eitem, yn dangos tudalen 2 o 11

community focussed schools pn-2

Mwy na £46m i gefnogi cynlluniau cymunedol a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn ysgolion ledled Cymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi £40m o gyllid cyfalaf newydd i osod ysgolion wrth galon eu cymunedau lleol. 

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus erbyn 2050

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n amlinellu cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg newydd. Bydd y Bil yn cymryd camau i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol.

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan in NPT.-2

Tair ysgol carbon sero net newydd i’w hadeiladu – a’r disgyblion yn helpu i’w dylunio

Heddiw (ddydd Gwener 24 Mawrth), cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y bydd tair ysgol carbon sero net newydd yn cael eu hadeiladu, un yn y Gogledd, un yn y De-orllewin a thrydedd yn y De-ddwyrain.

photo from llanwern for ITE PN-2

Lansio cymhelliant i ddenu gweithlu addysgu mwy amrywiol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cymhelliant swyddogol i ddenu mwy o bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i addysgu.

Perthcelyn-2

£60 miliwn i wneud ysgolion a cholegau ledled Cymru yn fwy cynaliadwy

Bydd ysgolion a cholegau ledled Cymru yn elwa ar gyllid o £60 miliwn i sicrhau bod adeiladau’n fwy effeithlon o ran ynni. Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid o £50 miliwn i ysgolion a £10 miliwn i golegau addysg bellach.

Welsh Government

Ymestyn prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau Ebrill a Mai

Heddiw (Mawrth 9), cadarnhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, y bydd prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm is dros y Pasg a'r Sulgwyn.

Welsh Government

£2.1m i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mewn addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid newydd dros dair blynedd i wella profiadau myfyrwyr addysg bellach ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

WelshMinisterAtGaelscoil001-2

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Yn ystod ei ymweliad â Dulyn, bu Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda disgyblion mewn ysgol Wyddeleg, Gaelscoil Thaobh na Coille.

Welsh Government

Rhaglen yn cynnig llwybr newydd i addysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd y Cynllun Pontio, sef rhaglen sy’n hyfforddi athrawon cynradd i fod yn athrawon uwchradd, yn parhau am y flwyddyn academaidd nesaf.

digital equipment-2

Hwb o £8m i ddysgu digidol ym maes addysg bellach

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £8m i gefnogi dysgu digidol mewn colegau addysg bellach dros y tair blynedd nesaf – gyda chyfanswm o dros £30m wedi’i fuddsoddi mewn digidol ers 2019.

20200207 Dydd Miwsig  Cymru Thallo SimonAyre-2945-2

Dathlu Dydd Miwsig Cymru: £100,000 ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad

Wrth i gigs a digwyddiadau gael eu cynnal ar draws y wlad ar wythfed Dydd Miwsig blynyddol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol fel bod pobl yn mwynhau hyd yn oed mwy o gerddoriaeth.