English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 2 o 15

Dydd Miwsig Cymru 2024-2

Cymunedau'n dod at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg ar Ddydd Miwsig Cymru

Mae cerddoriaeth yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd a mwynhau yn Gymraeg, yn ôl Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles. Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru ar 9 Chwefror, mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi cyfres o gigiau Cymraeg mewn tafarndai cymunedol ledled Cymru.

Safer Internet Day-2

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024: Disgyblion yn dod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth ar-lein

Seiberfwlio, camwybodaeth a rheoleiddio annigonol o apiau - dyna yw rhai o'r materion sy'n peri'r mwyaf o boen meddwl i bobl ifanc o ran diogelwch ar-lein, yn ôl grŵp o bobl ifanc o Gymru.

Welsh Government

Ceisiadau ar agor i athrawon sy’n siarad Cymraeg sydd eisiau dychwelyd i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod nawr yn recriwtio ar gyfer ei ‘Chynllun Pontio' poblogaidd - gyda'r nod o ddenu athrawon Cymraeg eu hiaith i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Jeremy Miles JM

Y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol

Bydd y Gwasanaeth Llesiant Staff estynedig yn lansio’n swyddogol heddiw (dydd Llun 30 Ionawr). Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £600,000 o gyllid ychwanegol i wella cyrhaeddiad a dyfnder y rhaglen.

Minister for Education at Maindee Primary School-4

Sut mae ysgol fro yng Nghasnewydd yn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wedi cyfarfod â staff, disgyblion a rhieni yn Ysgol Gynradd Maendy yng Nghasnewydd, er mwyn gweld sut mae ysgol fro yn helpu i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru a'r NSPCC yn paratoi cynllun i atal aflonyddu rhywiol mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag NSPCC Cymru a phobl ifanc i ddeall sut i atal ymddygiad niweidiol.

Welsh Government

RAAC: pob ysgol yng Nghymru ar agor i bob disgybl

Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn ei hadeiladau addysg wedi talu ar ei ganfed, heb unrhyw achosion pellach o RAAC wedi'u canfod yng Nghymru ac mae pob ysgol bellach ar agor i bob disgybl, meddai'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, heddiw.

Education Minister on visit to Oasis for Citizen's curriculum-2

Cwricwlwm Dinasyddion: Grymuso dysgwyr sy'n oedolion yng Nghymru

Ar ymweliad i Oasis yng Nghaerdydd, cafodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, gyfle i weld sut roedd prosiect sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn helpu athrawon gwirfoddol i addysgu Saesneg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

WG positive 40mm-3

Gweinidog yn ymrwymo i adnewyddu’r ffocws cenedlaethol ar ddarllen, mathemateg a gwyddoniaeth

Mae cynlluniau ar waith i ailgydio yn y cynnydd a wnaed cyn y pandemig mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, meddai’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.

image00002 to use-2

Cynlluniau newydd i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig Covid mewn ysgolion. 

MicrosoftTeams-image-14

Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn ar galendr yr ysgol

Bydd ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Tachwedd ar newid calendr yr ysgol, fel bod gwyliau'n cael eu rhannu'n fwy cyson, gan gynnwys pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref.

Capel Hermon-2

Bywyd newydd i hen gapel Hermon gyda help Llywodraeth Cymru

Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu hen gapel yn Hermon, Sir Benfro, i fod yn ganolfan dreftadaeth, caffi, a fflatiau fforddiadwy, diolch i ymdrechion pobl leol a grant Project Perthyn gan Lywodraeth Cymru.