English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 10 o 15

Welsh Government

Cyhoeddi adroddiad cynnydd ar gryfhau’r broses o addysgu hanes a phrofiadau cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad blynyddol ar addysgu am gymunedau a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

FSM Free School Meal Cinio Ysgol am Ddim

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd plant dosbarth Derbyn yn dechrau  cael prydau ysgol am ddim mor gynnar â mis Medi.

PO 200521 Miles 25-3

“Mae angen newid mawr i greu system addysg wirioneddol deg i bawb.”

Mewn araith bwysig i Sefydliad Bevan yn ddiweddarach heddiw (16 Mehefin), bydd y Gweinidog Addysg yn amlinellu mesurau i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol ac i osod safonau uchel i bawb.

Cwricwlwm - ysgol - addysg

Chwe ffaith am y Cwricwlwm newydd i Gymru

Daeth y Cwricwlwm newydd i Gymru gam yn nes heddiw wrth i ddeddfwriaeth gael ei chreu sydd yn nodi pa ysgolion uwchradd a lleoliadau fydd yn dechrau addysgu eu cwricwlwm newydd o fis Medi ymlaen.

Urdd - Theatr Ieuenctid - Cast cyfan

Theatr Ieuenctid yr Urdd yn dychwelyd i'r llwyfan

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid newydd i ail-lansio theatr ieuenctid yr Urdd, sef Cwmni Theatr Ieuenctid Cymru.

Welsh Government

Nifer yr athrawon dan hyfforddiant cyfrwng Cymraeg newydd yn codi i 27% o'r cyfanswm

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r data diweddaraf am athrawon dan hyfforddiant yng Nghymru.

Welsh Government

Y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles yn ymweld â Choleg Llandrillo i siarad am iechyd meddwl

Yr wythnos hon, ymwelodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, â Choleg Llandrillo i drafod y gwaith pwysig y maen nhw’n ei wneud i gefnogi staff a dysgwyr o ran eu hiechyd meddwl.

School teacher athro athrawes education 1

Lansio cynllun 10 mlynedd i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi cynllun 10 mlynedd i gynyddu nifer y staff ysgol sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Laboratory Stock Image-3

Prifysgolion Cymru yn newid bywydau gyda deallusrwydd artiffisial a gwyddor data

Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn prifysgolion a deallusrwydd artiffisial yn newid bywydau ac yn helpu Cymru i ddod yn arweinydd rhyngwladol yn y maes. Fel rhan o’r Strategaeth Ddigidol i Gymru, mae £500,000 o gyllid yn cael ei rannu rhwng 22 o brosiectau arloesol.

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

Welsh Government

Canllawiau Covid-19 i brifysgolion a cholegau yn newid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi diddymu’n ffurfiol y Fframwaith Rheoli Haint ar gyfer sefydliadau Addysg Uwch a Phellach.

PO 200521 Miles 25-3

Cysoni canllawiau COVID-19 i ysgolion â chanllawiau i fusnesau a sefydliadau eraill

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd mesurau COVID-19 i ysgolion yng Nghymru yn cael eu cysoni â chanllawiau i fusnesau a sefydliadau eraill.