English icon English

Newyddion

Canfuwyd 155 eitem, yn dangos tudalen 9 o 13

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

Welsh Government

Canllawiau Covid-19 i brifysgolion a cholegau yn newid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi diddymu’n ffurfiol y Fframwaith Rheoli Haint ar gyfer sefydliadau Addysg Uwch a Phellach.

PO 200521 Miles 25-3

Cysoni canllawiau COVID-19 i ysgolion â chanllawiau i fusnesau a sefydliadau eraill

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd mesurau COVID-19 i ysgolion yng Nghymru yn cael eu cysoni â chanllawiau i fusnesau a sefydliadau eraill.

schools reading

Ehangu prosiect iaith a llythrennedd plant

Mae prosiect sydd wedi helpu dros 500 o blant i wella eu sgiliau iaith, cyfathrebu a darllen yn gobeithio helpu hyd at 2,000 yn rhagor o blant ledled Cymru, diolch i grant o £290,000 gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Lleoliadau i Athrawon Newydd Gymhwyso i barhau tan yr haf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn estyn ei rhaglen lleoliadau ysgol i athrawon newydd gymhwyso tan ddiwedd y flwyddyn ysgol.

JM at Llandogo Early Years-2

Lleoliadau’r blynyddoedd cynnar yn barod i helpu i roi'r Cwricwlwm i Gymru ar waith

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi canmol gwaith lleoliadau’r blynyddoedd cynnar wrth iddynt baratoi i helpu i roi'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar waith.

FSM Free School Meal Cinio Ysgol am Ddim

£25m i gychwyn prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod £25m yn cael ei fuddsoddi yng ngheginau a neuaddau bwyta ysgolion fel rhan o gynlluniau i gyflwyno prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd Cymru.

Welsh Government

Treblu cyllid ar gyfer llesiant staff fel rhan o ‘ddull ysgol gyfan’ o ymdrin ag iechyd meddwl

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles wedi cyhoeddi y caiff y cyllid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant i staff ysgolion ei dreblu yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Welsh Government

£4.5m arall i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn elwa ar £4.5 miliwn arall o fuddsoddiad.

School sports-2

Buddsoddi £25m mewn ysgolion bro i fynd i’r afael ag effaith tlodi

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi bron i £25m o fuddsoddiad yn y flwyddyn ariannol nesaf i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad pobl ifanc.

Welsh Government

Y Gweinidog yn nodi cynlluniau i gefnogi’r sector addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi nodi ei weledigaeth ar gyfer addysg bellach yng Nghymru, a fydd yn rhoi’r lle canolog i gefnogi staff a dysgwyr.

schools reading

Cwmni Adnoddau Addysg Dwyieithog yn cael ei greu gan Gymru, i Gymru

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cynlluniau i sefydlu cwmni adnoddau addysg dwyieithog. Bydd y fenter newydd yn sicrhau bod amrywiaeth o adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru newydd.