English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 15 o 15

Welsh Government

Cyrsiau coleg newydd ar gyfer swyddi yn yr economi werdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £2 filiwn i golegau addysg bellach i ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddi yn yr economi werdd.

PO 200521 Miles 25-2

Rhagor o gymorth i fwrw ymlaen â diwygio'r cwricwlwm

Cadarnhaodd Jeremy Miles heddiw y bydd yn rhoi cymorth ychwanegol i ysgolion er mwyn ei gwneud yn bosibl i fomentwm y gwaith o gyflwyno ein Cwricwlwm newydd i Gymru barhau ac iddo gael ei roi ar waith yn raddol o fis Medi 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a lleoliadau meithrin nas cynhelir.

Welsh Government

Cynlluniau i gyflwyno grwpiau cyswllt mewn prifysgolion a cholegau

Heddiw, mae Jeremy Miles wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno grwpiau cyswllt ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi camau gweithredu newydd i ‘greu lle’ i ysgolion

Heddiw, nododd Jeremy Miles gyfres o fesurau y byddwn yn eu rhoi ar waith i greu mwy o gapasiti ac i leddfu pwysau posibl yn system addysg Cymru, gan ddarparu rhagor o eglurder am sut flwyddyn fydd y flwyddyn academaidd nesaf.

Welsh Government

Hwb ariannol sylweddol i gefnogi cymorth wedi’i bersonoli i ddysgwyr

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £33m i gefnogi dysgwyr mewn colegau a dysgwyr yn y chweched dosbarth ledled Cymru, fel rhan o'r £150m mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i’r ymateb addysg i COVID-19.

Welsh Government

Dros £150m o gyllid ychwanegol wedi’i roi ar gyfer dysgu a’r blynyddoedd cynnar yn ystod Covid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £19m yn ychwanegol i gefnogi lleoliadau blynyddoedd cynnar ac addysg, ac erbyn hyn mae dros £150m wedi’i wario ar addysg i bobl ifanc o dan 18 oed ers dechrau’r pandemig.

Welsh Government

Gofyn am farn ar ganllawiau’r Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.