English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 13 o 15

PO 200521 Miles 25-2

£6.82m i gefnogi cerddoriaeth a’r celfyddydau yn y cwricwlwm newydd

Bydd dysgwyr yng Nghymru yn cael cyfleoedd gwell i chwarae a dysgu gydag offerynnau cerdd, fel rhan o £6.82m mewn gyllid a gyhoeddwyd gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i ddarparu adnoddau cerddoriaeth ychwanegol i ysgolion.

Money-5

Pecyn £45m i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i dyfu

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, becyn £45m o gyllid a fydd yn helpu busnesau bach ledled Cymru i dyfu a chefnogi miloedd o bobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol.

Welsh Government

Ehangu cymorth trochi yn y Gymraeg i ddysgwyr ledled Cymru

Mae darpariaeth trochi hwyr yn y Gymraeg yn mynd i gael ei hehangu ledled Cymru, o Gonwy i Gaerffili, diolch i gyllid Llywodraeth Cymru. 

Welsh Government

Hwb i ddiogelwch plant ar-lein wrth i Lywodraeth Cymru ymuno â’r IWF - y llywodraeth gyntaf i wneud hynny

Bydd adnoddau Cymraeg yn helpu plant i adnabod yr arwyddion o fagu perthynas amhriodol a cham-drin ar-lein.

Welsh Government

Llyfr i bob plentyn yng Nghymru i helpu i “ysgogi cariad at ddarllen”

Bydd cyllid newydd yn darparu miloedd yn rhagor o lyfrau i blant ysgol ledled Cymru, i helpu i wella sgiliau darllen a siarad allweddol plant ifanc.

seren a sbarc-2-2

Seren a Sbarc ar daith drwy Hanes Cymru

Mae Seren a Sbarc, cymeriadau’r Siarter Iaith, yn ôl mewn llyfr newydd sy’n adrodd hanes eu taith drwy amser a hanes Cymru.

Welsh Government

Pob ysgol a choleg newydd yng Nghymru i fod yn garbon sero-net

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd gofyn i bob adeilad ysgol a choleg newydd, pob gwaith adnewyddu mawr a phrosiectau estyn fodloni targedau Carbon Sero-Net o Ionawr 1 2022.

Welsh Government

“Stiward cenedlaethol” i Gymru i gyllido, rheoleiddio a chefnogi addysg ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei gweledigaeth i ddiwygio addysg ôl-16 mewn ffordd radical, gan ddeddfu ar naw diben strategol cenedlaethol ar gyfer y system addysg ôl-orfodol am y tro cyntaf erioed.

Welsh Government

Cynllun newydd i recriwtio mwy o athrawon Duon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i gyflwyno cymhellion ariannol i helpu i recriwtio mwy o athrawon ethnig lleiafrifol.

Welsh Government

Buddsoddiad i wella dulliau awyru mewn ysgolion ac amgylcheddau dysgu

Mae Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd £3.31 miliwn ar gael i wella dulliau awyru mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion yng Nghymru. 

Welsh Government

Dysgu hanes pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol wedi’i gynnwys yng Nghwricwlwm newydd Cymru

Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes a phrofiadau pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm ysgolion.

Welsh Government

Cymorth i helpu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn dilyn y pandemig

Bydd £2.4m o gyllid adfer yn sgil Covid yn cael ei roi ar gyfer gwaith i gefnogi sgiliau Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg, er mwyn helpu i gadw Cymru ar ei llwybr i ddyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn 2050.