English icon English

Newyddion

Canfuwyd 24 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government

Cyhoeddi bwrdd cynghori ar gynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi aelodau panel cynghori i fonitro a chraffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth o ofal Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Welsh Government

Rhagor o grantiau’n agor ar gyfer prosiectau cymunedol Cymraeg

Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd gael ei chynnal ym Moduan, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn annog prosiectau cymunedol newydd i wneud cais am gyllid.

Welsh Government

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn croesawu canfyddiadau cychwynnol y Comisiwn Cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu canfyddiadau cychwynnol grŵp o arbenigwyr ar ddiogelu dyfodol cymunedau Cymraeg.

Welsh Government

Cyllid o chwarter miliwn i gefnogi prosiectau cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyfres o grantiau bach i brosiectau cydweithredol cymunedol er mwyn gwarchod y Gymraeg a’i helpu i ffynnu.

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus erbyn 2050

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n amlinellu cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg newydd. Bydd y Bil yn cymryd camau i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol.

WelshMinisterAtGaelscoil001-2

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Yn ystod ei ymweliad â Dulyn, bu Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda disgyblion mewn ysgol Wyddeleg, Gaelscoil Thaobh na Coille.

Welsh Government

Rhaglen yn cynnig llwybr newydd i addysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd y Cynllun Pontio, sef rhaglen sy’n hyfforddi athrawon cynradd i fod yn athrawon uwchradd, yn parhau am y flwyddyn academaidd nesaf.

20200207 Dydd Miwsig  Cymru Thallo SimonAyre-2945-2

Dathlu Dydd Miwsig Cymru: £100,000 ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad

Wrth i gigs a digwyddiadau gael eu cynnal ar draws y wlad ar wythfed Dydd Miwsig blynyddol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol fel bod pobl yn mwynhau hyd yn oed mwy o gerddoriaeth.

Welsh Government

Mwy o gyllid i sefydliadau sy’n helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Mae mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Welsh Government

Croeso i Aberwla: y pentref rhithwir sy’n helpu disgyblion i ddysgu Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £6.6 miliwn dros 3 blynedd i gefnogi darpariaeth trochi hwyr cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Mae’r prosiect, sydd â’r nod o gyflwyno’r gêm realiti rhithwir addysgol i ddisgyblion sy’n dysgu Cymraeg ledled Cymru, yn rhan o’r buddsoddiad hwn.

Olchfa Comprehensive-2

Mwy o gymorth ar gael mewn ysgolion ar gyfer dysgu Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim yn cael eu cynnig am y tro cyntaf i'r gweithlu addysg cyfan, yn cynnwys staff nad ydynt yn addysgu. Ochr yn ochr â hyn, mae fframwaith newydd ar gyfer y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wedi'i gyhoeddi, sy’n tanlinellu bod yr iaith yn rhan annatod o’r Cwricwlwm  i Gymru newydd.

Welsh Government

Dros £7m i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd dros £7m yn cael ei fuddsoddi mewn 11 o brosiectau addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru.