English icon English

Newyddion

Canfuwyd 26 eitem, yn dangos tudalen 2 o 3

Olchfa Comprehensive-2

Mwy o gymorth ar gael mewn ysgolion ar gyfer dysgu Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim yn cael eu cynnig am y tro cyntaf i'r gweithlu addysg cyfan, yn cynnwys staff nad ydynt yn addysgu. Ochr yn ochr â hyn, mae fframwaith newydd ar gyfer y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wedi'i gyhoeddi, sy’n tanlinellu bod yr iaith yn rhan annatod o’r Cwricwlwm  i Gymru newydd.

Welsh Government

Dros £7m i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd dros £7m yn cael ei fuddsoddi mewn 11 o brosiectau addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru.

 © Crown copyright (2022) Cymru Wales-2

Dweud eich dweud am sut i gryfhau cymunedau Cymraeg

Mae grŵp o arbenigwyr eisiau clywed eich barn ar sut i warchod dyfodol ein cymunedau Cymraeg.

Welsh Government

Gwersi Cymraeg am ddim bellach ar gael i bobl 18 – 25 mlwydd oed ac i staff addysgu

Gall pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Cymraeg-21

Camau newydd i ddiogelu cymunedau Cymraeg

Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn rhoi rhagflas o’r camau gweithredu sy’n rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddiogelu cymunedau lle mae'r Gymraeg yn brif iaith a lle mae nifer uwch o ail gartrefi.

Welsh Government

Croeso cynnes i Eisteddfod yr Urdd wrth iddi ddathlu ei chanmlwyddiant

Bydd croeso cynnes i Eisteddfod yr Urdd, a fydd yn cael ei chynnal yn y Gogledd, wrth i'r mudiad ddathlu ei chanmlwyddiant, dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw.

Welsh Government

Buddsoddiad mawr a fydd yn annog beicio ac yn helpu Cymru i fod yn sero-net

Annog pobl i gefnu ar eu ceir a dechrau beicio yw nod buddsoddiad gwerth £50 miliwn a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters (dydd Gwener 13 Mai).

Plant ysgol - school children

Prosiectau mawr newydd yn cael eu cyhoeddi i helpu twf yr iaith Gymraeg

  • 11 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg
  • £1.2m i roi cymorth i’r Urdd ar ôl y pandemig.
Bathodyn Cymraeg

Gwersi Cymraeg am ddim i bawb rhwng 16 – 25 oed ac i’r holl staff addysgu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim ar gael i unrhyw un rhwng 16 a 25 oed ac i bob ymarferydd addysg. 

Mudiad Meithrin - logo

Dros £190,000 i Mudiad Meithrin i helpu i feithrin siaradwyr Cymraeg newydd

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £191,000 ychwanegol i gefnogi Mudiad Meithrin, gan gynnwys cyllid i helpu i ailddechrau grwpiau Cylch Ti a Fi i rieni a phlant bach.

Bathodyn Cymraeg

£1 filiwn ar gyfer prosiectau newydd i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi mwy na £1 filiwn ar gyfer prosiectau er mwyn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn ehangach.

Hanes Yn y Tir

Llyfr i bob ysgol i helpu athrawon a disgyblion i ddarganfod natur amrywiol a chymhleth hanes Cymru

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael copi o'r llyfr Hanes yn y Tir er mwyn rhoi goleuni pellach ar hanes Cymru i ddisgyblion.