English icon English

Newyddion

Canfuwyd 153 eitem, yn dangos tudalen 1 o 13

image00003-2

Ysgol Uwchradd Whitmore yn cadw'n ddiogel ar-lein yr haf hwn

Ar ymweliad ag Ysgol Uwchradd Whitmore yn y Barri mewn gwers ar ddiogelwch ar-lein, cafodd Lynne Neagle, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, gyfle i glywed gan ddisgyblion am eu pryderon am ddiogelwch ar-lein a'r cymorth sydd ar gael i helpu.

IMG 8589

Myfyrwyr ysgol Cymru yn cael profiad fel meddygon a deintyddion.

Cafodd hanner cant a phump o ddarpar feddygon flas ar yrfa mewn meddygaeth a bywyd fel myfyriwr meddygol mewn cyrsiau preswyl meddygol yr wythnos hon.

Summer Reading Challenge-2

Annog plant i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni

Ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio ledled Cymru, cyfle rhad ac am ddim i annog plant i ddarllen a mwynhau dros wyliau’r haf.

teacher-4784917 1280

Cymorth pellach i athrawon i hybu'r broses o gyflwyno'r cwricwlwm newydd.

Bydd cyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru yn cael hwb gan gefnogaeth bellach i athrawon ac ysgolion er mwyn sicrhau darpariaeth gyson ledled Cymru. 

valleys kids pic 4

Ymweliad â’r Cymoedd yn tynnu sylw at bwysigrwydd Wythnos Gwaith Ieuenctid

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2024, ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Lynne Neagle a’r Prif Weinidog Vaughan Gething â phrosiect yn Nhonypandy, Plant y Cymoedd.

HID Betws -2

Pobl ifanc Cymru yn arwain y ffordd gan hyrwyddo 30 mlynedd o Eco-Ysgolion

Mae cannoedd o filoedd o ddisgyblion yng Nghymru yn gweithredu ar newid hinsawdd wrth i raglen addysg Eco-Ysgolion ddathlu 30 mlynedd.

Lynne Neagle (P)

Ymateb cymysg i'r ymgynghoriad ar y flwyddyn ysgol

  • Ni fydd cynlluniau i newid y flwyddyn ysgol yn digwydd yn ystod tymor y Senedd hon er mwyn caniatáu i ysgolion gyflawni diwygiadau eraill a gwella cyrhaeddiad.
  • Bydd y penderfyniad ynghylch yr amserlen yn cael ei ohirio tan dymor nesaf y Senedd.
  • Cadarnhad na fydd newidiadau i'r flwyddyn ysgol yn digwydd yn 2025/2026.
Welsh Government

Cymorth addysg i gefnogi plant a phobl ifanc sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr yw mis Mehefin ac mae'n gyfle i ddathlu a dysgu mwy am ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru.

18-4-24-WG-EDU-107A0150 (1)-2

Rhaglen i hybu cyrhaeddiad mewn ysgolion yn parhau am ail gyfnod

Bydd cynllun peilot y Pencampwyr Cyrhaeddiad, sydd wedi ei greu i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol dysgwyr, yn cael ei estyn i ail gyfnod er mwyn codi safonau mewn ysgolion ymhellach.

image for Maths story-2

Cynlluniau newydd i godi safonau mewn mathemateg

Mae gwaith i wella safonau mathemateg yn ysgolion Cymru yn mynd rhagddo, sy'n cynnwys rhoi cynlluniau newydd ar waith i helpu i hybu hyder, datblygu sgiliau ac annog mwy o ddysgwyr i ddewis astudio mathemateg.

Welsh Government

20 miliwn o brydau ysgol am ddim ychwanegol yn cael eu gweini yng Nghymru drwy fenter "drawsnewidiol"

Heddiw mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod dros 20 miliwn o brydau ychwanegol wedi'u gweini ers dechrau rhoi prydau ysgol am ddim i bob disgybl cynradd yng Nghymru ym mis Medi 2022.

4 WALES

Datgelu enwau unigolion talentog o Gymru ar gyfer y 'Gemau Olympaidd Sgiliau' mawreddog

Mae chwech o brentisiaid a myfyrwyr ifanc talentog o Gymru wedi cael eu dewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills 2024 yn Lyon.