English icon English

Newyddion

Canfuwyd 103 eitem, yn dangos tudalen 5 o 9

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd

Wrth baratoi am y tymor ysgol newydd, bydd nifer o deuluoedd yn poeni am y cynnydd yng nghostau byw. Mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd o bosibl yn cael trafferth fforddio costau ysgol, fel gwisg ysgol a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim i helpu'ch plentyn i ddysgu.

Dyma wyth cynllun neu gymhorthdal addysg y gallech fod yn gymwys i'w cael.

school meals-4

£4.85m ar gyfer Bwyd a Hwyl yr haf hwn

Bydd gwledd o sesiynau yn darparu prydau bwyd iach a gweithgareddau addysgol i blant a phobl ifanc ar gael eto'r haf hwn drwy'r rhaglen Bwyd a Hwyl.

Seren Logo-Blue (002)-2

Disgyblion yn disgleirio mewn cynllun peilot ysgol haf

Mae disgyblion Blwyddyn 11 o bob rhan o Gymru wedi bod yn cymryd rhan mewn ysgol haf breswyl a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o raglen Sylfaen Seren.

Pel droed addysg FAW

Pêl-droedwyr Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i herio aflonyddu rhywiol ar-lein

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llywodraeth Cymru wedi lansio fideo newydd heddiw, sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru, i geisio helpu i fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol ar-lein.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cynlluniau i greu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd

Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn amlinellu sut y mae awdurdodau lleol yn anelu at gynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd.

Esgol3-2

Rhaglen e-sgol i'w hehangu i Gymru gyfan

Bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu e-sgol, y rhaglen sy'n galluogi myfyrwyr TGAU a Safon Uwch i ymuno â dosbarthiadau mewn ysgolion eraill drwy gyswllt fideo, i bob rhan o Gymru o fis Medi 2023.

FE Funding-2

Y Llywodraeth hon wedi pasio’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth sylfaenol

Bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg ôl-16 yn gyfraith a chreu ceidwad cenedlaethol newydd ar gyfer addysg ôl-16 i ehangu dysgu gydol oes, canolbwyntio ar les dysgwyr, a chefnogi ein colegau a'n prifysgolion.

PO 200521 Miles 25-3

Fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion i ganolbwyntio ar gynnydd dysgwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion, gan sicrhau bod cynnydd a lles dysgwyr yn cael lle canolog ym mhob ymdrech i gyrraedd safonau uchel a gwireddu uchelgais.

Sharron Lusher Chair of Vocational Qualifications Review-2

Enwi Sharron Lusher yn Gadeirydd y Bwrdd Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol

Mae bwrdd newydd yn cael ei sefydlu i adolygu'r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi adroddiad cynnydd ar gryfhau’r broses o addysgu hanes a phrofiadau cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad blynyddol ar addysgu am gymunedau a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

FSM Free School Meal Cinio Ysgol am Ddim

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd plant dosbarth Derbyn yn dechrau  cael prydau ysgol am ddim mor gynnar â mis Medi.