English icon English

Newyddion

Canfuwyd 123 eitem, yn dangos tudalen 4 o 11

Welsh Government

£2.1m i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mewn addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid newydd dros dair blynedd i wella profiadau myfyrwyr addysg bellach ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Welsh Government

Rhaglen yn cynnig llwybr newydd i addysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd y Cynllun Pontio, sef rhaglen sy’n hyfforddi athrawon cynradd i fod yn athrawon uwchradd, yn parhau am y flwyddyn academaidd nesaf.

digital equipment-2

Hwb o £8m i ddysgu digidol ym maes addysg bellach

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £8m i gefnogi dysgu digidol mewn colegau addysg bellach dros y tair blynedd nesaf – gyda chyfanswm o dros £30m wedi’i fuddsoddi mewn digidol ers 2019.

Jeremy Miles JM

Ymestyn y Gwasanaeth Llesiant Ysgolion fel rhan o becyn cyllid £600,000

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi bod dros £600,000 wedi’i ddyfarnu i wasanaeth sy'n darparu cymorth iechyd meddwl a llesiant i athrawon a staff ym maes addysg.

Welsh Government

Myfyrwyr Cymru i Gael Mwy o Help Gyda Chostau Byw

Bydd Llywodraeth Cymru'n cynyddu cymorth cynhaliaeth myfyrwyr o 9.4% ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24, yn amodol ar wneud rheoliadau.

Jeremy Miles-7

£2.3m ar gyfer Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Mae’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles mewn prifysgolion.

Welsh Government

Creu cronfa £5m i gefnogi arloesi mewn addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi bod Cronfa Arloesi newydd o £5m i gael ei sefydlu i gefnogi colegau addysg bellach i edrych ar ffyrdd newydd o gefnogi dysgwyr.

Welsh Government

Prosiectau peilot i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad academaidd

Lansiwyd rhaglen beilot i gefnogi ysgolion i fynd i'r afael â'r effaith y mae tlodi’n ei chael ar gyrhaeddiad dysgwyr.

Jeremy Miles JM

1.5 miliwn o brydau ychwanegol yn cael eu gweini drwy’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd

Mae 1.5 miliwn o brydau ysgol am ddim ychwanegol wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru ers i’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd ddechrau ym mis Medi.

Welsh Government

Penodiadau i’r Comisiwn Addysg Drydyddol Ac Ymchwil

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi penodi'r Athro y Fonesig Julie Lydon yn Gadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, a'r Athro David Sweeney yn Gadeirydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi ac yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd y Comisiwn.

Welsh Government

Rhaglen beilot newydd yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar fyd gwaith

Mae prosiect peilot newydd sy'n helpu paratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfa a deall eu hawliau gwaith wedi dechrau fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru.