English icon English

Newyddion

Canfuwyd 136 eitem, yn dangos tudalen 2 o 12

P1011416

15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi’u gweini fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio

Mae 15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

image00002 to use-2

Cynlluniau newydd i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig Covid mewn ysgolion. 

MicrosoftTeams-image-14

Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn ar galendr yr ysgol

Bydd ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Tachwedd ar newid calendr yr ysgol, fel bod gwyliau'n cael eu rhannu'n fwy cyson, gan gynnwys pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref.

Welsh Government

Ymyrraeth gynnar yn allweddol i fynd i'r afael â phresenoldeb

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi canllawiau newydd i helpu ysgolion i weithio gyda theuluoedd ac asiantaethau perthnasol i sicrhau bod dysgwyr yn mynychu'r ysgol.

Welsh Government

Y Grant Hanfodion Ysgol yn helpu dros 100,000 o blant yng Nghymru

Gall teuluoedd ar incwm isel gael hyd at £200 i helpu gyda hanfodion fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, deunydd ysgrifennu, dillad chwaraeon ac offer.

rugby-2

Sut mae ysgolion bro yn helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Wrth i Gymru wynebu'r Ariannin y penwythnos hwn yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Rygbi'r Byd, bydd Ysgol Llangynwyd ym Maesteg nid yn unig yn dathlu llwyddiant chwaraeon Cymru, gyda'r cyn-ddisgybl Dewi Lake yn arwain y garfan, ond byddant hefyd yn elwa ar £155,000 ar gyfer adnewyddu eu cyfleusterau chwaraeon.

Oak-Field-Spain 2-2

Profiadau dysgu rhyngwladol sy'n newid bywydau dros 11,000 o bobl – diolch i raglen Taith

Ers ei lansio yn 2022, mae Taith – rhaglen gyfnewid ryngwladol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu – wedi darparu cyllid i ganiatáu i dros 11,000 o bobl gael y cyfle i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ar draws y byd.

ALN pic-2

£20m i wella mannau dysgu i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Yn ystod ymweliad ag Ysgol y Bedol yn Sir Gaerfyrddin, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y byddai £20m o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion i drawsnewid profiadau plant anabl a'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol.

Welsh Government

Cyngor newydd i ysgolion ynghylch defnyddio e-sigaréts

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion uwchradd ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio e-sigaréts.

Welsh Government

Adroddiad annibynnol wedi’i gyhoeddi ar ddyfodol cymwysterau galwedigaethol

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi croesawu adroddiad annibynnol sydd wedi’i gyhoeddi yn dilyn adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) mewn sefydliadau addysg yng Nghymru

Wedi i wybodaeth newydd ddod i law dros y penwythnos, mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn asesu’r sefyllfa o ran RAAC mewn adeiladau addysg.

school children-5

7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol

Wrth i deuluoedd baratoi ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd, bydd llawer yn poeni am yr argyfwng costau byw.

Ond mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd efallai’n ei chael hi'n anodd fforddio costau ysgol fel gwisg ysgol, prydau bwyd a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim hefyd, i helpu'ch plentyn gyda'i ddysgu.