English icon English

Newyddion

Canfuwyd 140 eitem, yn dangos tudalen 3 o 12

Welsh Government

Cyngor newydd i ysgolion ynghylch defnyddio e-sigaréts

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion uwchradd ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio e-sigaréts.

Welsh Government

Adroddiad annibynnol wedi’i gyhoeddi ar ddyfodol cymwysterau galwedigaethol

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi croesawu adroddiad annibynnol sydd wedi’i gyhoeddi yn dilyn adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) mewn sefydliadau addysg yng Nghymru

Wedi i wybodaeth newydd ddod i law dros y penwythnos, mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn asesu’r sefyllfa o ran RAAC mewn adeiladau addysg.

school children-5

7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol

Wrth i deuluoedd baratoi ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd, bydd llawer yn poeni am yr argyfwng costau byw.

Ond mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd efallai’n ei chael hi'n anodd fforddio costau ysgol fel gwisg ysgol, prydau bwyd a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim hefyd, i helpu'ch plentyn gyda'i ddysgu.

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod Canlyniadau TGAU 2023: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

FE students-2

Cynyddu cymorth costau byw i bobl ifanc mewn addysg neu hyfforddiant

Wrth i Weinidog y Gymraeg ac Addysg gyhoeddi cynnydd yn y cymorth caledi ariannol ar gyfer dysgwyr AB cymwys, beth am i chi ddod i ddeall mwy am yr hyn y mae gennych hawl iddo os ydych yn dechrau Safon Uwch, prentisiaeth neu gyflogaeth.

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod canlyniadau: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr ar ôl cyfnod heriol

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru wrth iddynt gael canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol fore heddiw.

Floventis exhibition-2

Busnesau Lleol ac ysgolion yn cydweithio i greu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi croesawu gwaith ymchwil newydd sy’n edrych ar sut y gall busnesau weithio gydag ysgolion a cholegau er budd pobl ifanc i’r dyfodol.

Welsh Government

Grant Hanfodion Ysgol yn agor i gefnogi teuluoedd yn y flwyddyn ysgol nesaf

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod y Grant Hanfodion Ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf bellach ar agor.

Welsh Government

Wythnos Gwaith Ieuenctid: Dros £1 miliwn i helpu sefydliadau i gefnogi pobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid.

Young Person’s Guarantee officially launched-2

Llywodraeth Cymru’n helpu dros 16,000 o weithwyr i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19

Cafodd dros 16,000 o weithwyr eu helpu i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru, yn ôl ymchwil newydd.

Louie with the owner of Brooklyn Motors Newport crop-2

Cynllun profiad gwaith newydd i gefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn

Heddiw, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg y bydd pobl ifanc sydd mewn perygl o adael addysg yn cael profiad gwaith ystyrlon fel rhan o ymdrechion i sicrhau eu bod yn ailgysylltu â'u haddysg.