English icon English

Newyddion

Canfuwyd 123 eitem, yn dangos tudalen 7 o 11

Pel droed addysg FAW

Pêl-droedwyr Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i herio aflonyddu rhywiol ar-lein

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llywodraeth Cymru wedi lansio fideo newydd heddiw, sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru, i geisio helpu i fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol ar-lein.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cynlluniau i greu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd

Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn amlinellu sut y mae awdurdodau lleol yn anelu at gynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd.

Esgol3-2

Rhaglen e-sgol i'w hehangu i Gymru gyfan

Bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu e-sgol, y rhaglen sy'n galluogi myfyrwyr TGAU a Safon Uwch i ymuno â dosbarthiadau mewn ysgolion eraill drwy gyswllt fideo, i bob rhan o Gymru o fis Medi 2023.

FE Funding-2

Y Llywodraeth hon wedi pasio’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth sylfaenol

Bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg ôl-16 yn gyfraith a chreu ceidwad cenedlaethol newydd ar gyfer addysg ôl-16 i ehangu dysgu gydol oes, canolbwyntio ar les dysgwyr, a chefnogi ein colegau a'n prifysgolion.

PO 200521 Miles 25-3

Fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion i ganolbwyntio ar gynnydd dysgwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion, gan sicrhau bod cynnydd a lles dysgwyr yn cael lle canolog ym mhob ymdrech i gyrraedd safonau uchel a gwireddu uchelgais.

Sharron Lusher Chair of Vocational Qualifications Review-2

Enwi Sharron Lusher yn Gadeirydd y Bwrdd Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol

Mae bwrdd newydd yn cael ei sefydlu i adolygu'r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi adroddiad cynnydd ar gryfhau’r broses o addysgu hanes a phrofiadau cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad blynyddol ar addysgu am gymunedau a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

FSM Free School Meal Cinio Ysgol am Ddim

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd plant dosbarth Derbyn yn dechrau  cael prydau ysgol am ddim mor gynnar â mis Medi.

PO 200521 Miles 25-3

“Mae angen newid mawr i greu system addysg wirioneddol deg i bawb.”

Mewn araith bwysig i Sefydliad Bevan yn ddiweddarach heddiw (16 Mehefin), bydd y Gweinidog Addysg yn amlinellu mesurau i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol ac i osod safonau uchel i bawb.

Cwricwlwm - ysgol - addysg

Chwe ffaith am y Cwricwlwm newydd i Gymru

Daeth y Cwricwlwm newydd i Gymru gam yn nes heddiw wrth i ddeddfwriaeth gael ei chreu sydd yn nodi pa ysgolion uwchradd a lleoliadau fydd yn dechrau addysgu eu cwricwlwm newydd o fis Medi ymlaen.

Urdd - Theatr Ieuenctid - Cast cyfan

Theatr Ieuenctid yr Urdd yn dychwelyd i'r llwyfan

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid newydd i ail-lansio theatr ieuenctid yr Urdd, sef Cwmni Theatr Ieuenctid Cymru.

Welsh Government

Nifer yr athrawon dan hyfforddiant cyfrwng Cymraeg newydd yn codi i 27% o'r cyfanswm

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r data diweddaraf am athrawon dan hyfforddiant yng Nghymru.