English icon English

Newyddion

Canfuwyd 144 eitem, yn dangos tudalen 7 o 12

Room to Grow 2-2

Ysgolion yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymunedau

Wrth i'r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar deuluoedd, mae ysgolion ledled Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn cefnogi eu cymunedau lleol.

Mae canllawiau newydd wedi'u lansio heddiw (dydd Gwener 18 Tachwedd) i helpu ysgolion i ddatblygu i fod yn Ysgolion Bro.

Welsh Government

Dros £7m i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd dros £7m yn cael ei fuddsoddi mewn 11 o brosiectau addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru.

FE Funding-2

Cymorth Costau Byw i Fyfyrwyr Addysg Bellach

Wrth i ddysgwyr addysg bellach ddychwelyd ar gyfer tymor arall, mae cymorth i gefnogi eu hastudiaethau ar gael i fyfyrwyr addysg bellach yng Nghymru wrth i’r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar bobl.

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 99. Photo credit - Mike Hall-2

Platfform digidol am ddim yn taro tant gydag athrawon a disgyblion

Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael mynediad am ddim i blatfform cerddoriaeth ddigidol ddwyieithog newydd i'w helpu i ddysgu eu nodau cerddorol cyntaf.

Jeremy Miles JM

Cynigion i ystyried newidiadau i bolisïau gwisg ysgol

  • Ymgynghoriad newydd ar wisgoedd ysgol wedi’i lansio
  • Cost eitemau ysgol i’w hystyried wrth i gostau byw effeithio ar deuluoedd

    Mae gofyn i rieni, gwarcheidwaid a dysgwyr ystyried a yw’n angenrheidiol cael logo’r ysgol ar y wisg ysgol, fel rhan o ymgynghoriad newydd sydd wedi’i lansio heddiw gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles.

Welsh Government

Hwb sgiliau o £3 miliwn i’r sector digidol a’r sector gwyrdd

Mae Gweinidogion wedi cadarnhau heddiw bod rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu pobl 19 oed a hŷn i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth wedi cael hwb o £3 miliwn i ganolbwyntio ar sgiliau digidol a sgiliau sero net.

Welsh Government

Lansio hyfforddiant gwrth-hiliaeth i gefnogi’r Cwricwlwm newydd

Mae deunyddiau dysgu proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL) newydd, o safon uchel, nawr ar gael am ddim i bob gweithiwr addysg proffesiynol ledled Cymru, wrth i hanes a phrofiadau Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ddod yn rhan orfodol o'r Cwricwlwm i Gymru.

FM Learner Dialogue session-2

O’r Senedd i’r ystafell ddosbarth: Prif Weinidog Cymru yn cymryd cwestiynau gan ddisgyblion ysgol

Roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn wynebu math gwahanol o groesholi yr wythnos hon pan gymerodd gwestiynau gan ddisgyblion ysgol mewn sesiwn holi ac ateb ar-lein.

Whitmore Barry - ALN PN-3

£20m i wella cyfleusterau anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi £20 miliwn o gyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella neu greu mannau a chyfleusterau cynhwysol i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Her Ysgolion Cynaliadwy - Sustainable Schools Challenge Fund

Gwahodd cymunedau Cymru i adeiladu ysgolion newydd arloesol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod awdurdodau lleol Cymru wedi cael eu gwahodd i wneud cais i adeiladu un o ddwy ysgol newydd wrth iddi lansio Her Ysgolion Cynaliadwy.

Welsh Government

Gwersi Cymraeg am ddim bellach ar gael i bobl 18 – 25 mlwydd oed ac i staff addysgu

Gall pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Welsh Government

“Dechrau cyfnod newydd cyffrous i addysg yng Nghymru” wrth i ysgolion groesawu’r cwricwlwm newydd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi sôn am “ddechrau cyfnod newydd cyffrous” i addysg yng Nghymru, wrth iddo ymweld ag ysgol heddiw i weld plant yn dysgu gyda’r Cwricwlwm newydd i Gymru.