English icon English

Newyddion

Canfuwyd 124 eitem, yn dangos tudalen 10 o 11

Welsh Government

£24m i sicrhau nad oes yr un dysgwr yn cael ei adael ar ôl

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod dros £24m o gyllid ychwanegol ar gael i gefnogi dysgwyr sydd wedi teimlo’r effaith fwyaf yn sgil pandemig Covid-19.

PO 200521 Miles 25-2

Treialu newidiadau i'r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi y bydd 14 o ysgolion yng Nghymru yn treialu darparu oriau ychwanegol y flwyddyn academaidd hon, gyda hyd at £2m ar gael i gefnogi'r cynllun. 

PO 200521 Miles 25-2

£2m i dreialu diwygio'r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn cymryd rhan mewn cynllun i dreialu sesiynau ychwanegol i’w cynnal yn ystod y diwrnod ysgol yn ddiweddarach eleni. A bydd hyd at £2m o gyllid ar gael i gefnogi'r cynllun hwnnw.

PO 200521 Miles 25-2

£6.82m i gefnogi cerddoriaeth a’r celfyddydau yn y cwricwlwm newydd

Bydd dysgwyr yng Nghymru yn cael cyfleoedd gwell i chwarae a dysgu gydag offerynnau cerdd, fel rhan o £6.82m mewn gyllid a gyhoeddwyd gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i ddarparu adnoddau cerddoriaeth ychwanegol i ysgolion.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cwrdd â mecanyddion ceir trydan y dyfodol

Cafodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y cyfle i gwrdd â rhai o fecanyddion ceir trydan y dyfodol wrth ymweld â Choleg Cambria yn Wrecsam.

Money-5

Pecyn £45m i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i dyfu

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, becyn £45m o gyllid a fydd yn helpu busnesau bach ledled Cymru i dyfu a chefnogi miloedd o bobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol.

Welsh Government

Ehangu cymorth trochi yn y Gymraeg i ddysgwyr ledled Cymru

Mae darpariaeth trochi hwyr yn y Gymraeg yn mynd i gael ei hehangu ledled Cymru, o Gonwy i Gaerffili, diolch i gyllid Llywodraeth Cymru. 

Welsh Government

Hwb i ddiogelwch plant ar-lein wrth i Lywodraeth Cymru ymuno â’r IWF - y llywodraeth gyntaf i wneud hynny

Bydd adnoddau Cymraeg yn helpu plant i adnabod yr arwyddion o fagu perthynas amhriodol a cham-drin ar-lein.

Welsh Government

Llyfr i bob plentyn yng Nghymru i helpu i “ysgogi cariad at ddarllen”

Bydd cyllid newydd yn darparu miloedd yn rhagor o lyfrau i blant ysgol ledled Cymru, i helpu i wella sgiliau darllen a siarad allweddol plant ifanc.

seren a sbarc-2-2

Seren a Sbarc ar daith drwy Hanes Cymru

Mae Seren a Sbarc, cymeriadau’r Siarter Iaith, yn ôl mewn llyfr newydd sy’n adrodd hanes eu taith drwy amser a hanes Cymru.

Welsh Government

Pob ysgol a choleg newydd yng Nghymru i fod yn garbon sero-net

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd gofyn i bob adeilad ysgol a choleg newydd, pob gwaith adnewyddu mawr a phrosiectau estyn fodloni targedau Carbon Sero-Net o Ionawr 1 2022.

Welsh Government

“Stiward cenedlaethol” i Gymru i gyllido, rheoleiddio a chefnogi addysg ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei gweledigaeth i ddiwygio addysg ôl-16 mewn ffordd radical, gan ddeddfu ar naw diben strategol cenedlaethol ar gyfer y system addysg ôl-orfodol am y tro cyntaf erioed.