English icon English

Newyddion

Canfuwyd 140 eitem, yn dangos tudalen 6 o 12

Welsh Government

Creu cronfa £5m i gefnogi arloesi mewn addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi bod Cronfa Arloesi newydd o £5m i gael ei sefydlu i gefnogi colegau addysg bellach i edrych ar ffyrdd newydd o gefnogi dysgwyr.

Welsh Government

Prosiectau peilot i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad academaidd

Lansiwyd rhaglen beilot i gefnogi ysgolion i fynd i'r afael â'r effaith y mae tlodi’n ei chael ar gyrhaeddiad dysgwyr.

Jeremy Miles JM

1.5 miliwn o brydau ychwanegol yn cael eu gweini drwy’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd

Mae 1.5 miliwn o brydau ysgol am ddim ychwanegol wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru ers i’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd ddechrau ym mis Medi.

Welsh Government

Penodiadau i’r Comisiwn Addysg Drydyddol Ac Ymchwil

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi penodi'r Athro y Fonesig Julie Lydon yn Gadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, a'r Athro David Sweeney yn Gadeirydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi ac yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd y Comisiwn.

Welsh Government

Rhaglen beilot newydd yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar fyd gwaith

Mae prosiect peilot newydd sy'n helpu paratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfa a deall eu hawliau gwaith wedi dechrau fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Welsh Government

Croeso i Aberwla: y pentref rhithwir sy’n helpu disgyblion i ddysgu Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £6.6 miliwn dros 3 blynedd i gefnogi darpariaeth trochi hwyr cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Mae’r prosiect, sydd â’r nod o gyflwyno’r gêm realiti rhithwir addysgol i ddisgyblion sy’n dysgu Cymraeg ledled Cymru, yn rhan o’r buddsoddiad hwn.

Olchfa Comprehensive-2

Mwy o gymorth ar gael mewn ysgolion ar gyfer dysgu Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim yn cael eu cynnig am y tro cyntaf i'r gweithlu addysg cyfan, yn cynnwys staff nad ydynt yn addysgu. Ochr yn ochr â hyn, mae fframwaith newydd ar gyfer y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wedi'i gyhoeddi, sy’n tanlinellu bod yr iaith yn rhan annatod o’r Cwricwlwm  i Gymru newydd.

Welsh Government

Cyhoeddi mwy o gymelliadau i ymuno â'r proffesiwn addysgu

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi sawl newid i gefnogi ac annog rhagor o bobl i ymuno â'r proffesiwn addysgu.

Room to Grow 2-2

Ysgolion yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymunedau

Wrth i'r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar deuluoedd, mae ysgolion ledled Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn cefnogi eu cymunedau lleol.

Mae canllawiau newydd wedi'u lansio heddiw (dydd Gwener 18 Tachwedd) i helpu ysgolion i ddatblygu i fod yn Ysgolion Bro.

Welsh Government

Dros £7m i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd dros £7m yn cael ei fuddsoddi mewn 11 o brosiectau addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru.

FE Funding-2

Cymorth Costau Byw i Fyfyrwyr Addysg Bellach

Wrth i ddysgwyr addysg bellach ddychwelyd ar gyfer tymor arall, mae cymorth i gefnogi eu hastudiaethau ar gael i fyfyrwyr addysg bellach yng Nghymru wrth i’r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar bobl.

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 99. Photo credit - Mike Hall-2

Platfform digidol am ddim yn taro tant gydag athrawon a disgyblion

Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael mynediad am ddim i blatfform cerddoriaeth ddigidol ddwyieithog newydd i'w helpu i ddysgu eu nodau cerddorol cyntaf.