English icon English

Newyddion

Canfuwyd 123 eitem, yn dangos tudalen 6 o 11

Her Ysgolion Cynaliadwy - Sustainable Schools Challenge Fund

Gwahodd cymunedau Cymru i adeiladu ysgolion newydd arloesol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod awdurdodau lleol Cymru wedi cael eu gwahodd i wneud cais i adeiladu un o ddwy ysgol newydd wrth iddi lansio Her Ysgolion Cynaliadwy.

Welsh Government

Gwersi Cymraeg am ddim bellach ar gael i bobl 18 – 25 mlwydd oed ac i staff addysgu

Gall pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Welsh Government

“Dechrau cyfnod newydd cyffrous i addysg yng Nghymru” wrth i ysgolion groesawu’r cwricwlwm newydd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi sôn am “ddechrau cyfnod newydd cyffrous” i addysg yng Nghymru, wrth iddo ymweld ag ysgol heddiw i weld plant yn dysgu gyda’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Welsh Government

Cymorth gyda chostau byw i fyfyrwyr prifysgol

Ni ddylai costau byw byth fod yn rhwystr i astudio yn y brifysgol. Dyna pam mae Cymru'n darparu'r grantiau costau byw mwyaf hael yn y DU.

FSM School Holidays - Prydau ysgol am ddim yn y gwyliau

Prydau ysgol am ddim ar gyfer teuluoedd ar incwm isel i barhau yn ystod y gwyliau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu darparu i blant o deuluoedd incwm isel yng Nghymru yn ystod gwyliau’r ysgol, hyd nes hanner tymor mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Primary School Free Scool Meals FSM Prydau Ysgol Am Ddim-2

Mwy o blant yn dechrau derbyn prydau ysgol am ddim wrth fynd ati i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Wrth i blant fynd yn ôl i’r ysgol, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ac arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi croesawu’r ffaith bod rhoi prydau ysgol am ddim yn mynd i gael ei ehangu i blant cynradd yng Nghymru.

Welsh Government

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr TGAU ar eu canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn canlyniadau eu harholiadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

Canlyniadau arholiad

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch dysgwyr ar ddiwrnod y canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru, wrth i ddysgwyr cymwysterau Safon Uwch, Safon UG, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol gael eu canlyniadau y bore 'ma.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd

Wrth baratoi am y tymor ysgol newydd, bydd nifer o deuluoedd yn poeni am y cynnydd yng nghostau byw. Mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd o bosibl yn cael trafferth fforddio costau ysgol, fel gwisg ysgol a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim i helpu'ch plentyn i ddysgu.

Dyma wyth cynllun neu gymhorthdal addysg y gallech fod yn gymwys i'w cael.

school meals-4

£4.85m ar gyfer Bwyd a Hwyl yr haf hwn

Bydd gwledd o sesiynau yn darparu prydau bwyd iach a gweithgareddau addysgol i blant a phobl ifanc ar gael eto'r haf hwn drwy'r rhaglen Bwyd a Hwyl.

Seren Logo-Blue (002)-2

Disgyblion yn disgleirio mewn cynllun peilot ysgol haf

Mae disgyblion Blwyddyn 11 o bob rhan o Gymru wedi bod yn cymryd rhan mewn ysgol haf breswyl a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o raglen Sylfaen Seren.