English icon English

Newyddion

Canfuwyd 20 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Deputy Minister Hannah Blythyn at period dignity school visit in classroom-2

'Rhaid inni wella addysg am y mislif mewn ysgolion' – yn ôl y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

'Rhaid gwneud mwy i wella addysg am gylchred y mislif os ydyn ni am fynd i'r afael ag urddas mislif mewn ysgolion', meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

Hannah Blythyn (L)

Llywodraeth Cymru yn penodi comisiynwyr i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn dilyn adroddiad 'damniol'

Mae Comisiynwyr yn cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

WG positive 40mm-3

Rhagflas dan embargo: Gweithredu Llywodraeth Cymru ynghylch Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Mae Llywodraeth Cymru ar fin cymryd camau digynsail i wella'r diwylliant a'r gwerthoedd yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bydd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn, yn amlinellu ei hymateb i'r adroddiad damniol a ddatgelodd ddiwylliant o gasineb at fenywod yn y gwasanaeth a methiannau ehangach ym maes rheoli ac arweinyddiaeth.

Bydd yn gwneud datganiad llafar yn y Senedd brynhawn dydd Mawrth. 

Welsh Government

"Creu'r Gymru ry'n ni eisiau ei gweld" – mae’r sgwrs gelfyddydol cwiar genedlaethol gyntaf o’i fath yn cael ei chynnal yn yr Eisteddfod

Mae Hannah Blythyn AS, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, wedi gweld Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru ar waith heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ochr yn ochr â’r Aelod Arweiniol Dynodedig, Siân Gwenllian AS, fe agorodd hi’r 'Camp Cymru' cyntaf.

govbw2 v1

Gweinidog yr Economi yn galw ar weithwyr i ‘wrando a gweithredu’ i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail LHDTC+ mewn gweithleoedd yng Nghymru

“Ni ddylai unrhyw un gael ei ddal yn ôl am fod ei hunan” – dyna oedd geiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth i fis Pride dynnu i ben, gan esbonio’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol.

Welsh Government

Y Cenhedloedd Unedig yn canmol Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru fel enghraifft o arfer dda

Mae Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru wedi cael ei ganmol fel enghraifft o arfer dda o ran llunio polisïau hawliau dynol gan adroddiad y Cenhedloedd Unedig.

Welsh Government

Y cyntaf yn y DU: “Ffordd o weithio sy’n unigryw i Gymru” yn dod yn gyfraith, gan roi llais i gyflogwyr a gweithwyr yn y ffordd y caiff Cymru ei rhedeg

Mae dull partneriaeth gymdeithasol lwyddiannus Cymru, sy'n dod â gweithwyr, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus ynghyd wedi dod yn gyfraith – wrth i Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) gael Cydsyniad Brenhinol.

Welsh Government

"Ni chafodd y rhai a gymerodd ran eu barnu, ond eu caru" – y digwyddiadau Balchder sy'n helpu i gynyddu gwelededd pobl LHDTC+ yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Dathlu Trawsrywedd, mae mwy o gymunedau ledled Cymru'n cael eu hannog i wneud cais am arian i gynnal digwyddiad Balchder i sicrhau bod pob person LHDTC+ yn gallu cymryd rhan a dathlu bod yn nhw eu hunain yn eu hardal leol.

Welsh Government

Grymuso gweithwyr i fod yn nhw eu hunain: Gweithle cynhwysol yn rhoi’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ ar waith ac yn hyrwyddo amrywiaeth

Wrth i Fis Hanes LHDTC+ ddirwyn i ben, mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn wedi ymweld â gweithle yng Nghymru sydd eisoes yn gweithredu argymhellion y Cynllun Gweithredu LHDTC+ a lansiwyd yn ddiweddar.

Welsh Government

Cymru yn amlinellu cynllun uchelgeisiol â “gobaith yn ganolog iddo” i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+

“Rydyn ni am sicrhau mwy o gydraddoldeb a chynhwysiant i bobl LHDTC+, er mwyn inni fel cymuned deimlo’n ddiogel i fod yn ni ein hunain, yn rhydd rhag ofn, gwahaniaethu a chasineb.”

Welsh Government

Goroeswyr 'therapi trosi' ymhlith grŵp arbenigol sy'n helpu i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd yr arfer "ffiaidd" yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 17 Ionawr) cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn y bydd grŵp o arbenigwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd arferion trosi yng Nghymru ar gyfer pob person LHDTC+.

Welsh Government

Rhaglen beilot newydd yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar fyd gwaith

Mae prosiect peilot newydd sy'n helpu paratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfa a deall eu hawliau gwaith wedi dechrau fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru.