English icon English

Newyddion

Canfuwyd 17 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government

"Creu'r Gymru ry'n ni eisiau ei gweld" – mae’r sgwrs gelfyddydol cwiar genedlaethol gyntaf o’i fath yn cael ei chynnal yn yr Eisteddfod

Mae Hannah Blythyn AS, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, wedi gweld Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru ar waith heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ochr yn ochr â’r Aelod Arweiniol Dynodedig, Siân Gwenllian AS, fe agorodd hi’r 'Camp Cymru' cyntaf.

govbw2 v1

Gweinidog yr Economi yn galw ar weithwyr i ‘wrando a gweithredu’ i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail LHDTC+ mewn gweithleoedd yng Nghymru

“Ni ddylai unrhyw un gael ei ddal yn ôl am fod ei hunan” – dyna oedd geiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth i fis Pride dynnu i ben, gan esbonio’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol.

Welsh Government

Y Cenhedloedd Unedig yn canmol Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru fel enghraifft o arfer dda

Mae Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru wedi cael ei ganmol fel enghraifft o arfer dda o ran llunio polisïau hawliau dynol gan adroddiad y Cenhedloedd Unedig.

Welsh Government

Y cyntaf yn y DU: “Ffordd o weithio sy’n unigryw i Gymru” yn dod yn gyfraith, gan roi llais i gyflogwyr a gweithwyr yn y ffordd y caiff Cymru ei rhedeg

Mae dull partneriaeth gymdeithasol lwyddiannus Cymru, sy'n dod â gweithwyr, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus ynghyd wedi dod yn gyfraith – wrth i Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) gael Cydsyniad Brenhinol.

Welsh Government

"Ni chafodd y rhai a gymerodd ran eu barnu, ond eu caru" – y digwyddiadau Balchder sy'n helpu i gynyddu gwelededd pobl LHDTC+ yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Dathlu Trawsrywedd, mae mwy o gymunedau ledled Cymru'n cael eu hannog i wneud cais am arian i gynnal digwyddiad Balchder i sicrhau bod pob person LHDTC+ yn gallu cymryd rhan a dathlu bod yn nhw eu hunain yn eu hardal leol.

Welsh Government

Grymuso gweithwyr i fod yn nhw eu hunain: Gweithle cynhwysol yn rhoi’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ ar waith ac yn hyrwyddo amrywiaeth

Wrth i Fis Hanes LHDTC+ ddirwyn i ben, mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn wedi ymweld â gweithle yng Nghymru sydd eisoes yn gweithredu argymhellion y Cynllun Gweithredu LHDTC+ a lansiwyd yn ddiweddar.

Welsh Government

Cymru yn amlinellu cynllun uchelgeisiol â “gobaith yn ganolog iddo” i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+

“Rydyn ni am sicrhau mwy o gydraddoldeb a chynhwysiant i bobl LHDTC+, er mwyn inni fel cymuned deimlo’n ddiogel i fod yn ni ein hunain, yn rhydd rhag ofn, gwahaniaethu a chasineb.”

Welsh Government

Goroeswyr 'therapi trosi' ymhlith grŵp arbenigol sy'n helpu i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd yr arfer "ffiaidd" yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 17 Ionawr) cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn y bydd grŵp o arbenigwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd arferion trosi yng Nghymru ar gyfer pob person LHDTC+.

Welsh Government

Rhaglen beilot newydd yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar fyd gwaith

Mae prosiect peilot newydd sy'n helpu paratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfa a deall eu hawliau gwaith wedi dechrau fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Welsh Government

Cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, a fydd yn cynnwys cyllid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn parhau i gael y cyflog byw gwirioneddol.

Hannah Blythyn (L)

Dull Tîm Cymru yn gwneud cynnydd wrth i Fil newydd gael ei gyflwyno i’r Senedd

Mae Bil newydd i wella llesiant a gwasanaethau cymdeithasol, drwy bartneriaeth gymdeithasol a chaffael cymdeithasol gyfrifol, wedi cael ei gyflwyno heddiw gan y   Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn.

Bydd Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn rhoi dull llwyddiannus Cymru o weithio mewn partneriaeth gymdeithasol ar y llyfr statud.

LGBTQ flag-3

Gwaith ar wahardd therapi trosi yn symud ymlaen yng Nghymru

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, yn amlinellu gwaith Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo cydraddoldeb LHDT yng Nghymru.