English icon English

Newyddion

Canfuwyd 12 eitem

Welsh Government

Grymuso gweithwyr i fod yn nhw eu hunain: Gweithle cynhwysol yn rhoi’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ ar waith ac yn hyrwyddo amrywiaeth

Wrth i Fis Hanes LHDTC+ ddirwyn i ben, mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn wedi ymweld â gweithle yng Nghymru sydd eisoes yn gweithredu argymhellion y Cynllun Gweithredu LHDTC+ a lansiwyd yn ddiweddar.

Welsh Government

Cymru yn amlinellu cynllun uchelgeisiol â “gobaith yn ganolog iddo” i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+

“Rydyn ni am sicrhau mwy o gydraddoldeb a chynhwysiant i bobl LHDTC+, er mwyn inni fel cymuned deimlo’n ddiogel i fod yn ni ein hunain, yn rhydd rhag ofn, gwahaniaethu a chasineb.”

Welsh Government

Goroeswyr 'therapi trosi' ymhlith grŵp arbenigol sy'n helpu i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd yr arfer "ffiaidd" yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 17 Ionawr) cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn y bydd grŵp o arbenigwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gynghori Llywodraeth Cymru ar gamau i wahardd arferion trosi yng Nghymru ar gyfer pob person LHDTC+.

Welsh Government

Rhaglen beilot newydd yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar fyd gwaith

Mae prosiect peilot newydd sy'n helpu paratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfa a deall eu hawliau gwaith wedi dechrau fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Welsh Government

Cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, a fydd yn cynnwys cyllid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn parhau i gael y cyflog byw gwirioneddol.

Hannah Blythyn (L)

Dull Tîm Cymru yn gwneud cynnydd wrth i Fil newydd gael ei gyflwyno i’r Senedd

Mae Bil newydd i wella llesiant a gwasanaethau cymdeithasol, drwy bartneriaeth gymdeithasol a chaffael cymdeithasol gyfrifol, wedi cael ei gyflwyno heddiw gan y   Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn.

Bydd Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn rhoi dull llwyddiannus Cymru o weithio mewn partneriaeth gymdeithasol ar y llyfr statud.

LGBTQ flag-3

Gwaith ar wahardd therapi trosi yn symud ymlaen yng Nghymru

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, yn amlinellu gwaith Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo cydraddoldeb LHDT yng Nghymru. 

Welsh Government

Staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn cael cynnig hyfforddiant LGBTQ+

Mae menter newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i arddangos, rhannu a dathlu hanes a diwylliant LGBTQ+ lleol yn eu casgliadau, yn ôl cyhoeddiad gan weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

HB Poppy Day-2

Cymru’n Cofio ac yn Rhoi Cymorth

Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am gymorth i gyn-filwyr yng Nghymru wedi diolch i aelodau presennol a chyn-aelodau’r lluoedd arfog am eu dewrder, wrth i’r genedl gofio aberthau’r holl bersonél ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

LGBTQ flag-2

“Helpwch ni i gyflawni ein huchelgais i ddod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop”

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo i fod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop, lansiodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Partneriaethau Cymdeithasol, Hannah Blythyn, ymgynghoriad y Cynllun Gweithredu LGBTQ+ heddiw, a fydd yn amlinellu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflawni'r uchelgais hanesyddol yma.

Pride - Couple holing hands-2

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd ar gyfer Pride fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol i sicrhau mai Cymru fydd y wlad fwyaf cyfeillgar i bobl LGBTQ+ yn Ewrop.

Wrth i Fis Pride dynnu i ben, cyfeiriodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn, at record Llywodraeth Cymru o ran hyrwyddo hawliau LGBTQ+ yng Nghymru, ac amlinellodd becyn uchelgeisiol o fesurau i helpu i sicrhau mai Cymru yw’r wlad fwyaf cyfeillgar i bobl LGBTQ+ yn Ewrop. 

Hannah Blythyn (L)

Dathlu 10 mlynedd o gefnogaeth genedlaethol ar gyfer personél y Lluoedd Arfog

Wrth i ddathliadau Wythnos y Lluoedd Arfog [21 i 27 Mehefin] gael eu cynnal ar draws y wlad, mae’r digwyddiadau eleni hefyd yn nodi 10 mlynedd ers i sefydliadau ar draws Cymru ymrwymo i Gyfamod y Lluoedd Arfog.