English icon English

Newyddion

Canfuwyd 14 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

“Mae'n sefyllfa gwbl warthus, amhosibl ei chyfiawnhau a dweud y gwir, bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod amddiffyn y rhai mwyaf anghenus."

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, ar doriad Llywodraeth y DU i'r cynnydd mewn Credyd Cynhwysol

Mewn sesiwn drafod yn y Senedd ar Gredyd Cynhwysol heddiw, condemniodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, Lywodraeth y DU yn llym oherwydd ei chynllun i dorri'r cynnydd o £20 yr wythnos, a fydd yn golygu bod miloedd o unigolion ledled Cymru, p’un a ydyn nhw mewn gwaith neu beidio, yn waeth eu byd.

welsh flag-3

Cymru yn dangos ei hagwedd unedig at groesawu pobl sy'n cyrraedd o Affganistan fel Cenedl Noddfa.

Yr wythnos hon, mae Cymru wedi pasio carreg filltir bwysig yn ein hymdrechion i ddarparu noddfa i ddinasyddion Affganistan sydd wedi cefnogi ein Lluoedd Arfog. Mae Cymru bellach yn rhoi llety i 50 o deuluoedd, sy'n cynnwys tua 230 o unigolion. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sydd wedi cyrraedd wedi cefnogi unedau'r Lluoedd Arfog yng Nghymru yn uniongyrchol yn Affganistan dros yr 20 mlynedd diwethaf. 

AVOW Wrexham1-2

£1.9m i fynd i’r afael â thlodi bwyd yng nghymunedau Cymru

Mae dros £1.9m o gyllid yn cael ei ddyfarnu i sefydliadau ledled Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd o fewn cymunedau lleol.

EU citizens hearts WEL-2

Cymorth i ddinasyddion yr UE hyd at ddiwedd 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd dinasyddion yr UE yng Nghymru yn parhau i allu cael cymorth cyfrinachol am ddim ar gyfer eu ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE hyd at 31 Rhagfyr 2021.

Money-4

Y gweinyddiaethau datganoledig yn galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi’r gostyngiad o £20 mewn Credyd Cynhwysol

Mae llythyr gan dair Llywodraeth ddatganoledig y DU wedi'i anfon at Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Waith a Phensiynau, Thérèse Coffey, yn mynegi "pryderon difrifol" am gynlluniau i beidio a rhoi cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol.

PCSOs-2

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a chefnogi cymunedau

F31A6226 (1)

Plannu coeden rhif 15 miliwn a gyllidir gan Gymru yn Uganda

Mae 15 miliwn o goed wedi’u plannu yn Uganda fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Y nod yw plannu 25 miliwn o goed erbyn 2025.

Bulldogs Boxing and Community Activities in Neath Port Talbot-2

Hwb o £800,000 i brosiectau cymunedol yn y de

Mae wyth o brosiectau cymunedol yn y de wedi derbyn cyfran o bron i £820,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Bethesda 3-2

Hwb o £700,000 i brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth

Mae pump o brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth wedi derbyn cyfran o bron i £725,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y ddau ranbarth.

Bethesda 3-2

Hwb o £1.5m i brosiectau cymunedol lleol

Mae 13 o brosiectau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfran o dros £1.5m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

42196 ARW Logo Facebook 640x360 V2-2

"Helpwch ni i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol rydyn ni i gyd eisiau ei gweld"

Gyda dyddiad cau’r ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yn agosáu ddydd Iau 15 Gorffennaf, mae Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi apêl i sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i sicrhau eu bod yn helpu i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol yr ydym i gyd am ei gweld.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

“Gwirfoddolwyr yw’r glud sy’n dal ein cymunedau ni gyda’i gilydd”

Mae £1.4m o gyllid wedi cael ei ddyfarnu i 12 prosiect sydd wrth galon cymunedau ledled Cymru, gan nodi Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 hefyd.