English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Winter Fuel-2

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i fynd i'r afael â'r Argyfwng Costau Byw

Gyda phryderon ynghylch yr ‘Argyfwng Costau Byw’ y mae teuluoedd ledled Cymru yn ei wynebu yn cynyddu, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi amlinellu'r pecyn cymorth cyfan a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac wedi galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i leihau'r baich ar deuluoedd yng Nghymru.

Welsh Government logo

Mynegi pryderon am ddiwygio’r Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi “pryderon gwirioneddol” am gynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau.

2201 Rocio --3-2

Cyhoeddi enw’r Comisiynydd Plant Cymru nesaf

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Rocio Cifuentes fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru.

group in library

£21m ar gyfer dyfodol y sector gwirfoddol yng Nghymru

Fe gaiff £7m y flwyddyn ei roi i gefnogi’r sector gwirfoddol yng Nghymru dros dymor presennol Llywodraeth Cymru, ymrwymiad o dros £21m dros y tair blynedd nesaf.

WG positive 40mm-3

Dylai dinasyddion yr UE gael cynnig prawf o’u statws ar bapur

Mae llywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gynnig dogfen bapur i ddinasyddion yr UE i brofi eu statws sefydlog neu gyn-sefydlog.

Facebook Cover Photo

“Mae'n gwbl hanfodol i ddynion fel ni ddechrau herio ein hymddygiad sy'n gyfrifol am wneud i fenywod deimlo'n llai diogel.” – Nazir Afzal, cyn-Brif Erlynydd a Chynghorydd i Lywodraeth Cymru

Mae ymgyrch newydd sy'n galw ar y cyhoedd i herio rhagdybiaethau ynghylch aflonyddu ar fenywod - a ystyrir ar gam ei fod yn ‘ddiniwed’ yn aml - wedi cael ei lansio ledled Cymru.

welsh flag-3

Cymru a'r Alban yn uno i alw am drafodaethau ar bryderon ynghylch polisi lloches y DU

Mewn llythyr eang, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Shona Robison, Ysgrifennydd Cyfiawnder Cymdeithasol yr Alban, wedi ysgrifennu i’r Swyddfa Gartref yn gofyn am drafodaethau brys ar y pryderon sylweddol mewn perthynas â Bil Cenedligrwydd a Ffiniau y DU, a gofynwyd hefyd am drafodaethau i helpu i atal colli rhagor o fywydau yn y Sianel.

Winter Fuel-2

Mae’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr

Cyhoeddodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, fod y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr. Bydd pobl gymwys yng Nghymru yn gallu hawlio un taliad o £100 gan eu hawdurdod lleol fel cyfraniad at dalu eu biliau tanwydd y gaeaf hwn. Bydd gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefannau’r Awdurdodau Lleol.

women together-2

“Mae trais gan ddynion ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau wedi effeithio ar fywydau menywod mewn modd cyson ac eang ers rhy hir o lawer.”

Dylai sgyrsiau ynglŷn ag atebolrwydd am drais yn erbyn menywod ganolbwyntio ar ymddygiad y cyflawnwyr yn lle ymddygiad y dioddefwyr yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wrth i'r byd gofio Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod.

FM Wrexham 1-2

Y Prif Weinidog yn ymuno â heddlu Wrecsam ar y strydoedd

Ymunodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford â swyddogion yr heddlu ar y strydoedd yn Wrecsam heddiw [dydd Mercher, 24 Tachwedd] i wrando ar eu profiadau ac i weld hefyd sut y gall Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a ariennir gan Lywodraeth Cymru helpu i gadw cymunedau yn ddiogel.

Money-5

Cronfa gymorth gwerth £51m i helpu teuluoedd sy’n dioddef waethaf o ganlyniad i’r argyfwng costau byw

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru heddiw y bydd pecyn cymorth newydd gwerth £51m yn helpu teuluoedd sy'n wynebu'r argyfwng costau byw i dalu eu biliau'r gaeaf hwn.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhyddhau arian ychwanegol o'i chronfeydd wrth gefn i helpu aelwydydd incwm is, gan ddarparu cymorth ar unwaith i bobl sy'n wynebu costau byw cynyddol y gaeaf hwn. 

Bydd cam cyntaf y Gronfa Gymorth i Aelwydydd yn targedu gwresogi a bwyta – gan roi cymorth ychwanegol i deuluoedd dalu eu biliau ynni dros y gaeaf a rhoi arian ychwanegol i fanciau bwyd a chynlluniau bwyd cymunedol.

Daw hyn wrth i Lywodraeth y DU wrthod gwrthdroi'r penderfyniad i dynnu’r cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol sydd wedi bod yn allweddol i ddegau o filoedd o deuluoedd, ac mae Banc Lloegr yn rhybuddio y bydd chwyddiant yn codi i 5% erbyn y gwanwyn, gan wthio prisiau hyd yn oed yn uwch.

JH-3

“Nid cyfrifoldeb menywod yw’r troseddau hyn. Mae’r cyfrifoldeb i gyd ar ysgwyddau’r dynion sy’n eu cyflawni.” Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt wrth drafod sbeicio.

Mewn datganiad i’r Senedd ynghylch sbeicio y prynhawn yma, amlinellodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt ddyhead pendant Llywodraeth Cymru i newid y naratif ar drais yn erbyn menywod, a sicrhau bod y ffocws ar y troseddwyr a’r unigolion sy’n cyflawni’r troseddau ofnadwy hyn.