English icon English

Newyddion

Canfuwyd 90 eitem, yn dangos tudalen 4 o 8

Winter Fuel-3

“Diffyg gweithredu gan Lywodraeth y DU wrth i’r cap ar bris ynni gynyddu ac elw’r cwmnïau olew a nwy godi i’r entrychion” – Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt

Gydag Ofgem yn cynyddu’r cap ar bris ynni heddiw, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt wedi beirniadu Llywodraeth y DU am ei diffyg gweithredu ac am beidio â chefnogi’r mwyaf bregus yn ystod yr argyfwng costau byw.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Ymestyn cynllun cymorth tanwydd Llywodraeth Cymru i fwy na 400,000 o aelwydydd incwm isel yn dilyn buddsoddiad o £90m

Bydd dros 400,000 o aelwydydd incwm isel yng Nghymru yn gymwys am daliad o £200 i helpu i gadw eu cartrefi'n gynnes yr hydref a'r gaeaf hwn.

Welsh Government

Cymru yn treialu cynllun Incwm Sylfaenol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol.

Wales and Ukraine flags flying together-4

Rydym yma i’ch helpu i ailadeiladu eich bywydau ac ymgartrefu yng Nghymru’ – meddai’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ar ôl cyfarfod gwladolion o Wcráin

Mae gwladolion o Wcráin sydd wedi ffoi o’u gwlad ar ôl goresgyniad Rwsia wedi eu croesawu i Gymru gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt.

Welsh Government

£4m i helpu pobl â chostau tanwydd sy’n cynyddu’n ddiddiwedd

Bydd rhai o'r aelwydydd mwyaf agored i niwed yng Nghymru yn cael cymorth pellach gyda biliau ynni sy’n cynyddu’n ddiddiwedd, yn sgil cynllun talebau gwerth £4m sy’n cael ei lansio gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Wales stands with Ukraine WELSH

Diweddariad ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin

Yn dilyn ymateb hynod gadarnhaol pobl Cymru i gynllun Uwch-Noddwyr Llywodraeth Cymru, sydd wedi arwain at gyflwyno mwy na 2000 o fisas hyd yma, mae Gweinidogion wedi cyhoeddi saib gweithredol dros dro ar geisiadau newydd yn ystod mis Mehefin. Diben y saib dros dro yw sicrhau bod pobl sy’n cyrraedd, a’r rhai sydd eisoes yma yng Nghymru, yn parhau i gael lefel ragorol o ofal a chefnogaeth.

Bydd y saib dros dro hwn yn dechrau o ddydd Gwener 10 Mehefin a bydd Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn defnyddio’r amser hwn i ganolbwyntio ar sefydlu trefniadau ar gyfer llety cam nesaf a darparu gwasanaethau cofleidiol ehangach ledled Cymru.

ARWAP-2

Gweinidogion yn amlinellu nodau i Gymru ddod yn Genedl Wrth-Hiliol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i wneud Cymru yn genedl wrth-hiliol. Heddiw, bydd Gweinidogion yn cyhoeddi 'Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol' i fynd i'r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol.

WG positive 40mm-3

Chwe nod allweddol i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru.

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru, sef Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Mae’r strategaeth yn tynnu sylw at y chwe nod y bydd y llywodraeth yn eu pennu i helpu i atal y gamdriniaeth ffiaidd sy’n wynebu menywod.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlinellu egwyddorion ar gyfer system gyfiawnder ddiwygiedig

Mae Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru wedi amlinellu elfennau craidd posibl system gyfiawnder ddatganoledig, ac wedi rhybuddio bod y system bresennol sy’n cael ei rhedeg gan San Steffan yn “cyfyngu’n sylweddol” ar fynediad at gyfiawnder.

Welsh Government

Taliad costau byw gwerth £150 yn cael ei roi i 330,000 o aelwydydd

Mae mwy na £50m wedi’i roi i aelwydydd yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Mae taliad costau byw gwerth £150 eisoes wedi’i roi i 332,710 o aelwydydd.

Wales stands with Ukraine WELSH

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

WG positive 40mm-3

"Mae'r Cenhedloedd Unedig yn iawn, bydd yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud yn arwain at dorri hawliau dynol yn ddifrifol"

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol ynghylch Deddf Cenedligrwydd a Ffiniau Llywodraeth y DU.