English icon English
FM and MSJCW at Cwtch Mawr mural-2

"Mae mynd i'r afael â thlodi plant yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud," meddai'r Gweinidog

“Tackling child poverty is at the heart of everything we do,” vows Minister

"Mae mynd i'r afael â thlodi plant yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud." Dyna y mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt wedi ymrwymo iddo.

Nod Strategaeth Tlodi Plant newydd Llywodraeth Cymru yw mynd i'r afael ag effeithiau niweidiol byw mewn tlodi a gwella cyfleoedd i blant sy'n byw mewn tlodi.

Wrth lansio'r strategaeth newydd, dywedodd Ms Hutt y byddai Llywodraeth Cymru yn defnyddio pob pŵer sydd ganddi wrth weithio gyda sefydliadau eraill i wneud tlodi plant yn flaenoriaeth wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel o lywodraeth yng Nghymru dros y degawd nesaf.

Mae mwy na 3,000 o blant, pobl ifanc, teuluoedd a sefydliadau wedi helpu i greu'r Strategaeth Tlodi Plant, sy'n seiliedig ar ymrwymiad i hawliau plant wrth fynd i'r afael â phla tlodi plant.

Mae pum amcan hirdymor i'r strategaeth:

 • Lleihau costau a gwneud y gorau o incwm teuluoedd.
 • Creu llwybrau allan o dlodi fel bod plant a phobl ifanc a'u teuluoedd yn cael cyfleoedd i wireddu eu potensial.
 • Cefnogi llesiant plant a'u teuluoedd a gwneud yn siŵr bod gwaith ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru yn darparu ar gyfer plant sy'n byw mewn tlodi.
 • Sicrhau bod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu trin ag urddas a pharch gan y bobl a'r gwasanaethau sy'n rhyngweithio â nhw ac yn eu cefnogi, a herio'r stigma sy'n gysylltiedig â thlodi.
 • Sicrhau bod gwaith trawslywodraethol effeithiol ar lefel genedlaethol yn arwain at gydweithio cryf ar lefel ranbarthol a lleol.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt wedi ymweld â dau brosiect unigryw sy'n dangos y Strategaeth Tlodi Plant ar waith.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaethon nhw ymweld â phrosiect 'banc pob dim' cyntaf Cymru - Cwtch Mawr - sydd wedi ei sefydlu yn Abertawe.  

Mae busnesau yn darparu nwyddau sydd dros ben ganddynt, gan gynnwys cynhyrchion glanhau, nwyddau cartref y gellir eu hailddefnyddio, nwyddau ymolchi, dodrefn, llenni ac ati i bobl nad ydynt yn gallu eu fforddio, yn rhad ac am ddim.

Mae'r rhain yn cael eu dosbarthu i bobl mewn angen, diolch i rwydwaith o bartneriaid cyfeirio sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd proffesiynol, athrawon ac elusennau.

Mae prosiect Cwtch Mawr yn arddangos egwyddor gwaith partneriaeth, ac mae'n ymateb uniongyrchol i amcanion hirdymor allweddol yn y Strategaeth Tlodi Plant i gydweithio â phartneriaid cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

Ymwelodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, Jane Hutt hefyd â Chanolfan Adnoddau Blaenafon yn Nhorfaen ddoe (Ionawr 22), gydag Aelod Dynodedig y Cytundeb Cydweithio, Sian Gwenllian, i lansio Siarter Budd-daliadau Cymru.

Mae Canolfan Adnoddau Blaenafon yn cynnig cymorth uniongyrchol a gwasanaeth cyfeirio i bobl sy'n cael trafferth delio â'r argyfwng costau byw, gan roi cyngor a helpu'r bobl fwyaf anghenus i dalu am eu hynni, eu bwyd ac eitemau hanfodol ar gyfer y cartref.

Mae Siarter Budd-daliadau Cymru yn un o ymrwymiadau'r Strategaeth Tlodi Plant. Mae wedi cael ei mabwysiadu gan bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, ac mae'n cadarnhau'r cyd-ymrwymiad i'w gwneud yn haws i bobl ledled Cymru gael gafael ar gymorth ariannol.

Mae'n amlinellu'r egwyddorion sylfaenol i ddatblygu system fudd-daliadau dosturiol i Gymru, a fydd yn sicrhau ei bod yn hawdd i bobl gael gafael ar y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, gan helpu i roi arian yn eu pocedi, cael cymaint o incwm â phosibl, a helpu i fynd i'r afael â thlodi plant.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: "Rydyn ni'n benderfynol o fynd i'r afael ag effeithiau niweidiol tlodi a gwella cyfleoedd i blant.

"Heddiw rydyn ni'n amlinellu sut y gallwn ni fynd i'r afael â'r heriau mwyaf dybryd, gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd gyda ni, yn enwedig ein gallu i ddod â sefydliadau a phartneriaid ynghyd i harneisio eu huchelgais a'u hymroddiad cyfunol.

"Llywodraeth y DU sydd â'r prif bwerau o ran trethi a lles. Mae angen iddyn nhw weithio gyda ni i gyflawni'r uchelgais hwn, sef rhoi pob mantais i bob plentyn yng Nghymru. Nid plant yn unig sy'n elwa wrth inni fynd i'r afael â thlodi plant - mae o fudd i bob un ohonon ni."

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, Jane Hutt: "Mae mynd i'r afael â thlodi plant a gweithio gydag eraill i gyflawni hyn yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud fel llywodraeth ar bob lefel yng Nghymru.

"Drwy'r strategaeth hon, rydyn ni'n sicrhau bod tlodi plant yn flaenoriaeth wrth wneud penderfyniadau ar draws y llywodraeth.

"Mae Cwtch Mawr a Siarter Budd-daliadau Cymru yn enghreifftiau gwych o weithio mewn partneriaeth a fydd yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion.

"Dim ond drwy weithio trawslywodraethol cryf a chydweithio ar lefelau rhanbarthol a lleol, yn ogystal â helpu pobl i wneud y gorau o'u hincwm, a dod o hyd i lwybrau allan o dlodi, y gallwn ni gyda'n gilydd sicrhau hawliau holl blant a phobl ifanc Cymru."

Mae'r Strategaeth Tlodi Plant yn cynnwys pum amcan allweddol, pum blaenoriaeth ar gyfer gweithredu penodol i gyflawni'r amcanion hyn, ac 19 ymrwymiad pellach. Eu nod yw llywio polisi'r llywodraeth nawr ac yn y dyfodol.

Nodiadau i olygyddion

 

Pic captions

 • First Minister Mark Drakeford, Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt and Cherrie Bija (CEO, Faith in Families)
 • (from left to right) Mal Hedgson (Cief exec of Torfaen CAB), David Leech (Chief Officer for adults and communities), Beth McPherson (Head of Communities and Renewal), Torfaen Council Leader Anthony Hunt, Councilor Nick Horler and Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt
 • Torfaen Council leader Anthony Hunt, Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt and Sian Gwenllian MS

Ministers have been undertaking a series of visits to show the cross-government approach to tackling child poverty.

 • First Minister Mark Drakeford and Minister for Social Justice Jane Hutt visited the first Welsh multibank facility in Swansea last week, which will provide goods made up of surplus stock from local businesses to those in need for free to people unable to afford them.
 • Minister for Social Justice Jane Hutt visited Blaenavon Resource Centre in Torfaen with Designated Member Sian Gwenllian yesterday to mark the launch of the Welsh Benefits Charter. Deputy Minister for Social Partnership Hannah Blythyn will be visiting J.E O'Toole Centre on Ynys Mon on Thursday (January 25) to launch the Welsh Benefits Charter in North Wales.
 • Deputy Minister for Social Services Julie Morgan is due to visit Llay Flying Start Language and Play Group in Wrexham on Thursday, January 25, to highlight the focus on childcare in the strategy.
 • Minister for Education and Welsh Language Jeremy Miles will visit Maindee Primary School in Newport to see the work they are doing as a Community Focused School

The Welsh Benefits Charter is linked to the Co-operation Agreement commitment to ‘Support the devolution of the administration of welfare and explore the necessary infrastructure required to prepare for it’ - The Co-Operation Agreement (gov.wales)