English icon English

Newyddion

Canfuwyd 51 eitem, yn dangos tudalen 1 o 5

Julie Morgan (1)

‘Rhaid inni wneud amser i gefnogi gofalwyr ifanc’

“Mae’n hanfodol bod gofalwyr di-dâl yn cael cefnogaeth i flaenoriaethu eu hiechyd a’u llesiant eu hunain ochr yn ochr â chyflawni eu cyfrifoldebau gofalu.”

Julie Morgan (1)

Ymgynghori ar broses adolygu newydd yn dilyn marwolaeth neu niwed

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi agor ynglŷn â chynlluniau i sicrhau bod y broses adolygu ar ôl marwolaeth unigolyn yn haws ac yn gyflymach i’r teuluoedd.

Welsh Government

Mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn

Bydd mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Julie Morgan (1)

Bron i ddwy ran o dair o bobl yn anghytuno â chosbi plant yn gorfforol

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi croesawu canfyddiadau arolwg o’r ffordd mae agweddau’r cyhoedd tuag at gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru wedi newid ers cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd

Julie Morgan (1)

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn ymddiheuro’n bersonol i bobl sydd wedi’u heffeithio gan arferion mabwysiadu hanesyddol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ymddiheuro’n bersonol i’r rhai a ddioddefodd yn sgil yr arfer hanesyddol o fabwysiadu gorfodol yn y 1950au, y 1960au a’r 1970au.

Welsh Government

Cannoedd o welyau cymunedol ychwanegol i helpu pobl i adael yr ysbyty yn gynt y gaeaf hwn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan wedi cyhoeddi mwy na 500 o welyau gofal llai dwys a phecynnau gofal cymunedol ychwanegol ar gyfer Cymru y gaeaf hwn, er mwyn helpu pobl i gael gofal yn agosach at eu cartrefi ac i ryddhau gwelyau ysbyty.

Welsh Government

Cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, a fydd yn cynnwys cyllid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn parhau i gael y cyflog byw gwirioneddol.

Welsh Government

Yr uwchgynhadledd gyntaf erioed yn sicrhau y clywir lleisiau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Bydd yr uwchgynhadledd gyntaf erioed ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yng Nghymru yn cael ei chynnal heddiw (dydd Sadwrn 3 Rhagfyr).

Morriston solar farm-2

Cynllun grant £1.4 miliwn i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni bellach ar agor

Heddiw (23 Tachwedd) cyhoeddodd Gweinidogion fod cynllun grant newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwelliannau effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio ar draws darparwyr Gofal Cymdeithasol Preswyl, a fydd yn helpu’r sector i ddelio â chostau’r argyfwng ynni, wedi’i lansio a bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

09.11.22 mh Darling Buds Nursery Ministers Visit 34-2

Ehangu’r Cynnig Gofal Plant wrth i wasanaeth digidol newydd gael ei lansio

Mae gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd wedi’i lansio, a fydd yn symleiddio'r Cynnig Gofal Plant i rieni a darparwyr gofal plant.

Welsh Government

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.

Flying Start-16

Plant Cymru i elwa ar fuddsoddiad o £100 miliwn mewn gofal plant

Mae buddsoddiad sylweddol o bron i £100 miliwn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i wella argaeledd gofal plant, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg ac ariannu llefydd rhan-amser am ddim.