English icon English

Newyddion

Canfuwyd 68 eitem, yn dangos tudalen 1 o 6

Welsh Government

Mam yn canmol manteision sylweddol rhaglen Dechrau'n Deg i'w merch

Mae mam sydd wedi elwa o ehangu rhaglen Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru wedi canmol y cynllun am y fantais y mae wedi'i roi i'w phlentyn ieuengaf.

Welsh Government

Buddsoddiad o £23m ar y cyd mewn dau gyfleuster gofal cymdeithasol newydd yn Sir y Fflint

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddau gyfleuster cymunedol Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig newydd yn Sir y Fflint, gyda chymorth mwy nag £14 miliwn o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd hynny gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Lleisiau Cymreig ifanc ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n dibynnu ar dechnoleg i gyfathrebu

O hyn ymlaen, bydd plant a phobl ifanc sy’n dibynnu ar dechnoleg i gyfathrebu yn gallu  defnyddio lleisiau pobl ifanc ag acenion Cymreig a fersiynau Cymraeg o’r dechnoleg, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Ymrwymiad y Dirprwy Weinidog i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael cydnabyddiaeth a chymorth teilwng

 Heddiw (23 Tachwedd), mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr drwy ganmol y rôl hynod bwysig y mae gofalwyr di-dâl yn ei chwarae mewn cymunedau ar draws Cymru, gan dynnu sylw at y cymorth sydd ar gael iddynt. 

 

Welsh Government

Paid ag ofni bod yn anghywir – beth os wyt ti'n iawn?

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi annog pobl i godi llais os byddant yn poeni am gam-drin plant, wrth i ymgyrch genedlaethol newydd gael ei lansio ar ddechrau'r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol.

Care leavers on Basic Income pilot scheme with FM, MSJ, DMSS and Prof Marmot-2

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda chynnydd y cynllun peilot Incwm Sylfaenol a chlywed am yr effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n cymryd rhan ynddo,” meddai’r Gweinidog

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip, Jane Hutt, wedi canmol y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y cynllun peilot Incwm Sylfaenol a’r nifer sydd wedi manteisio arno ar ôl cwrdd â phobl ifanc sy’n gadael gofal sy’n cymryd rhan yn y rhaglen arloesol.

Welsh Government

Pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn y Gogledd yn cael dweud eu dweud am y datganiad gwasanaethau gofal

Bydd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn cwrdd â phlant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn y Gogledd i drafod y datganiad sy’n llywio diwygiad radical o wasanaethau gofal yng Nghymru.

Welsh Government

‘I ofalu, rhaid ichi fod yn wirioneddol ofalgar o bobl eraill’: y Dirprwy Weinidog yn canmol y gweithlu gofal cymdeithasol

Yng nghynhadledd cenedlaethol Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi canmol gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar Cymru.

P1011973 ed-2

Y Dirprwy Weinidog yn canmol effaith yr ail Ŵyl Gofalwyr Ifanc

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi canmol effaith yr ail Ŵyl Gofalwyr Ifanc yng Nghymru.

Julie Morgan (1)

Rhaglen flaenllaw i ehangu Dechrau’n Deg yn rhagori ar y targed yn y cam cyntaf

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi rhagori ar ei tharged ar gyfer y cam cyntaf o ehangu ei rhaglen flaenllaw, Dechrau’n Deg.

Welsh Government

Buddsoddi hyd at £30m mewn gofal yn y gymuned i leihau'r pwysau ar ysbytai

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £30m i ddarparu rhagor o ofal gartref neu yn y gymuned a lleihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio yn yr ysbyty.

Welsh Government

Hyrwyddwyr dros Bobl Hŷn yn helpu i greu Cymru Oed-gyfeillgar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi bod gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bellach Hyrwyddwr dros Bobl Hŷn i helpu i gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i greu Cymru Oed-gyfeillgar.