English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 8 o 15

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 99. Photo credit - Mike Hall-2

Platfform digidol am ddim yn taro tant gydag athrawon a disgyblion

Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael mynediad am ddim i blatfform cerddoriaeth ddigidol ddwyieithog newydd i'w helpu i ddysgu eu nodau cerddorol cyntaf.

Jeremy Miles JM

Cynigion i ystyried newidiadau i bolisïau gwisg ysgol

  • Ymgynghoriad newydd ar wisgoedd ysgol wedi’i lansio
  • Cost eitemau ysgol i’w hystyried wrth i gostau byw effeithio ar deuluoedd

    Mae gofyn i rieni, gwarcheidwaid a dysgwyr ystyried a yw’n angenrheidiol cael logo’r ysgol ar y wisg ysgol, fel rhan o ymgynghoriad newydd sydd wedi’i lansio heddiw gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles.

Welsh Government

Hwb sgiliau o £3 miliwn i’r sector digidol a’r sector gwyrdd

Mae Gweinidogion wedi cadarnhau heddiw bod rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu pobl 19 oed a hŷn i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth wedi cael hwb o £3 miliwn i ganolbwyntio ar sgiliau digidol a sgiliau sero net.

Welsh Government

Lansio hyfforddiant gwrth-hiliaeth i gefnogi’r Cwricwlwm newydd

Mae deunyddiau dysgu proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL) newydd, o safon uchel, nawr ar gael am ddim i bob gweithiwr addysg proffesiynol ledled Cymru, wrth i hanes a phrofiadau Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ddod yn rhan orfodol o'r Cwricwlwm i Gymru.

FM Learner Dialogue session-2

O’r Senedd i’r ystafell ddosbarth: Prif Weinidog Cymru yn cymryd cwestiynau gan ddisgyblion ysgol

Roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn wynebu math gwahanol o groesholi yr wythnos hon pan gymerodd gwestiynau gan ddisgyblion ysgol mewn sesiwn holi ac ateb ar-lein.

Whitmore Barry - ALN PN-3

£20m i wella cyfleusterau anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi £20 miliwn o gyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella neu greu mannau a chyfleusterau cynhwysol i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Her Ysgolion Cynaliadwy - Sustainable Schools Challenge Fund

Gwahodd cymunedau Cymru i adeiladu ysgolion newydd arloesol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod awdurdodau lleol Cymru wedi cael eu gwahodd i wneud cais i adeiladu un o ddwy ysgol newydd wrth iddi lansio Her Ysgolion Cynaliadwy.

Welsh Government

Gwersi Cymraeg am ddim bellach ar gael i bobl 18 – 25 mlwydd oed ac i staff addysgu

Gall pobl ifanc a staff y sector addysg yng Nghymru bellach gael mynediad at wersi Cymraeg am ddim fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae’r ymrwymiad yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

Welsh Government

“Dechrau cyfnod newydd cyffrous i addysg yng Nghymru” wrth i ysgolion groesawu’r cwricwlwm newydd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi sôn am “ddechrau cyfnod newydd cyffrous” i addysg yng Nghymru, wrth iddo ymweld ag ysgol heddiw i weld plant yn dysgu gyda’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Welsh Government

Cymorth gyda chostau byw i fyfyrwyr prifysgol

Ni ddylai costau byw byth fod yn rhwystr i astudio yn y brifysgol. Dyna pam mae Cymru'n darparu'r grantiau costau byw mwyaf hael yn y DU.

FSM School Holidays - Prydau ysgol am ddim yn y gwyliau

Prydau ysgol am ddim ar gyfer teuluoedd ar incwm isel i barhau yn ystod y gwyliau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu darparu i blant o deuluoedd incwm isel yng Nghymru yn ystod gwyliau’r ysgol, hyd nes hanner tymor mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Welsh Government

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr TGAU ar eu canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn canlyniadau eu harholiadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.