English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 3 o 15

Street Artist Dan 22

Gwersi Cymraeg am ddim yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith

Mae blwyddyn gyntaf y cynllun gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc a staff y sector addysg wedi bod yn llwyddiant yn ôl Llywodraeth Cymru, gan ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith.

Mae’r cynllun yn rhan o Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru â Phlaid Cymru.

Welsh Government

Ymyrraeth gynnar yn allweddol i fynd i'r afael â phresenoldeb

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi canllawiau newydd i helpu ysgolion i weithio gyda theuluoedd ac asiantaethau perthnasol i sicrhau bod dysgwyr yn mynychu'r ysgol.

Welsh Government

Y Grant Hanfodion Ysgol yn helpu dros 100,000 o blant yng Nghymru

Gall teuluoedd ar incwm isel gael hyd at £200 i helpu gyda hanfodion fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, deunydd ysgrifennu, dillad chwaraeon ac offer.

rugby-2

Sut mae ysgolion bro yn helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Wrth i Gymru wynebu'r Ariannin y penwythnos hwn yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Rygbi'r Byd, bydd Ysgol Llangynwyd ym Maesteg nid yn unig yn dathlu llwyddiant chwaraeon Cymru, gyda'r cyn-ddisgybl Dewi Lake yn arwain y garfan, ond byddant hefyd yn elwa ar £155,000 ar gyfer adnewyddu eu cyfleusterau chwaraeon.

Oak-Field-Spain 2-2

Profiadau dysgu rhyngwladol sy'n newid bywydau dros 11,000 o bobl – diolch i raglen Taith

Ers ei lansio yn 2022, mae Taith – rhaglen gyfnewid ryngwladol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu – wedi darparu cyllid i ganiatáu i dros 11,000 o bobl gael y cyfle i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ar draws y byd.

ALN pic-2

£20m i wella mannau dysgu i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Yn ystod ymweliad ag Ysgol y Bedol yn Sir Gaerfyrddin, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y byddai £20m o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion i drawsnewid profiadau plant anabl a'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol.

Welsh Government

Cyngor newydd i ysgolion ynghylch defnyddio e-sigaréts

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion uwchradd ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio e-sigaréts.

Welsh Government

Adroddiad annibynnol wedi’i gyhoeddi ar ddyfodol cymwysterau galwedigaethol

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi croesawu adroddiad annibynnol sydd wedi’i gyhoeddi yn dilyn adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) mewn sefydliadau addysg yng Nghymru

Wedi i wybodaeth newydd ddod i law dros y penwythnos, mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn asesu’r sefyllfa o ran RAAC mewn adeiladau addysg.

school children-5

7 ffordd i leddfu pryderon am ddychwelyd i’r ysgol

Wrth i deuluoedd baratoi ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd, bydd llawer yn poeni am yr argyfwng costau byw.

Ond mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd efallai’n ei chael hi'n anodd fforddio costau ysgol fel gwisg ysgol, prydau bwyd a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim hefyd, i helpu'ch plentyn gyda'i ddysgu.

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod Canlyniadau TGAU 2023: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

FE students-2

Cynyddu cymorth costau byw i bobl ifanc mewn addysg neu hyfforddiant

Wrth i Weinidog y Gymraeg ac Addysg gyhoeddi cynnydd yn y cymorth caledi ariannol ar gyfer dysgwyr AB cymwys, beth am i chi ddod i ddeall mwy am yr hyn y mae gennych hawl iddo os ydych yn dechrau Safon Uwch, prentisiaeth neu gyflogaeth.