English icon English

Newyddion

Canfuwyd 25 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Welsh Government

Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.  

CGI image of proposed new Adult and Older Persons MH Unit-2

Cynllun ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau amlinellol i adeiladu uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn gwella ansawdd gofal i oedolion a phobl hŷn wedi cael eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

 

Welsh Government

Lansio Llwybr Profedigaeth newydd i gefnogi’r rhai sy’n colli plentyn neu berson ifanc yn sydyn

Gwella gofal profedigaeth yw un o ymrwymiadau allweddol y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle. Heddiw, mae’r cyntaf mewn cyfres o lwybrau profedigaeth pwrpasol a fydd yn cefnogi pobl drwy fath arbennig o brofedigaeth yn cael ei gyhoeddi.

GrowWell1-2

Lansio ymgynghoriad i sicrhau mynediad da at bresgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru

Mae safonau a chanllawiau newydd ar sut y dylai gweithgareddau presgripsiynu cymdeithasol, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff, clybiau garddio a grwpiau celf, gael eu darparu ledled Cymru yn cael eu datblygu er mwyn gwella iechyd meddwl a lles pobl a lleihau’r pwysau ar y GIG.

Deputy Minister consultation -2

Syniadau newydd i leihau gordewdra yn cynnwys gwahardd gwerthu diodydd egni i rai o dan 16 oed

Gwahardd gwerthu diodydd egni i rai o dan 16 oed a chyfyngu ar y siopau tecawê bwyd poeth ger ysgolion yw dau o blith y syniadau newydd i wella iechyd pobl ifanc ac atal cyfraddau gordewdra rhag cynyddu yng Nghymru.

Lynne Neagle (P)

Dirprwy Weinidog yn annog teuluoedd cymwys i hawlio taliadau Cychwyn Iach

Mae Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant yn annog teuluoedd cymwys i ymuno â’r cynllun Cychwyn Iach i’w galluogi i gael bwyd iach a fitaminau am ddim.

worker-g9d8e4f183 1920-2

£8m ar gyfer ymestyn gwasanaethau cymorth cyflogaeth

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi heddiw bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron i £8m er mwyn i dri gwasanaeth cyflogaeth allu parhau i helpu pobl sy’n adfer o afiechydon corfforol, problemau iechyd meddwl, a phroblemau camddefnyddio sylweddau i gael gwaith ac i barhau yn eu swyddi.

Welsh Government

Gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad i gael ei chasglu i atal trasiedi yn y dyfodol

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi bod system fonitro genedlaethol newydd yn cael ei sefydlu i gasglu gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad, fel rhan o ymdrech ehangach i atal trasiedi yn y dyfodol.

Lynne Neagle Rhian Mannings-2

Dyfarnu £3 miliwn i elusennau profedigaeth ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, y bydd elusennau sy’n cefnogi pobl drwy brofedigaeth yn elwa ar £3 miliwn o gyllid dros y tair blynedd nesaf.

Welsh Government

Ymgynghoriad cenedlaethol yn gofyn i’r cyhoedd helpu i greu Cymru ddi-fwg erbyn 2030

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar bobl ar hyd a lled y wlad i ymuno ag ymgynghoriad cenedlaethol a fydd yn helpu i lunio ei strategaeth i wneud Cymru’n ddi-fwg erbyn 2030.

Lynne Neagle (P)

Dros £7m o gyllid i ymestyn gwasanaeth iechyd meddwl ar-lein

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cadarnhau £7.7m o gyllid yn ychwanegol i barhau â gwasanaeth SilverCloud Cymru am dair blynedd arall. SilverCloud Cymru yw’r adnodd ar-lein am ddim sy’n cefnogi iechyd meddwl. Bydd y gwaith yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.