English icon English

Newyddion

Canfuwyd 15 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government

Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.  

Welsh Government

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.

CGI image of proposed new Adult and Older Persons MH Unit-2

Cynllun ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau amlinellol i adeiladu uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn gwella ansawdd gofal i oedolion a phobl hŷn wedi cael eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

 

Welsh Government

Lansio Llwybr Profedigaeth newydd i gefnogi’r rhai sy’n colli plentyn neu berson ifanc yn sydyn

Gwella gofal profedigaeth yw un o ymrwymiadau allweddol y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle. Heddiw, mae’r cyntaf mewn cyfres o lwybrau profedigaeth pwrpasol a fydd yn cefnogi pobl drwy fath arbennig o brofedigaeth yn cael ei gyhoeddi.

GrowWell1-2

Lansio ymgynghoriad i sicrhau mynediad da at bresgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru

Mae safonau a chanllawiau newydd ar sut y dylai gweithgareddau presgripsiynu cymdeithasol, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff, clybiau garddio a grwpiau celf, gael eu darparu ledled Cymru yn cael eu datblygu er mwyn gwella iechyd meddwl a lles pobl a lleihau’r pwysau ar y GIG.

Lynne Neagle (P)

Dirprwy Weinidog yn annog teuluoedd cymwys i hawlio taliadau Cychwyn Iach

Mae Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant yn annog teuluoedd cymwys i ymuno â’r cynllun Cychwyn Iach i’w galluogi i gael bwyd iach a fitaminau am ddim.

worker-g9d8e4f183 1920-2

£8m ar gyfer ymestyn gwasanaethau cymorth cyflogaeth

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi heddiw bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron i £8m er mwyn i dri gwasanaeth cyflogaeth allu parhau i helpu pobl sy’n adfer o afiechydon corfforol, problemau iechyd meddwl, a phroblemau camddefnyddio sylweddau i gael gwaith ac i barhau yn eu swyddi.

Welsh Government

Gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad i gael ei chasglu i atal trasiedi yn y dyfodol

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi bod system fonitro genedlaethol newydd yn cael ei sefydlu i gasglu gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad, fel rhan o ymdrech ehangach i atal trasiedi yn y dyfodol.

Lynne Neagle (P)

Dros £7m o gyllid i ymestyn gwasanaeth iechyd meddwl ar-lein

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cadarnhau £7.7m o gyllid yn ychwanegol i barhau â gwasanaeth SilverCloud Cymru am dair blynedd arall. SilverCloud Cymru yw’r adnodd ar-lein am ddim sy’n cefnogi iechyd meddwl. Bydd y gwaith yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Welsh Government

Hwb o £13m ar gyfer cynllun newydd i leihau ac atal gordewdra yng Nghymru

Gyda chefnogaeth o fuddsoddiad gwerth £13m, bydd lleihau anghydraddoldebau yn rhan ganolog o Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru Iach.

Welsh Government

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.