English icon English

Newyddion

Canfuwyd 20 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government

Yr hwb iechyd meddwl cyntaf yng Nghymru yn cynnig ffordd newydd o helpu pobl ifanc mewn argyfwng

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a Siân Gwenllian, Aelod Dynodedig Plaid Cymru wedi canmol yr hwb iechyd meddwl cyntaf yng Nghymru i bobl ifanc sydd angen cymorth brys.

nathalia-rosa-rWMIbqmOxrY-unsplash-2

Cyflwyno cyfyngiad ar gynnyrch â braster, siwgr a halen uchel.

Bydd deddfwriaeth newydd i gyfyngu ar werthu cynnyrch uchel mewn braster, siwgr a halen am brisiau rhatach dros dro, ac i gyfyngu ar eu lleoliad mewn siopau, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru.

Lynne Neagle (P)

Gwasanaeth '111 pwyso 2' y GIG yn gam mawr ymlaen i gael cymorth iechyd meddwl brys

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi (dydd Mawrth 20 Mehefin) fod llinell ffôn genedlaethol newydd yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru ar gyfer pobl sydd angen cymorth iechyd meddwl brys.

Lynne Neagle (P)

Cynllun newydd i gefnogi lles staff mewn busnesau bach

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd i alluogi busnesau bach a chanolig, neu 'BBaChau', gael at gymorth iechyd a lles.

Welsh Government

£3.3m yn ychwanegol i weithredu’r cynllun gweithlu iechyd meddwl

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cyhoeddi £3.3m yn ychwanegol i gefnogi’r gwaith o weithredu’r Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol yn 2023-24.

Welsh Government

Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.  

Welsh Government

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.

CGI image of proposed new Adult and Older Persons MH Unit-2

Cynllun ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau amlinellol i adeiladu uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn gwella ansawdd gofal i oedolion a phobl hŷn wedi cael eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

 

Welsh Government

Lansio Llwybr Profedigaeth newydd i gefnogi’r rhai sy’n colli plentyn neu berson ifanc yn sydyn

Gwella gofal profedigaeth yw un o ymrwymiadau allweddol y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle. Heddiw, mae’r cyntaf mewn cyfres o lwybrau profedigaeth pwrpasol a fydd yn cefnogi pobl drwy fath arbennig o brofedigaeth yn cael ei gyhoeddi.

GrowWell1-2

Lansio ymgynghoriad i sicrhau mynediad da at bresgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru

Mae safonau a chanllawiau newydd ar sut y dylai gweithgareddau presgripsiynu cymdeithasol, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff, clybiau garddio a grwpiau celf, gael eu darparu ledled Cymru yn cael eu datblygu er mwyn gwella iechyd meddwl a lles pobl a lleihau’r pwysau ar y GIG.

Lynne Neagle (P)

Dirprwy Weinidog yn annog teuluoedd cymwys i hawlio taliadau Cychwyn Iach

Mae Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant yn annog teuluoedd cymwys i ymuno â’r cynllun Cychwyn Iach i’w galluogi i gael bwyd iach a fitaminau am ddim.