English icon English

Newyddion

Canfuwyd 9 eitem

Lynne Neagle (P)

Dirprwy Weinidog yn annog teuluoedd cymwys i hawlio taliadau Cychwyn Iach

Mae Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant yn annog teuluoedd cymwys i ymuno â’r cynllun Cychwyn Iach i’w galluogi i gael bwyd iach a fitaminau am ddim.

worker-g9d8e4f183 1920-2

£8m ar gyfer ymestyn gwasanaethau cymorth cyflogaeth

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi heddiw bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron i £8m er mwyn i dri gwasanaeth cyflogaeth allu parhau i helpu pobl sy’n adfer o afiechydon corfforol, problemau iechyd meddwl, a phroblemau camddefnyddio sylweddau i gael gwaith ac i barhau yn eu swyddi.

Welsh Government logo

Gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad i gael ei chasglu i atal trasiedi yn y dyfodol

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi bod system fonitro genedlaethol newydd yn cael ei sefydlu i gasglu gwybodaeth am farwolaethau yr amheuir eu bod yn achosion o hunanladdiad, fel rhan o ymdrech ehangach i atal trasiedi yn y dyfodol.

Lynne Neagle (P)

Dros £7m o gyllid i ymestyn gwasanaeth iechyd meddwl ar-lein

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cadarnhau £7.7m o gyllid yn ychwanegol i barhau â gwasanaeth SilverCloud Cymru am dair blynedd arall. SilverCloud Cymru yw’r adnodd ar-lein am ddim sy’n cefnogi iechyd meddwl. Bydd y gwaith yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Welsh Government logo

Hwb o £13m ar gyfer cynllun newydd i leihau ac atal gordewdra yng Nghymru

Gyda chefnogaeth o fuddsoddiad gwerth £13m, bydd lleihau anghydraddoldebau yn rhan ganolog o Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru Iach.

Welsh Government logo

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

Young person's mental health toolkit-CY

Lansio adnodd ar-lein ar newydd wedd sy'n darparu cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc

Mae adnodd ar-lein gyda'r nod o helpu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ddod o hyd i gymorth iechyd meddwl wedi cael ei ail-lansio er mwyn cynnwys gwybodaeth a chyngor newydd. 

WG positive 40mm-3

Gofalwch am eich iechyd meddwl dros yr Ŵyl eleni – medd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae COVID-19 yn parhau i gael effaith ar ein bywydau bob dydd ac mae ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron, unwaith eto, yn ein hatgoffa nad yw’r pandemig ar ben eto. Hoffwn i bobl wybod fod cymorth ar gael iddynt 24/7.

Lynne Neagle (P)

Cyhoeddi cronfa brofedigaeth gwerth £1 miliwn i gefnogi fframwaith cenedlaethol newydd i helpu pobl sy’n galaru

Mae profedigaeth yn rhywbeth a fydd yn cyffwrdd â phawb ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau. Gan weithio gydag elusennau a sefydliadau’r trydydd sector, mae Fframwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth wedi cael ei ddatblygu, gyda chefnogaeth grant cymorth gwerth £1 miliwn.