English icon English

Newyddion

Canfuwyd 25 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Jayne Bryant H S landscape

Gweinidog y Blynyddoedd Cynnar yn lansio canllawiau gwrth-hiliol ar gyfer lleoliadau gofal plant

Mewn digwyddiad lansio yn y Gogledd, croesawyd canllawiau sydd â'r nod o greu diwylliant gwrth-hiliol mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru gan Weinidog y Blynyddoedd Cynnar, Jayne Bryant. 

Photo1

Gwelliannau mewn gofal anhwylderau bwyta ledled Cymru

Mae mwyafrif helaeth y bobl sydd angen triniaeth am anhwylder bwyta yn cael eu gweld yng Nghymru ac yn cael eu trin yn eu cymunedau lleol.

P1012989.MOV.12 31 25 03.Still001 ed

Llywodraeth Cymru yn helpu plant i fwynhau Llond Ceg o lysiau.

Mae Bwytewch y Llysiau i'w Llethu yn dychwelyd am ei chweched flwyddyn. Y nod yw gwneud llysiau'n hwyl, gwella deiet plant a chynyddu faint o lysiau y maen nhw’n eu bwyta.

Hangout-5

Strategaeth yn mabwysiadu dull eang, newydd i gefnogi iechyd meddwl

"Mae angen inni feddwl yn fwy eang ac yn fwy creadigol am sut rydyn ni'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant meddyliol pobl," dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle heddiw (dydd Mawrth 20 Chwefror) wrth iddi lansio'r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol a'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio newydd ar gyfer ymgynghori arnynt.

IMG 0025-3

Presgripsiynu cymdeithasol ar dwf yng Nghymru

Mae presgripsiynu cymdeithasol, sy'n cyfeirio pobl at bethau fel dosbarthiadau ymarfer corff, garddio a grwpiau celf, ar dwf yng Nghymru, gan helpu i leihau’r baich ar feddygon teulu drwy gysylltu pobl â’u cymuned i reoli eu hiechyd a’u llesiant yn well.

Welsh Government

Yr hwb iechyd meddwl cyntaf yng Nghymru yn cynnig ffordd newydd o helpu pobl ifanc mewn argyfwng

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a Siân Gwenllian, Aelod Dynodedig Plaid Cymru wedi canmol yr hwb iechyd meddwl cyntaf yng Nghymru i bobl ifanc sydd angen cymorth brys.

nathalia-rosa-rWMIbqmOxrY-unsplash-2

Cyflwyno cyfyngiad ar gynnyrch â braster, siwgr a halen uchel.

Bydd deddfwriaeth newydd i gyfyngu ar werthu cynnyrch uchel mewn braster, siwgr a halen am brisiau rhatach dros dro, ac i gyfyngu ar eu lleoliad mewn siopau, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru.

Lynne Neagle (P)

Gwasanaeth '111 pwyso 2' y GIG yn gam mawr ymlaen i gael cymorth iechyd meddwl brys

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi cyhoeddi (dydd Mawrth 20 Mehefin) fod llinell ffôn genedlaethol newydd yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru ar gyfer pobl sydd angen cymorth iechyd meddwl brys.

Lynne Neagle (P)

Cynllun newydd i gefnogi lles staff mewn busnesau bach

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd i alluogi busnesau bach a chanolig, neu 'BBaChau', gael at gymorth iechyd a lles.

Welsh Government

£3.3m yn ychwanegol i weithredu’r cynllun gweithlu iechyd meddwl

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cyhoeddi £3.3m yn ychwanegol i gefnogi’r gwaith o weithredu’r Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol yn 2023-24.

Welsh Government

Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.