English icon English

Newyddion

Canfuwyd 20 eitem, yn dangos tudalen 2 o 2

Lynne Neagle (P)

Uchelgais i gael Cymru ddi-fwg erbyn 2030 – gyda smygu’n parhau i fod yn brif achos marwolaethau cyn pryd

Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a rhoi mwy o gymorth i helpu pobl i roi’r gorau i smygu yn rhannau allweddol o gynllun newydd i gael Cymru ddi-fwg erbyn diwedd y ddegawd.

Lynne Neagle (P)

Cyhoeddi cronfa brofedigaeth gwerth £1 miliwn i gefnogi fframwaith cenedlaethol newydd i helpu pobl sy’n galaru

Mae profedigaeth yn rhywbeth a fydd yn cyffwrdd â phawb ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau. Gan weithio gydag elusennau a sefydliadau’r trydydd sector, mae Fframwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth wedi cael ei ddatblygu, gyda chefnogaeth grant cymorth gwerth £1 miliwn.

Lynne Neagle (P)

‘Rhaid gwneud mwy ynglŷn â chamddefnyddio sylweddau er bod llai yn marw oherwydd cyffuriau’ – y Gweinidog Iechyd Meddwl

‘Rhaid inni adeiladu ar ein gwaith cadarnhaol yn cefnogi’r rhai sy’n camddefnyddio sylweddau a dylai’r ffaith bod marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru wedi gostwng i’r lefelau isaf ers 2014 ein calonogi,’ dyna neges y Gweinidog Iechyd Meddwl Lynne Neagle.

Welsh Government logo

Gwasanaethau arloesol newydd i atal argyfyngau iechyd meddwl

Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi gweld yn uniongyrchol sut y mae cyllid i wella cymorth ar gyfer pobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl yn gwneud gwahaniaeth.

Healthy and Active Fund1-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Ymunodd Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, â theuluoedd a oedd yn cymryd rhan yn nhaith gerdded deuluol GemauStryd yng Nghaerffili er mwyn lansio'r estyniad i’r Gronfa Iach ac Egnïol yn swyddogol.

Babi Actif-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, wedi cyhoeddi y bydd y Gronfa Iach ac Egnïol yn cael ei hymestyn.

Welsh Government logo

Cyhoeddi Cod Ymarfer Newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Heddiw (16 Gorffennaf), cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle God Ymarfer newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, a ddaw i rym ar 1 Medi eleni.

Welsh Government logo

Cyhoeddi Llwybr Rheoli Pwysau Cymru Gyfan newyddi helpu i fynd i’r afael â gordewdra

Heddiw, mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, wedi datgelu’r Llwybr Rheoli Pwysau Cymru Gyfan ar ei newydd wedd. Mae'r canllawiau yn cefnogi datblygiad gwasanaethau rheoli pwysau yng Nghymru, a byddant o gymorth hefyd wrth ddarparu’r gwasanaethau hynny.