English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 5 o 15

schools reading

Cyhoeddi rhaglen beilot newydd ar gyfer mentora darllen mewn ysgolion cynradd

Bydd deg ysgol gynradd ledled Cymru yn cymryd rhan mewn rhaglen beilot newydd i gefnogi darllen a llythrennedd yn ôl cyhoeddiad gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Welsh Government

Ail gam y Cynllun Prydau am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd yn dechrau

Heddiw, mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd £70 miliwn o gyllid ar gael i gefnogi’r cam nesaf o ehangu prydau ysgol am ddim ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru.

Welsh Government

Cymru yn cadw system ad-dalu benthyciadau decach i fyfyrwyr

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn cadw ei system ad-dalu cyllid decach a blaengar, er gwaethaf newidiadau yn Lloegr.

Welsh Government

“Gwnewch wisg ysgol yn rhatach” meddai’r Gweinidog Addysg

Wrth gyhoeddi canllawiau statudol newydd heddiw mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi na ddylai logos ar wisg ysgol fod yn orfodol.

Welsh Government

Myfyrwyr sy’n wneuthurwyr ffilmiau yn dangos amrywiaeth yn y gweithlu addysg

Mae Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd wedi gosod y carped coch ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau ifanc o Ysgol Uwchradd Llanwern ac Ysgol Glantaf.

Welsh Government

Pecyn o gymorth wedi'i gyhoeddi i roi hwb i recriwtio athrawon sy’n siarad Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi bwrsari a grant newydd i gynyddu nifer yr athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg.

Welsh Government

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynyddu’r taliad Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Cadarnhaodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, ei bod yn debygol mai Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynyddu’r taliad Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Welsh Government

Rhoi prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r Pasg

Bydd y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm is yn ystod gwyliau’r Pasg a’r Sulgwyn.

community focussed schools pn-2

Mwy na £46m i gefnogi cynlluniau cymunedol a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn ysgolion ledled Cymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi £40m o gyllid cyfalaf newydd i osod ysgolion wrth galon eu cymunedau lleol. 

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus erbyn 2050

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n amlinellu cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg newydd. Bydd y Bil yn cymryd camau i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol.

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan in NPT.-2

Tair ysgol carbon sero net newydd i’w hadeiladu – a’r disgyblion yn helpu i’w dylunio

Heddiw (ddydd Gwener 24 Mawrth), cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y bydd tair ysgol carbon sero net newydd yn cael eu hadeiladu, un yn y Gogledd, un yn y De-orllewin a thrydedd yn y De-ddwyrain.

photo from llanwern for ITE PN-2

Lansio cymhelliant i ddenu gweithlu addysgu mwy amrywiol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cymhelliant swyddogol i ddenu mwy o bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i addysgu.