English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 11 o 15

schools reading

Ehangu prosiect iaith a llythrennedd plant

Mae prosiect sydd wedi helpu dros 500 o blant i wella eu sgiliau iaith, cyfathrebu a darllen yn gobeithio helpu hyd at 2,000 yn rhagor o blant ledled Cymru, diolch i grant o £290,000 gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Lleoliadau i Athrawon Newydd Gymhwyso i barhau tan yr haf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn estyn ei rhaglen lleoliadau ysgol i athrawon newydd gymhwyso tan ddiwedd y flwyddyn ysgol.

JM at Llandogo Early Years-2

Lleoliadau’r blynyddoedd cynnar yn barod i helpu i roi'r Cwricwlwm i Gymru ar waith

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi canmol gwaith lleoliadau’r blynyddoedd cynnar wrth iddynt baratoi i helpu i roi'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar waith.

FSM Free School Meal Cinio Ysgol am Ddim

£25m i gychwyn prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod £25m yn cael ei fuddsoddi yng ngheginau a neuaddau bwyta ysgolion fel rhan o gynlluniau i gyflwyno prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd Cymru.

Welsh Government

Treblu cyllid ar gyfer llesiant staff fel rhan o ‘ddull ysgol gyfan’ o ymdrin ag iechyd meddwl

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles wedi cyhoeddi y caiff y cyllid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant i staff ysgolion ei dreblu yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Welsh Government

£4.5m arall i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn elwa ar £4.5 miliwn arall o fuddsoddiad.

School sports-2

Buddsoddi £25m mewn ysgolion bro i fynd i’r afael ag effaith tlodi

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi bron i £25m o fuddsoddiad yn y flwyddyn ariannol nesaf i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad pobl ifanc.

Welsh Government

Y Gweinidog yn nodi cynlluniau i gefnogi’r sector addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi nodi ei weledigaeth ar gyfer addysg bellach yng Nghymru, a fydd yn rhoi’r lle canolog i gefnogi staff a dysgwyr.

schools reading

Cwmni Adnoddau Addysg Dwyieithog yn cael ei greu gan Gymru, i Gymru

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cynlluniau i sefydlu cwmni adnoddau addysg dwyieithog. Bydd y fenter newydd yn sicrhau bod amrywiaeth o adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru newydd.

Plant ysgol - school children

Prosiectau mawr newydd yn cael eu cyhoeddi i helpu twf yr iaith Gymraeg

  • 11 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg
  • £1.2m i roi cymorth i’r Urdd ar ôl y pandemig.
PDG access uniform

Mwy o deuluoedd i gael cymorth gyda chostau’r diwrnod ysgol

Bydd mwy o deuluoedd yng Nghymru yn cael arian ychwanegol i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol a dillad chwaraeon o ganlyniad i gyllid gwerth £3.3m gan Lywodraeth Cymru.

Bathodyn Cymraeg

Gwersi Cymraeg am ddim i bawb rhwng 16 – 25 oed ac i’r holl staff addysgu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim ar gael i unrhyw un rhwng 16 a 25 oed ac i bob ymarferydd addysg.