English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 14 o 15

Welsh Government

Diweddariad ar yr adolygiad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn lleoliadau addysg

Ym mis Mehefin 2021, gofynnodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i Estyn adolygu’r diwylliant a’r prosesau mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ac ysgolion uwchradd annibynnol i ddiogelu a chefnogi pobl ifanc.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi cefnogaeth ychwanegol i iechyd meddwl ieuenctid

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i helpu mwy o bobl ifanc i gael cefnogaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles emosiynol drwy ddulliau gwaith ieuenctid.

PO 200521 Miles 25-2

Dechrau newydd i dymor newydd gyda buddsoddiad i helpu i wella ansawdd yr aer mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion

  • Synwyryddion carbon deuocsid i fonitro ansawdd yr aer mewn ystafelloedd dosbarth a darlithfeydd
  • Peiriannau diheintio oson newydd er mwyn cyflymu’r broses lanhau os oes clystyrau o haint Covid-19 yn cael eu canfod
  • Cefnogaeth o £5.9m gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o’r mesurau i leihau lledaeniad Covid-19
PO 200521 Miles 25-2

"Cymerwch y camau sydd eu hangen i gadw dysgwyr yn ddiogel ac yn dysgu"

Gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion yn ailagor yn dilyn gwyliau'r haf, gofynnir i rieni, gwarcheidwaid a dysgwyr yng Nghymru gymryd rhai camau i helpu i gadw risg Covid i lawr a dysgwyr yn dysgu.

Barmouth-2

Cyfle i ddweud eich dweud am drethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau

Mae pobl yn cael eu hannog i fynegi barn am newidiadau posibl i drethi lleol y gallai awdurdodau lleol eu defnyddio i ddelio ag effaith niferoedd mawr o ail gartrefi a llety gwyliau masnachol mewn rhannau o Gymru.

PO 200521 Miles 25-2

Bydd cymorth yn helpu athrawon newydd gymhwyso i gael rolau newydd

Diolch i £1.7m yn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, bydd athrawon newydd yng Nghymru yr amharwyd ar eu hyfforddiant oherwydd y pandemig yn cael cyfnod o gyflogaeth i'w helpu i gael rolau newydd.

PO 200521 Miles 25-2

“Llongyfarchiadau mawr i ddysgwyr TGAU a galwedigaethol ledled Cymru" – y Gweinidog Addysg

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi llongyfarch dysgwyr yng Nghymru sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU a chymwysterau galwedigaethol heddiw.

PO 200521 Miles 25-2

Gweinidog yn dathlu ‘cyflawniad nodedig’ dosbarth 2021

Mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi canmol cyflawniadau myfyrwyr ledled Cymru wrth i ganlyniadau Safon Uwch, UG, Cymwysterau Galwedigaethol a Thystysgrifau Her Sgiliau 2021 gael eu cyhoeddi.

welsh flag-3

Sector ymchwil hynod effeithlon Cymru yn “rhagori ar ei faint” – adroddiad newydd

Mae sefydliadau ymchwil Cymru yn llwyddo i gael canlyniadau llawer gwell na’r disgwyl yn ôl eu maint, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun, Awst 2il)

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi Prif Arolygydd newydd Estyn

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi y Frenhines wedi derbyn yr argymhelliad i wneud Owen Evans yn Brif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant newydd Cymru.

Welsh Government

“Mae plant angen help o hyd er ei bod yn wyliau haf”

Bydd cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu miloedd o blant ledled Cymru i gadw’n heini, i ymwneud ag eraill ac i gael digon i’w wneud yr haf hwn.

PO 200521 Miles 25-2

Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau pum mlynedd nesaf Cymraeg 2050

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Rhaglen Waith newydd ar gyfer Cymraeg 2050, y strategaeth genedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.