English icon English

Newyddion

Canfuwyd 67 eitem, yn dangos tudalen 1 o 6

second hand clothes-2

Pobl yn ceisio bod yn fwy darbodus, yn ôl canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol

Mae mwy o bobl yng Nghymru’n prynu eitemau ail-law ac yn lleihau eu defnydd o ynni mewn ymgais i arbed arian. Dyna mae canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru’n ei ddangos.

Welsh Government

Costau byw’n bwnc llosg i Weinidogion Cyllid y DU

Heddiw, cyfarfu Gweinidogion Cyllid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yng Nghaerdydd, gan ganolbwyntio unwaith eto ar yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Hyfforddiant Cerbydau Nwyddau Trwm yn gyrru canlyniadau gwell

Yn gynharach heddiw gwnaeth y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans gyfarfod â grŵp o fenywod sydd wedi hyfforddi fel gyrwyr cerbydau nwyddau trwm (HGV), diolch i brosiect peilot sy'n targedu prinder sgiliau mewn sectorau traddodiadol o ran rhywedd.

Welsh Government

Diwygio’r dreth gyngor “i gyflawni system decach”

Dywedodd Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru y bydd pecyn o ddiwygiadau i’r dreth gyngor yn mynd i’r afael ag annhegwch yn y system bresennol.

Welsh Government

Pwerau newydd yn dod i rym i awdurdodau lleol fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwag

Daw rheolau treth lleol newydd i rym heddiw a fydd yn rhoi gwell cefnogaeth i gymunedau Cymru fynd i’r afael â’r lefelau uchel o ail gartrefi ac eiddo gwag.

Welsh Government

Ymchwil newydd yn dangos bod mwyafrif yn meddwl y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal cyrchfannau

Mae ymchwil defnyddwyr newydd wedi canfod mwyafrif o bobl o blaid yr egwyddor y dylai twristiaid gyfrannu tuag at gostau cynnal y cyrchfannau y maent yn aros ynddynt, a chostau buddsoddi yn y cyrchfannau hynny.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cronfa o £750,000 ar gyfer ymchwil i for-lynnoedd llanw

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi £750,000 ar gyfer y Gronfa Her Mor-lynnoedd Llanw.

Welsh Government

‘Cyllideb nesa peth i ddim’ gan y Canghellor – Llywodraeth Cymru

Nid yw Cyllideb Wanwyn y Canghellor yn cyrraedd y nod o ran rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl yn ystod yr argyfwng costau byw, meddai’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans heddiw.

Welsh Government

Rhaid i’r Canghellor ddefnyddio’i bwerau i helpu pobl i oroesi’r argyfwng costau byw – y Gweinidog Cyllid

Cyn i’r Canghellor gyhoeddi Cyllideb y Gwanwyn yfory [ddydd Mercher 15 Mawrth], mae Gweinidog Cyllid Cymru wedi dweud bod rhaid i Lywodraeth y DU gadw’r Warant Pris Ynni o £2,500 a chymryd camau gweithredu pendant, sydd wedi’u targedu. Bydd hyn yn lliniaru’r heriau ariannol cynyddol y mae llawer o bobl a busnesau’n eu hwynebu wrth i’r argyfwng costau byw barhau.

Minister Rebecca Evans with Sophie Buckley, Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)

Gweinidog yn annog trigolion Sir Benfro i ddefnyddio’r cymorth sydd ar gael i gadw'n gynnes a chadw'n iach

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid â chanolfan clyd yr Hen Gapel yn Ninbych-y-pysgod ddoe i glywed mwy am sut mae llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol yn cydweithio i gefnogi trigolion sy'n cael trafferth gyda chostau byw.

Welsh Government

Esemptiad rhag talu'r dreth gyngor yn ‘fudd sylweddol’ i bobl sy’n gadael gofal, gyda rhagor o bobl ar fin cael eu helpu

Mae 830 o bobl sy’n gadael gofal ar fin cael budd o’r esemptiad rhag talu’r dreth gyngor sydd â’r nod o hwyluso’r broses drosglwyddo ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Welsh Government

Y Senedd yn barod i bleidleisio ar Gyllideb Llywodraeth Cymru

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, wedi dweud mai diogelu gwasanaethau cyhoeddus a'r bobl fwyaf agored i niwed sydd wrth wraidd Cyllideb Llywodraeth Cymru.