English icon English

Canllawiau Covid-19 i brifysgolion a cholegau yn newid

Covid-19 guidance for universities and colleges changes

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi diddymu’n ffurfiol y Fframwaith Rheoli Haint ar gyfer sefydliadau Addysg Uwch a Phellach.

Mae’r newid yn golygu y bydd addysg uwch a phellach yn dilyn yr un canllawiau ag sydd yn y cyngor iechyd cyhoeddus ehangach sy’n cael eu dilyn gan fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau. Mae’r cyngor yn trafod mesurau rheoli i leihau’r risg o drosglwyddo’r afiechydon mwyaf cyffredin, gan gynnwys y coronafeirws, y ffliw a’r norofeirws.

Mae prifysgolion a cholegau wedi bod yn dilyn canllawiau sy’n berthnasol i’w sector penodol nhw er mwyn lleihau trosglwyddiad Covid-19, ac maen nhw’n debyg i’r fframwaith lleol y mae ysgolion wedi bod yn ei ddilyn, â graddfa o fesurau posibl yn ôl y risg yn lleol.

Ar 18 Ebrill, diddymodd Llywodraeth Cymru y gofyniad cyfreithiol i fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau gynnal asesiadau risg penodol a dilyn mesurau rhesymol i atal lledaeniad y coronafeirws.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Dw i am ddiolch i staff a myfyrwyr ein colegau a’n prifysgolion am eu hymdrechion aruthrol drwy gydol y pandemig, nid dim ond wrth gefnogi myfyrwyr i ddal ati i ddysgu, ond hefyd am eu rôl fel arweinwyr yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws.

“Mae parhau i ddarparu addysg wedi bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru drwy gydol y pandemig. Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda’r sector i ofalu bod yr amgylchedd dysgu yn ddiogel rhag Covid a bod cyfleusterau dysgu ar gael wyneb yn wyneb ar ein campysau.

“Erbyn hyn rydyn ni mewn sefyllfa sefydlog o ran Covid, ac mae’r risgiau o ran iechyd cyhoeddus o fewn addysg uwch a phellach wedi lleihau’n sylweddol. Dydy parhau â mesurau iechyd cyhoeddus ychwanegol ddim yn ymateb cymesur bellach, felly, ac rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau ddiddymu’n ffurfiol eu fframweithiau rheoli haint o heddiw ymlaen.”