English icon English

Cyhoeddi adroddiad cynnydd ar gryfhau’r broses o addysgu hanes a phrofiadau cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol

Progress report on strengthening teaching of Black, Asian and Minority Ethnic communities’ histories and experiences published

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad blynyddol ar addysgu am gymunedau a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

Ym mis Gorffennaf 2020, penododd Llywodraeth Cymru yr Athro Charlotte Williams OBE i gadeirio Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y cwricwlwm newydd. Cyhoeddodd y gweithgor ei adroddiad terfynol ym mis Mawrth a derbyniwyd yr holl argymhellion gan Lywodraeth Cymru.

Mae adroddiad heddiw yn nodi’r cynnydd a wnaed o ran gweithredu’r argymhellion, gyda’r nod o atgyfnerthu pwysigrwydd addysgu am gyfraniadau a phrofiadau cymunedau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol ledled Cymru o’r gorffennol a’r presennol.

Mae’r adroddiad yn amlygu’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys:

  • gwneud dysgu hanes pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yn orfodol yn y Cwricwlwm newydd, sydd i’w gyflwyno o fis Medi ymlaen;
  • cynnwys cynllun cymhelliant newydd i ddenu mwy o bobl o gefndir Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol i addysgu;
  • cyflwyno deunyddiau dysgu newydd i gefnogi athrawon i addysgu hanes a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol o fewn y Cwricwlwm newydd;
  • cefnogi Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Rhwydwaith Addysg BAME Cymru i sefydlu’r prosiect Dysgu Proffesiynol ar Amrywiaeth a Gwrth-Hiliaeth, i ddarparu model cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol i’r rheini sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth a datblygu arferion gwrth-hiliol;
  • lansio Gwobr Addysgu Proffesiynol newydd Betty Campbell MBE i hyrwyddo’r gwaith y mae ysgolion yn ei wneud i addysgu pwysigrwydd cynhwysiant.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gamau gweithredu eraill o fewn ei Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Fy ngweledigaeth yw y bydd y Cwricwlwm newydd yn helpu pob person ifanc i ddeall sut mae ein hanes, iaith a diwylliant unigryw, yn eu holl amrywiaeth, wedi creu’r genedl falch a welir yng Nghymru heddiw.

“Rwy’n falch o weld ein bod wedi symud ymlaen cryn dipyn, a bod nifer o argymhellion yr adroddiad gwreiddiol wedi eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, mae mwy o waith i’w wneud er mwyn sicrhau bod y system addysg yng Nghymru yn adlewyrchu profiadau Cymru gyfan, o’r gorffennol a’r presennol.

“Rwy’n arbennig o ddiolchgar am y cymorth parhaus rydym wedi ei dderbyn gan yr Athro Charlotte Williams OBE, sy’n parhau i chwarae rhan hanfodol drwy ein cefnogi i symud y gwaith pwysig hwn yn ei flaen.”

Dywedodd yr Athro Charlotte Williams OBE:

“Mae hwn yn gyfnod hanfodol i addysg yng Nghymru, gyda’r cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion o fis Medi ymlaen. Bydd elfennau gorfodol newydd y cwricwlwm, yn enwedig addysgu profiadau a chyfraniadau pobl o gefndiroedd lleiafrifol, yn ehangu addysg pob plentyn yng Nghymru, fel ei fod yn adlewyrchu holl boblogaeth Cymru yn well.

“Bydd addysgu pobl ifanc am brofiadau a chyfraniadau pobl ethnig leiafrifol yng Nghymru, o’r gorffennol a’r presennol, o gymorth i hyrwyddo gwir newid er mwyn ceisio herio anghydraddoldeb ehangach o fewn cymdeithas.

“Bydd y Gweithgor yn parhau i gynghori’r llywodraeth a chymryd camau gweithredu er mwyn sicrhau parhad a chynaliadwyedd y gwaith hwn, gan ganolbwyntio ar ei effaith gadarnhaol ar gymdeithas yn ehangach.”