English icon English

Newyddion

Canfuwyd 129 eitem, yn dangos tudalen 3 o 11

Ynni-4

Bydd Ynni Cymru yn rhyddhau potensial ynni gwyrdd Cymru

Cwmni ynni adnewyddadwy llwyddiannus, sy’n eiddo i’r gymuned oedd y lleoliad perffaith i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru, Siân Gwenllian lansio Ynni Cymru – cwmni ynni newydd, sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd yng Nghymru.

Welsh Government

HPAI: Gweinidog yn ymweld ag ynysoedd Sir Benfro wrth i bryder am achosion o ffliw adar gwyllt dyfu

Ymwelodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, ag Ynys Dewi ac Ynys Gwales heddiw oddi ar arfordir Sir Benfro i asesu graddfa ffliw adar pathogenig iawn (HPAI) sy'n effeithio ar nythfeydd adar môr gwyllt ledled y DU.

Welsh Government

Cyfyngiadau tynnach ar allyriadau diwydiannol, pŵer ac awyrennau, wrth i’r Deyrnas Unedig arwain y ffordd i Sero Net

  • Cyfyngiadau newydd ar allyriadau yn cael eu cadarnhau ar gyfer y sector pŵer, diwydiannau ynni-ddwys a hedfan o 2024
  • Estyn y cap ar allyriadau i fwy o sectorau yn y DU – trafnidiaeth forol domestig a gwastraff – yn bwrw ymlaen safle’r DU fel arweinydd byd ym maes datgarboneiddio
  • Trawsnewidiad graddol i fusnesau wrth iddynt gymryd y cam nesaf tuag at ddatgarboneiddio, gyda newidiadau’n digwydd fesul cam ac yn cael eu mesur
Welsh Government

Adeiladu momentwm yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd

"Mae'r wybodaeth a’r arbenigedd helaeth ar draws y taleithiau a'r rhanbarthau hyn yn enfawr ac yn rhoi gobaith i mi allu brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd a gosod y llwybr byd-eang i allyriadau sero erbyn 2050."

Welsh Government

Cam pwysig tuag at Sero Net a ‘phrosiectau seilwaith arwyddocaol y mae Cymru yn eu haeddu’

Mae moderneiddio a symleiddio’r prosesau ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith yng Nghymru wrth wraidd bil newydd sy’n cael ei osod gerbron y Senedd heddiw (dydd Llun, 12 Mehefin).

Welsh Government

Cyfraddau talu uwch ar gyfer ffermwyr sy’n creu coetir

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar holl ffermwyr Cymru i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy blannu coed wrth i gyfraddau talu uwch ar gyfer creu coetir gael eu cyhoeddi heddiw (dydd Iau, Mai 25).

Welsh Government

Y Gweinidog Newid Hinsawdd yn gofyn i Gymru ystyried eu defnydd o ddŵr wrth i’r Grŵp Cyswllt Sychder baratoi ar gyfer yr haf

Yn ystod Wythnos Arbed Dŵr, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn apelio ar bawb yng Nghymru i fod yn ymwybodol o’u defnydd o ddŵr wrth inni agosáu at yr haf.

Haven visit

Canolfan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn ‘trawsnewid bywydau’

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi siarad am ei phrofiad o gyfarfod â phobl sydd ar ‘siwrneiau gobaith’ mewn canolfan galw heibio newydd yng Nghastell-nedd.

Town position statement-2

Llywodraeth Cymru'n cyflwyno’r camau nesaf ar gyfer trawsnewid canol trefi

Mae Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, wedi ymweld â Chastell-nedd i weld sut y gall adfywio helpu canol trefi i ffynnu.

Welsh Government

£11m ar gyfer prosiectau cadwraeth i helpu bywyd gwyllt Cymru sydd mewn perygl

Heddiw, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi cronfa gwerth £11m i helpu i atal dirywiad bywyd gwyllt Cymru, wrth iddi gwrdd â gwyddonwyr sy'n gweithio i achub yr eog gwyllt. Yn ôl arbenigwyr gallai'r pysgodyn hynafol ddiflannu o afonydd Cymru erbyn 2030.

Visualisation Sheetpile wall draft

Y lefelau uchaf erioed o gyllid ar gyfer amddiffynfeydd llifogydd

Mae’r lefelau diweddaraf o gyllid o gronfa gwerth £214m ar gyfer cynlluniau llifogydd a gyflwynwyd fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru wedi’u cadarnhau.

Welsh Government

Pwerau newydd yn dod i rym i awdurdodau lleol fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwag

Daw rheolau treth lleol newydd i rym heddiw a fydd yn rhoi gwell cefnogaeth i gymunedau Cymru fynd i’r afael â’r lefelau uchel o ail gartrefi ac eiddo gwag.