English icon English

Newyddion

Canfuwyd 129 eitem, yn dangos tudalen 5 o 11

MCC Building safety

Gweinidog yn mynd i lygad y ffynnon i weld gwaith diogelwch sy’n cael ei wneud ar adeiladau yng Nghymru wrth i’r gwaith dan y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a datblygwyr brysuro

Heddiw (dydd Llun, 23 Ionawr), cafodd y Gweinidog Julie James wahoddiad i weld gwaith sy’n cael ei wneud i adfer diogelwch adeiladau yng Nghaerdydd ar ôl i 11 o ddatblygwyr mawr ymrwymo i gytundeb newydd gyda Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cynllun newydd i ddychwelyd cynhwysyddion diodydd erbyn 2025 yn helpu Cymru i wella ei chyfraddau ailgylchu ymhellach

Cadarnhaodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, heddiw (dydd Gwener, Ionawr 20) y bydd Cymru'n cyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes erbyn 2025.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru am weld 'rhagor o fynediad i gefn gwlad i bawb' wrth i aelodau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dyngu llw

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi pedwar aelod arbenigol newydd yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan gynnwys pobl o gefndiroedd du, anabl a LHDTCi+. Y nod wrth wneud hynny yw sicrhau bod pob llais yn cael ei gynrychioli yng nghynlluniau’r Awdurdod a bod camau i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur yn cael eu cymryd 'ar y cyd'

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Newid Hinsawdd i'r cytundeb COP15

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi ymateb i'r cytundeb y cytunwyd arno yn COP15 ym Montreal

Welsh Government

COP15: Gweinidogion yn galw am gytundeb ‘chwyldroadol’ ar fioamrywiaeth ym Montreal

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi cyrraedd trafodaethau COP15 am fioamrywiaeth ym Montreal, Canada i ddwyn ei dylanwad ar y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ac i lofnodi ei hymrwymiad i brysuro adferiad natur yng Nghymru.

Welsh Government

Cymru ar flaen y gad o fewn y DU wrth i'r Senedd wahardd plastigau untro

Cymru fydd y rhan gyntaf o'r DU i ddeddfu yn erbyn rhestr drylwyr o blastigau untro, wrth i'r Senedd gymeradwyo deddfwriaeth i wahardd gwerthu cynhyrchion tafladwy, diangen i ddefnyddwyr.

Welsh Government

Canlyniadau ar gyfer dŵr ymdrochi yng Nghymru yn cyrraedd y brrrig, gyda chydymffurfedd o 99% wedi’i gyflawni yn 2022

Unwaith eto, mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd ar gyfer safonau ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru yn rhagorol, gyda chydymffurfedd o 99% wedi’i gyflawni yn 2022.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cyfraith uchelgeisiol newydd sy’n ‘trawsnewid y sector rhentu yng Nghymru’ yn dod i rym

Mae’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau yn dod i rym heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr), gan sicrhau rhagor o dryloywder a chysondeb wrth rentu cartref.

Welsh Government

Gall pob cartref yng Nghymru gasglu a phlannu coeden wrth i 50 o ganolfannau agor ledled y wlad

Gall cartrefi ledled Cymru gasglu coeden, am ddim, o yfory ymlaen fel rhan o rodd uchelgeisiol gan Lywodraeth Cymru i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur - menter o’r enw Fy Nghoeden, Ein Coedwig.

WG LB logo

Addo pecyn cymorth i denantiaid wrth i Weinidog osod cap rhent cymdeithasol newydd i Gymru

Heddiw (ddydd Mercher, 16 Tachwedd), mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cadarnhau'r cap ar gyfer rhenti cymdeithasol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ynghyd â phecyn cymorth i denantiaid.

Welsh Government

Ystadegau Newydd yn dangos bod Cymru’n dal yn wlad ailgylchu

Mae ystadegau newydd sydd wedi’u cyhoeddi heddiw yn dangos bod cyfraddau ailgylchu yng Nghymru wedi cynyddu’n aruthrol dros y ddau ddegawd diwethaf, a’n bod unwaith eto’n rhagori ar y targed statudol.